Śląskie

Program "Dom z nadzieją" dofinansowany ze środków budżetu województwa śląskiego realizowany w okresie 01.07.-31.12.2016 r.

Cel główny: Integracja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na uzależnienie m.in. od narkotyków

Krótka charakterystyka:Projekt „Dom z nadzieją” był skierowany do dzieci i młodzieży od 14 roku życia uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję.

W ramach programu „Dom z nadzieją” zostały podjęte działania:

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!

 1. zorganizowano pobyt 15 beneficjentów w hostelu dzieci i młodzieży uzależnionych od zorganizowano pobyt 19 beneficjentów w hostelu dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych po terapii leczenia uzależnień 
 2. przeprowadzono zajęcia grupy rozwoju osobistego dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych po terapii leczenia uzależnień dla 19 beneficjentów,
 3. przeprowadzono 26 godz. zajęć grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych po terapii leczenia uzależnień (działaniem zostało objętych 19beneficjentów),
 4.  przeprowadzono 52 godz. zajęć w ramach koła sportowego 
 5. przeprowadzenie 10 godz. superwizji 
 6. zwiększono dostępność profesjonalnej pomocy dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - działaniem zostało objętych 19 beneficjentów
 7. zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym beneficjentów – 19 os.
 8. sprowokowano rozwój osobisty beneficjentów  - ok. 19 os.
 9. beneficjentów  zdobyło lub rozwinęło umiejętność radzenia sobie z negatywnymi schematami myślenia, nastrojami i emocjami 
 10. 19 beneficjentów  zdobyło lub rozwinęło umiejętność efektywnej komunikacji interpersonalnej, współpracy i współdziałania z innymi
 11. zorganizowano 1 wyjazdu socjoterapeutyczny

 

Śląskie

Zadanie „Siła w rodzinie” dofinansowane ze środków budżetu województwa śląskiego realizowane w okresie 01.09.-31.12.2016 r.

Cel główny: Doskonalenie umiejętności rodzin dzieci uzależnionych w zakresie radzenia sobie z problemem narkomanii w rodzinie.

Krótka charakterystyka: Program „Rodzina razem” skierowany był do rodzin dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych.

W projekcie wzięli udział rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży przebywających na terapii uzależnień w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadziej” w Bielsku-Białej.

Program realizowany był w głównej mierze przez terapeutów pracujących z młodzieżą uzależnioną, w oparciu o różne formy działania tj.: konsultacje terapeutyczne, konsultacje prawne, zajęcia edukacyjno-informacyjne, warsztaty, grupy wsparcia, rodzinne warsztaty wyjazdowe, w których uczestniczyć będą rodzice/opiekunowie wraz z dziećmi.

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie! 

 1. Przeprowadzono 4 godz. zajęć edukacyjno-informacyjnych dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków)
 2. Przeprowadzono 6 godz. konsultacji prawnych dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków, dzieci używające i uzależnione od narkotyków)
 3. Przeprowadzono 10 godz. warsztatów dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 4. Przeprowadzono 10 godz. grup wsparcia dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 5. Przeprowadzenie 46,5 godz. rodzinnych konsultacji terapeutycznych.
 6. Zorganizowanie 2-dniowych rodzinnych warsztatów wyjazdowych dla ok. 80 beneficjentów.
 7. Udzielenie wsparcia 82 osobom borykającym się z problemem uzależnienia bądź współuzależnienia.
 8. Udzielono wsparcia rodzinom borykających się z problemem uzależnienia dzieci od narkotyków.
 9. Rozszerzono ofertę wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci używających bądź uzależnionych od narkotyków.
 10. Beneficjenci zdobyli lub poszerzyli swoją wiedzę na temat uzależnienia i współuzależnienia (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków)
 11. Podjęto działania mające na celu zdobycie lub poszerzenie umiejętności  beneficjentów w zakresie zmiany negatywnych i szkodliwych sposobów przystosowania się osób współuzależnionych (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków)
 12. Podjęto działania mające na celu zdobycie lub poszerzenie umiejętności  beneficjentów w zakresie zmiany radzenia sobie z negatywnymi schematami myślenia, nastrojami i emocjami (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków)
 13. Podjęto działania mające na celu zdobycie lub poszerzenie umiejętności  beneficjentów w zakresie brania odpowiedzialności za siebie i za dzieci (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków),
 14. Podjęto działania mające na celu zmotywowanie wszystkich członków rodziny do pracy nad wyjściem z trudnych sytuacji życiowych jaką jest m.in. uzależnienie dziecka (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków)
 15. Podjęto działania mające na celu przełamanie barier komunikacyjnych w rodzinie dziecka uzależnionego(rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków, dzieci używające i uzależnione od narkotyków),
 16. Podjęto działania mające na celu zbudowanie jednomyślnej postawy rodziców wobec zachowań dziecka uzależnionego (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków),
 17. Beneficjenci zdobyli lub ugruntowali umiejętności wypoczywania i spędzania wolnego czasu (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków, dzieci używające i uzależnione od narkotyków)

 Śląskie

Zadanie „Rozbudowa Ośrodka Nadzieja – prace wykończeniowe” dofinansowane ze środków budżetu województwa śląskiego realizowane w okresie 21.10.-30.11.2016 r.

Cel główny:Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych poprzez rozbudowę  i modernizację Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej

Krótka charakterystyka: Zadanie jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2012 r., którym celem jest rozbudowa istniejącego budynku Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”, o część mieszkalną, przewiązkę komunikacyjną i aulę, a także do przebudowy wraz ze zmianą konstrukcji dachu na części istniejącej wraz z wew. instalacjami (wod.-kan., c.o., elektryczną) oraz do budowy parkingu na 12 miejsc postojowych.

Prace przeprowadzone są według projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę z dnia 11.09.2008 r. nr 1120/2008 wydanym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

W 2016 r. ze środków dotacji zostały pokryte koszty prac wykończeniowych na piętrze w dobudowanym skrzydle budynku, a w szczególności prace obejmujące aulę wraz z zapleczem (kwota 200 000,00 zł)

 Bielsko-Biała

Program "Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji" - "Wakacje z nadzieją" dofinansowany ze środków Gminy Bielsko-Biała zrealizowany w okresie 01.07.-31.08.2016 r.

Cel główny: Ograniczenie szkód zdrowotnych u osób używających narkotyków w sposób szkodliwy oraz osób uzależnionych od narkotyków

Krótka charakterystyka: "Wakacje z nadzieją" to program wsparcia skierowanym do dzieci i młodzieży między 13 a 18 rokiem życia używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych – w tym narkotyków i alkoholu, przebywających w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja" na terapii leczenia uzależnień. Ze względu na nałóg są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a ponadto wiele z nich pochodzi z rodzin ubogich. Jest bardzo prawdopodobnym, że dla kilkorga z dzieci będzie to pierwszy obóz w ich życiu.

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!

W ramach programu  "Wakacje z nadzieją" zorganizowano obóz terapeutyczny w Karkonoszach

 
Bielsko-Biała

Program "Punkt konsultacyjny ds. uzależnień Nadzieja" dofinansowany ze środków Gminy Bielsko-Biała zrealizowany w okresie 10.06.-07.12.2016 r.

Cel główny: Udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom, w których wysteruje problem narkomanii oraz zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomanią.

Krótka charakterystyka: Projekt „Punkt konsultacyjny ds. uzależnień” to program skierowany do osób zagrożonych uzależnieniem bądź uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin.

W ramach projektu prowadzony był punkt konsultacyjny, w którym prowadzone były:

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!

 1. udzielenie wsparcia i pomocy 304beneficjentom
 2. objęcie programem FRED 27 beneficjentów
 3. przeprowadzenie 32 godz. spotkań grupowych z uczestnikami programu FRED
 4. przeprowadzenie 20 godz. rozmów indywidualnych z uczestnikami programu FRED
 5. objęcie programem CANDIS 26 beneficjentów
 6. przeprowadzenie 60 godz. rozmów indywidualnych w ramach programu CANDIS
 7. przeprowadzenie 687 godz. dyżurów w ramach pomocy psychologicznej
 8. przeprowadzenie 125,50godz. poradnictwa prawnego,
 9. przeprowadzenie 88 godz. grup wsparcia dla rodziców/opiekunów,
 10. przeprowadzenie 45 godz. grup dla osób eksperymentujących
 11. przeprowadzenie 80 godz. zajęć/spotkań edukacyjno-informacyjnych
 12. objęcie pomocą psychologiczną i poradnictwem 261 beneficjentów (osoby zagrożone uzależnieniem i uzależnione od środków psychoaktywnych oraz ich rodziny) 
 13. zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla beneficjentów –304 beneficjentów
 14. zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 304 beneficjentów.
 15. ograniczono szkody zdrowotne związane z używaniem środków psychoaktywnych (udział w programie FRED, programie CANDIS, w konsultacjach psychologicznych),
 16. zwiększono dostępność do profesjonalnej pomocy (działania punktu konsultacyjnego, poradnictwo, program FRED, program CANDIS)

Działania program FRED,  CANDIS zostały współfinansowane także ze środków Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 
Bielsko-Biała

Program "Piknik rodzinny z nadzieją" dofinansowany ze środków Gminy Bielsko-Biała zrealizowany w okresie 15.02.-15.07.2016 r.

Cel główny:Upowszechnienie kultury oraz rozbudzenie zainteresowań artystycznych i edukacyjnych wśród mieszkańców Bielska-Białej oraz wzbogacenie oferty w sferze kultury dla mieszkańców Bielska-Białej

Krótka charakterystyka: Projekt „Piknik rodzinny z nadzieją” to program skierowany do mieszkańców Bielska-Białej. W ramach programu w szkołach Bielska-Białej i okolic został ogłoszony konkurs plastyczny „Moje marzenia” oraz w dniu 24.06.0216 r. został zorganizowany w Parku Słowackiego, a Piknik Rodzinny z Nadzieją.

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!

 1. zorganizowano 1 konkurs plastyczny,
 2. w konkursie plastycznym wzięło udział 268 uczniów i przedszkolaków
 3. zorganizowano jeden Piknik Rodzinny z Nadzieją
 4. zorganizowano koncert zespołu Kolorowe Nutki,
 5. zorganizowano występy występów10 amatorskich grup artystycznych dziecięcych i młodzieżowych,
 6. zorganizowano wystawę 268 prac plastycznych,
 7. zorganizowano przedstawienie teatralne,
 8. zorganizowano pokaz laserowy,
 9. zorganizowano pokaz tresury psów,
 10. zorganizowano 1 pokaz Teatru Tańca Ognia
 11. zorganizowano warsztaty plastyczne, cyrkowe, jazdy na rolkach,
 12. wydrukowano 990 plakatów,
 13. w pikniku uczestniczyło ok. 1,5 tys. mieszkańców Bielska-Białej

 KBSPNKBSPN

 Program „FRED dla Bielska" dofinansowany ze środków Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowany w okresie 04.01.-31.12.2016 r.

Cel główny: Ograniczenie zachowań ryzykownych.

Krótka charakterystyka:

W ramach projektu realizowano program FreD goes net, który jest programem profilaktycznym, selektywnym. Adresatem programu były młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy z terenu Bielska-Białej, skierowane do programu przez szkoły, sądy, policję, kuratorów, pedagogów, psychologów i rodziców.

 Zrealizowaliśmy

 1. objęto działaniami 69 beneficjentów,
 2. przeprowadzono 4 edycje programu FRED, w których wzięło udział łącznie 27 beneficjentów,
 3. przeprowadzenie 79 godz. rozmów wstępnych/końcowych w ramach programu FRED, w których wzięło udział 69 beneficjentów,
 4. przeprowadzano 64 godz. zajęć warsztatowych (4 warsztaty*8 godz.*2 os. prowadzące)
 5. koordynacja programu w wymiarze 60 godz. (z tego 60 godz. w ramach wolontariatu)

 


KBSPNKBSPN

 

Program „CANDIS dla Bielska” dofinansowany ze środków Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowany w okresie 04.01.-31.12.2016 r.

Cel główny: Zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania

Krótka charakterystyka:

W ramach projektu prowadzono terapię w programie CANDIS, którego celem jest zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania.  Adresatami programu były osoby w wieku powyżej 16 lat używające przetworów konopi w sposób problemowy.

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!

 1. przeprowadzono 100 sesji programu CANDIS,
 2. 28 beneficjentów wzięło udział w rozmowie kwalifikującej do programu,
 3. objęto programem 12 osób
 4. 7 beneficjentów ukończyło program,
 5. 1 beneficjent przerwał udział w programie,
 6. 4 beneficjentów rozpoczęło udział w programie, ale na dzień zakończenia realizacji projektu tj. 31.12.2016 r. beneficjenci nie zrealizowali jeszcze pełnego programu,
 7. 16 beneficjentów nie zostało zakwalifikowanych do programu,
 8. koordynacja programu w wymiarze 60 godz. (w ramach wolontariatu)
 9. podjęto próbę ograniczenia szkód zdrowotnych wynikających z używania przetworów konopi
 10. zwiększono samoświadomości przyczyn i skutków używania substancji psychoaktywnych
 11. określono wielkości własnego problemu w używaniu środków psychoaktywnych
 12. zwiększono zaangażowanie instytucji współpracujących w rozwiązywanie problemów narkotykowych wśród młodzieży, wyłowienie osób
 13. uzależnionych i pokierowanie ich do dalszego leczenia,
 14. podjęto działania mające na celu ukształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków

 


KBSPNKBSPN

 

Program „Nadziejowy dom” dofinansowany ze środków Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowany w okresie 04.01.-31.12.2016 r.

Cel główny:

Reintegracja społeczna i zawodowa beneficjentów zagrożonych wykluczeniem społecznym i nawrotami choroby poprzez udzielenie profesjonalnej pomocy i wsparcia.

Krótka charakterystyka:

Program „Nadziejowy dom” skierowany był do młodzieży oraz pełnoletnich kobiet (od 18 roku życia, bez górnej granicy wiekowej) po zakończonym procesie leczenia  uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym narkotyków. W ramach programu zostały podjęte następujące działania:

Projekt realizowany był w Hostelu Klimczokówkówka w Bielsku-Białej przy ulicy Zapora 100, w którym przebywały do 31.08.2016 r. pełnoletnie kobiety oraz w Hostelu Królowej Pokoju w Bielsku-Białej przy ul. Kolonia 17, w którym przebywać będzie młodzież.

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!

 1. Funkcjonowanie 2 hosteli dla osób po zakończonym procesie terapii, przy czym działalność jednego z hosteli (Bielsko-Biała ul. Zapora 100) od września 2016 r. została zawieszona na czas remontu, co zostało ujęte w aneksie do umowy dot. realizacji zadania publicznego
 2. Pobyt 53 beneficjentów, w tym 11 dzieci (kobiety przebywające w Hostelu Klimczokówka miały możliwość pobytu w Hostelu wraz z dziećmi) w hostelach
 3. Przeprowadzono 48 godziny zajęć w ramach grup wsparcia
 4. Zapewniono dostępność do pomocy psychologicznej w zakresie interwencji kryzysowych w wymiarze 160 godz. w miesiącu
 5. Zrealizowano 24 godzin superwizji (w czerwcu i we wrześniu superwizja odbyła się 2 razy w związku z urlopem superwizora w okresie wakacyjnym tj. lipcu i sierpniu 2016 r.)
 6. Koordynacja działania w wymiarze240 godz.
 7. Obsługa finansowa projektu w wymiarze 180 godz.
 8. Zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym beneficjentów
 9. Podjęto działania mające na celu zdobycie przez beneficjentów/wzmocnienie u beneficjentów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 10. Podjęto działania mające na celu zdobycie przez beneficjentów/wzmocnienie u beneficjentów umiejętności przebywania i współdziałania z grupą oraz poczucia odpowiedzialności za grupę
 11. Podjęto działania mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych beneficjentów
 12. Podjęto działania mające na celu zbudowanie trwałych relacji między beneficjentami a ich rodzinami i osobami bliskimi
 13. Podjęto działania mające na celu rozwój osobisty beneficjentów,
 14. Beneficjenci zdobyli wiedzę dotycząca możliwości i zakresu wsparciainstytucjonalnego po zakończeniu udziału w projekcie.

 FIO

Program „Różni ale RÓWNI” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zrealizowany w okresie 01.05.-31.12.2016 r.

Cel główny:

Integracja i aktywizacja społeczna 50 dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i

uzależnionych od środków psychoaktywnych zamieszkałych czasowo lub na stałe w Bielsku-Białej.

Krótka charakterystyka:

Projekt „Różni ale RÓWNI” to program terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży między 13 a 19 rokiem życia zagrożonych uzależnieniem, używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych, który wspiera aktywne formy integracji społecznej.

Projekt zakładał podjęcie kompleksowych działań mających na celu zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz zaktywizowanie społeczne i kulturowe około 50 dzieci i młodzieży borykających się z problemem uzależnienia bądź zagrożonych

uzależnieniem, m.in. działania terapeutyczne, warsztaty zajęciowe, zajęci „Z prawem i ekonomią za pan brat”, zajęcia „Pełnosprawni niepełnosprawni”, obóz terapeutyczny, Piknik Rodzinny z Nadzieją.

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!

 1. przeprowadzono 100 godz. zajęć psychoedukacyjnych dla łącznie 66 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
 2. przeprowadzono 310,5 godz. zajęć rehabilitacyjnych dla łącznie 66 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
 3. przeprowadzono 317 godz. zajęć terapeutycznych dla łącznie 66 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
 4. przeprowadzono 63,5 godz. zajęć grup wsparcia dla łącznie 19 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
 5. przeprowadzono 816 godz. zajęć - rozmów indywidualnych z łącznie 66 beneficjentami (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
 6. objęto zajęciami terapeutycznymi łącznie 85 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
 7. przeprowadzono 48 godz. zajęć plastycznych, w których uczestniczyło łącznie 48 beneficjentów,
 8. zorganizowano 1 wystawę prac plastycznych,
 9. przeprowadzono 34 godz. zajęć tanecznych, w których uczestniczyło łącznie 30 beneficjentów,
 10. zorganizowano 1 pokaz tańca,
 11. przeprowadzono 26 godz. warsztatów kroju i szycia, w których uczestniczyło łącznie 23 beneficjentów,
 12. przeprowadzono 16 godz. warsztatów wizażu i stylizacji, w których uczestniczyło łącznie 16 beneficjentów,
 13. przeprowadzono 110 godz. zajęć w ramach koła sportowego, w których uczestniczyło łącznie 42 beneficjentów,
 14. zorganizowano 1 zawody pływackie,
 15. zorganizowano w ramach koła sportowego 36 wyjść na obiekty sportowe
 16. przeprowadzono 33 godz. zajęć "Z PRAWEM I EKONOMIĄ ZA PAN BRAT", w których uczestniczyło łącznie 52 beneficjentów,
 17. zorganizowano 1 "fikcyjna" rozprawę nad bohaterką bajek w ramach zajęć "Z PRAWEM I EKONOMIĄ ZA PAN BRAT"
 18. przeprowadzono zajęcia "Pełnosprawni niepełnosprawni", w których uczestniczyło 52 beneficjentów,
 19. zorganizowano wycieczkę w Beskidy, w której uczestniczyło 21 beneficjentów,
 20. zorganizowano 4 spotkania w ramach zajęć "Pełnosprawni niepełnosprawni"
 21. zorganizowano 3 wyjścia do teatru, w których uczestniczyło łącznie 52 beneficjentów,
 22. zorganizowano 1 wycieczkę 3-dniową do Warszawy, w której uczestniczyło 49 beneficjentów,
 23. zorganizowano 2-godzinne warsztaty "Pasja , Integracja, bezpieczeństwo", w których uczestniczyło 49 beneficjentów
 24. przygotowano 254 paczki dla osób potrzebujących pomocy w ramach akcji "Świąteczna Nadzieja",
 25. zorganizowano 14-dniowy obóz, w którym uczestniczyło 28 beneficjentów,
 26. zorganizowano 1 Piknik Rodzinny z Nadzieją, w którym uczestniczyło ok. 1800 mieszkańców Bielska-Białej i okolic,
 27. doposażono pracownię zajęciową w 3 maszyny do szycia,
 28. zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym 85 os.,
 29. ograniczono szkody zdrowotne związane z używaniem środków psychoaktywnych u 85 os.
 30. nastąpił rozwój osobisty u 85 os.,
 31. nastąpiła aktywna integracja społeczna u 1900 os.
 32. zwiększono dostępność ok. 1800 beneficjentów do kultury,
 33. 85 beneficjentów zdobyło lub zwiększyło umiejętność bycia w grupie rówieśniczej, w której nadrzędną zasadą jest całkowita abstynencja od wszelkich środków psychoaktywnych oraz zakaz używania przemocy i agresji.