Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa funduszu: Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Nazwa projektu: ... i co dalej?

 

Kwota dofinansowania (planowana): 59.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Całkowity koszt inwestycji (planowany): 61.010,25 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć złotych i dwadzieścia pięć groszy)

Okres realizacji zadania: 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Opis projektu:

Program ... i co dalej? skierowany jest do młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych po zakończonym procesie leczenia lub w trakcie leczenia utrzymujących abstynencję. Celem programu jest poprawa funkcjonowania i jakości życia beneficjentów poprzez udzielenie profesjonalnej pomocy i wsparcia, w tym zapewnienie bezpiecznego miejsca pobytu, dostępności do interwencji kryzysowych i konsultacji socjalnych, konsultacji prawnych, organizację warsztatów/grup rozwoju osobistego, warsztatów/grupy zapobiegania nawrotom, grupy wsparcia, treningów aktywizacji zawodowej. Działania prowadzone w hostelu wpływają m.in. na rozwój osobisty beneficjentów, rozwój postawy samodzielności, umiejętność radzenia sobie z negatywnymi schematami myślenia, pokonywania własnych słabości, rozwój postawy samodzielności, co przełoży się na poprawę funkcjonowania i jakości życia beneficjentów zadania.

 Zadanie publiczne zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazadrowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa funduszu: Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Nazwa projektu: FreD pod Klimczokiem

 

Kwota dofinansowania (planowana): 17.655,00 zł (siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych)

Całkowity koszt inwestycji (planowany): 19.455,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych).

Okres realizacji zadania: 11.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Opis projektu:

W ramach projektu FreD pod Klimczokiem realizowany jest profilaktyczny, selektywny program FreD goes net. Adresatem programu są młode osoby z terena Bielska-Białej i okolicznych powiatów w wieku 14-21 lat, które uzywają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub problemowy i nie korzystały wcześniej z pomocy terapeutycznej. Celem działania jest ograniczenie czynnika ryzyka używania narkotyków związanych ze środowiskiem rodzinnym lub rówieżniczym, podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodlwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania - ograniczenia używania substancji lub abstynencji. W ramach zadania zostanie przeprowadzonych 6 edycji, co najmniej 40 beneficjentów weźmie udział w warsztatach w 2021 r.

 

Zadanie publiczne zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazadrowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa funduszu: Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Nazwa projektu: Nadzieja w Klimczokówce

 

Kwota dofinansowania (planowana): 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Całkowity koszt inwestycji (planowany): 55.077,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych)

Okres realizacji zadania: 11.01.2021 do 31.12.2021 r.

 

Opis projektu:

Projekt Nadzieja w Klimczokówce skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia używających przetworów konopii w sposób problemowy oraz do rodzin i bliskich osób używających przetworów konopii. W ramach zadania podejmowane są działania tj. sesje diagnostyczne, indywidualne sesje programu CANDIS, sesje psychoterapii indywidualnej, sesje terapii rodzin/par, poradnictwo rodzinne, poradnictwo prawne, poradnictwo socjalne, konsultacje psychiatryczne, ukierunkowane na zachowanie abstynencji od przetworów konopii lub ograniczenie ich używania wśród odbiorców zadania.

 

 

Zadanie publiczne zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazadrowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Okres realizacji zadania: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja".

 

  ______________________________________________________________________________________________________________________

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Okres realizacji zadania: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja".