Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa funduszu: Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Nazwa projektu: STAWIAMY NA ROZWÓJ

 

Kwota dofinansowania: 109.755,90 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy).

Całkowity koszt inwestycji: 114.303,80 zł (słownie: sto czternaście tysięcy trzysta trzy złote osiemdziesiąt groszy)

Okres realizacji zadania: 01.01.2020 r. do 24.12.2020 r.

Cel główny:

Podjęcie działania mającego na celu poprawę funkcjonowania i jakości życia młodzieży zmarginalizowanej społecznie w związku z używaniem środków psychoaktywnych.

Krótka charakterystyka:

Program „Stawiamy na rozwój” skierowany jest do młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych po zakończonym procesie leczenia  lub w trakcie leczenia utrzymujących abstynencję. Celem programu jest zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy i wsparcia dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych po zakończonym procesie leczenia lub w trakcie terapii oraz zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Podejmowane działania mają na celu rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych, zdobycie/ wzmocnienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętności przebywania i współdziałania z grupą oraz poczucia odpowiedzialności za grupę. Działania ukierunkowane są na utrzymanie abstynencji beneficjentów zadania oraz zwiększenie stopnia samodzielności, na zdobycie bądź zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy i zdobycie wiedzy dotyczącej możliwości i zakresu wsparcia instytucjonalnego po zakończeniu udziału w projekcie.

Osiągnięte cele:
Zakładane cele zostały zrealizowane adekwatnie do liczby beneficjentów objętych działaniami, a w szczególności:
1) Podjęto działania mające na celu poprawę funkcjonowania i jakości życia młodzieży zmarginalizowanej społecznie w związku z używaniem środków psychoaktywnych
2) Zwiększono dostępność profesjonalnej pomocy i wsparcia dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych po zakończonym procesie leczenia lub w trakcie terapii
3) Zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym wśród 13 osób
4) Podjęto działania mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych u 13 beneficjentów
5) Podjęto działania mające na celu zdobycie przez beneficjentów/wzmocnienie u beneficjentów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych u13 beneficjentów,
6) Podjęto działania mające na celu zdobycie przez beneficjentów/wzmocnienie u beneficjentów umiejętności przebywania i współdziałania z grupą oraz poczucia odpowiedzialności za grupę u 13 beneficjentów
7) Podjęto działania mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych u 13 beneficjentów
8) Podjęto działania ukierunkowane na utrzymanie abstynencji przez 13 beneficjentów,
9) Podjęto działania ukierunkowane na zwiększenie stopnia samodzielności 13 beneficjentów,
10) Podjęto działania ukierunkowane na zdobycie bądź zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy 13 beneficjentów,
11) 13 beneficjentów zdobyło wiedzę dotycząca możliwości i zakresu wsparcia instytucjonalnego po zakończeniu udziału w projekcie

Osiągnięte rezultaty:

Zakładane cele zostały zrealizowane adekwatnie do liczby beneficjentów objętych działaniami, a w szczególności:
1) Podjęto działania mające na celu poprawę funkcjonowania i jakości życia młodzieży zmarginalizowanej społecznie w związku z używaniem środków psychoaktywnych
2) Zwiększono dostępność profesjonalnej pomocy i wsparcia dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych po zakończonym procesie leczenia lub w trakcie terapii
3) Zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym wśród 13 osób
4) Podjęto działania mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych u 13 beneficjentów
5) Podjęto działania mające na celu zdobycie przez beneficjentów/wzmocnienie u beneficjentów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych u13 beneficjentów,
6) Podjęto działania mające na celu zdobycie przez beneficjentów/wzmocnienie u beneficjentów umiejętności przebywania i współdziałania z grupą oraz poczucia odpowiedzialności za grupę u 13 beneficjentów
7) Podjęto działania mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych u 13 beneficjentów
8) Podjęto działania ukierunkowane na utrzymanie abstynencji przez 13 beneficjentów,
9) Podjęto działania ukierunkowane na zwiększenie stopnia samodzielności 13 beneficjentów,
10) Podjęto działania ukierunkowane na zdobycie bądź zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy 13 beneficjentów,
11) 13 beneficjentów zdobyło wiedzę dotycząca możliwości i zakresu wsparcia instytucjonalnego po zakończeniu udziału w projekcie

 

Zadanie publiczne zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazadrowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa funduszu: Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Nazwa projektu: POMOCNA DŁOŃ

 

Kwota dofinansowania: 64.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Całkowity koszt inwestycji: 68.450,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiat złotych)

Okres realizacji zadania: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Miejsce realizacji zadania: Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 19 (do 31.08.2020 r.) i przy ul. Zapora 100 (od 1.09.2020 r).

Cel ogólny realizacji zadania: Ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania przetworów konopi. 

Krótka charakterystyka:

Projekt skierowany jest do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich. W ramach zadania zostaną podjęte działania tj. sesje diagnostyczne, indywidualne sesje programu CANDIS, poradnictwo rodzinne, poradnictwo prawne, poradnictwo socjalne, konsultacje psychiatryczne, ukierunkowane na zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania wśród odbiorców zadania.

 W ramach programu podjęto następujące działania:

  1. Sesje diagnostyczne
  2. Indywidualne sesje programu CANDIS
  3. Sesje psychoterapii indywidualnej
  4. Poradnictwo rodzinne
  5. Poradnictwo prawne
  6. Konsultacje psychiatryczne
  7. Ewaluacja projektu
  8. Koordynacja projektu i obsługa

Efekty zrealizowanego zadania:

Osiągnięte cele: Zakładane cele zostały zrealizowane adekwatnie do ilości beneficjentów objętych działaniami, a w szczególności: 1) Podjęto próbę ograniczenia szkód zdrowotnych wynikających z używania przetworów konopi 2) Podjęto działania mające na celu zwiększenie samoświadomości przyczyn i skutków  używania przetwór konopi  3) Podjęto próbę określenia wielkości własnego problemu w używaniu środków psychoaktywnych 4)  Podjęto działania mające na celu ukształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków 5) Podjęto działania mające na celu rozwiązanie problemów prawnych beneficjentów 6) Podjęto działania ukierunkowane na pozyskanie przez beneficjentów wiedzy i zakresu wsparcia instytucjonalnego 6) Podjęto działania mające na celu zdobycie przez beneficjentów umiejętności adekwatnego do sytuacji i skutecznego rozwiązywania problemów 7) Podjęto działania ukierunkowane na poprawę relacji rodzinnych Opis osiągniętych rezultatów: 1) objęto działaniami 216 beneficjentów 2) przeprowadzono 133 godz. sesji diagnostycznych, w których wzięło udział 79 beneficjentów 3) przeprowadzono 157 indywidualne 1,5 godzinne sesji programu CANDIS, w których wzięło udział 33 beneficjentów 4) przeprowadzono 332 godz. sesji psychoterapii indywidualnych, w których wzięło udział 71 beneficjentów 5) przeprowadzono 28 godz. poradnictwa rodzinnego, działaniem objęto 36 beneficjentów 6) przeprowadzono 84,5 godz. poradnictwa prawnego, działaniem objęto 30 beneficjentów 7) przeprowadzono 2 godz. poradnictwa socjalnego, działaniem zostało objętych 2 beneficjentów, 8) przeprowadzono 138 godz. konsultacji psychiatrycznych, w których wzięło udział 54 beneficjentów 9) koordynacja i obsługa projektu w łącznym wymiarze 240 godz., w tym - koordynacja merytoryczna (120 godz., w tym 60 godz. w ramach umowy zlecenie i 60 godz. w ramach wolontariatu), - obsługa księgowa (120 godz., w tym 60 godz. w ramach umowy zlecenie i 60 godz. w ramach wolontariatu), 10) przeprowadzono ewaluację w wymiarze 20 godz. 11) podjęto próbę ograniczenia szkód zdrowotnych wynikających z używania przetworów konopi 12) Podjęto działania mające na celu zwiększenie samoświadomości przyczyn i skutków  używania przetwór konopi 13) Podjęto próbę określenia wielkości własnego problemu w używaniu środków psychoaktywnych 14)  Podjęto działania mające na celu ukształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków 15) Podjęto działania mające na celu rozwiązanie problemów prawnych beneficjentów 16) Podjęto działania ukierunkowane na pozyskanie przez beneficjentów wiedzy i zakresu wsparcia instytucjonalnego 17) Podjęto działania mające na celu zdobycie przez beneficjentów umiejętności adekwatnego do sytuacji i skutecznego rozwiązywania problemów 18) Podjęto działania ukierunkowane na poprawę relacji rodzinnych

 

Zadanie publiczne zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazadrowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

  ______________________________________________________________________________________________________________________

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa funduszu: Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Nazwa projektu: Czas na FreDa

 

Kwota dofinansowania: 8.745,95 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiat pięć groszy)

Całkowity koszt inwestycji: 10.245,95 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy)

Okres realizacji zadania: 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Okres realizacji zadania: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Kwota dofinansowania: 8.745,95 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy)

Miejsce realizacji zadania: Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 19 (do 31.08.2020 r.) i przy ul. Zapora 100 (od 1.09.2020 r).

Cel ogólny:

Celem ogólnym realizacji zadania jest zmiana postawy i zachowania - ograniczenie używania substancji psychoaktywnych lub zachowanie abstynencji u 80 osób w wieku 14-24 lat używających narkotyków w sposób okazjonalny lub problemowy, z wyłączeniem uzależnienia.

Zakładane cele zostały zrealizowane adekwatnie do ilości beneficjentów objętych działaniami, a w szczególności: 1) Podjęto próbę ograniczenia ryzyka uzależnienia poprzez zapobieganie eskalacji używania środków psychoaktywnych u 32 beneficjentów 2) Zwiększono samoświadomości przyczyn i skutków używania substancji psychoaktywnych u 25 beneficjentów 3) Określono wielkości własnego problemu w używaniu środków psychoaktywnych u 25 beneficjentów 4) Zwiększono zaangażowanie instytucji współpracujących w rozwiązywanie problemów narkotykowych wśród młodzieży, wyłowienie osób uzależnionych i pokierowanie ich do dalszego leczenia. 5) Podjęto działania mające na celu ukształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków u 25 beneficjentów

Krótka charakterystyka programu:

W ramach projektu Czas na FreDa realizowany będzie profilaktyczny, selektywny program FreD goes net. Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat (w wyjątkowych sytuacjach do 24 roku życia), które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub problemowy (z wyjątkiem uzależnienia) z terenu Bielska-Białej i okolicznych powiatów. Celem działań jest ograniczenie czynnika ryzyka używania narkotyków związanych ze środowiskiem rodzinnym lub rówieśniczym, podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia  używania substancji lub abstynencji.

Do współpracy w zakresie realizacji programu zostanie zaproszonych wiele instytucji z Bielska-Białej i okolic m.in. sądy, policja, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, szkoły podstawowe (w tym gimnazjalne) i średnie.

Projekt realizowany będzie w Punkcie konsultacyjnym do spraw uzależnień „Nadzieja” w centrum Bielska-Białej.

Osiągnięte rezultaty: - zrealizowano 5 edycji programu FRED, w tym 2 edycje przez 2 prowadzących i 3 edycje przez 1 prowadzącego - podjęto próbę ograniczenia ryzyka uzależnienia poprzez zapobieganie eskalacji używania środków psychoaktywnych - zwiększono samoświadomości przyczyn i skutków używania substancji psychoaktywnych - określono wielkości własnego problemu w używaniu środków psychoaktywnych - zwiększono zaangażowanie instytucji współpracujących w rozwiązywanie problemów narkotykowych wśród młodzieży, wyłowienie osób uzależnionych i pokierowanie ich do dalszego leczenia, - podjęto działania mające na celu ukształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków

 

Zadanie publiczne zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazadrowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

  ______________________________________________________________________________________________________________________

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

Kwota dofinansowania: 68.403,08 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzy złote osiem groszy)

Okres realizacji zadania: 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

 

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terepii Młodzieży "Nadzieja".

  ______________________________________________________________________________________________________________________

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Kwota dofinansowania: 14.025,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych)

Okres realizacji zadania: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja".

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Kwota dofinansowania: 10.851,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych)

Okres realizacji zadania: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja".