Fundacja współpracuje z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Urzędem Gminy Bielsko-Biała.


Program
„Z NADZIEJĄ W DOROSŁOŚĆ”
dofinansowany ze środków Fundacji Tesco Dzieciom
realizowany w okresie 01.10.2015r.–30.06.2015 r.

Cel główny:
Integracja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na uzależnienie od środków psychoaktywnych.

Krótka charakterystyka:
Projekt „Z nadzieją w dorosłość” jest programem skierowanym do dzieci i młodzieży od 14 roku życia uzależnionych od środków psychoaktywnych.

W ramach programu zostaną podjęte działania:
 1. warsztaty plastyczne
 2. warsztaty filmowe
 3. warsztaty krawieckie
 4. zajęcia „Z ekonomią i prawem za pan brat”
 5. Piknik Rodzinny z „Nadzieją”

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!

 1. objęto działaniami 59 beneficjentów,
 2. objęto działaniami 59 beneficjentów,
 3. objęto działaniami 59 beneficjentów,
 4. objęto działaniami 59 beneficjentów,
 5. przeprowadzono 45 godz. zajęć „Z prawem i ekonomią za pan brat”,
 6. przeprowadzono 30,5 godz. warsztatów krawieckich,
 7. przeprowadzono 36 godz. warsztatów filmowych,
 8. przeprowadzono 41,5 godz. warsztatów plastycznych,
 9. stworzono 1 film animowany,
 10. zorganizowano Piknik Rodzinny z „Nadzieją”,
 11. zorganizowano wystawę prac plastycznych,
 12. zorganizowano wystawę prac wykonanych podczas warsztatów krawieckich,
 13. zorganizowano 2 wyjścia do kina,
 14. zorganizowano wyjście do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej,
 15. przygotowano beneficjentów do podjęcia pierwszej pracy
 16. zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym beneficjentów

Program
„Bezpieczeństwo, nauka, pasja”
dofinansowany ze środków budżetu województwa śląskiego
realizowany w okresie 01.07.2015r.–31.12.2015 r.

Cel główny:
Projekt „Bezpieczeństwo, nauka i pasja” jest programem skierowanym do dzieci i młodzieży od 14 roku życia uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym narkotyków utrzymujących abstynencję.

Krótka charakterystyka:
Projekt „Bezpieczeństwo, nauka, pasja” jest programem skierowanym do dzieci i młodzieży od 14 roku życia uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję.

W ramach programu zostaną podjęte działania:
 1. pobyt w hostelu
 2. pomoc psychologiczna
  • grupa rozwoju osobistego
  • grupa wsparcia
  • interwencje socjalne
 3. warsztaty zajęciowe – koło sportowe
 4. wyjazd socjoterapeutyczny
 5. superwizja

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!

 1. zorganizowano pobyt 15 beneficjentów w hostelu dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych po terapii leczenia uzależnień
 2. przeprowadzono zajęcia grupy rozwoju osobistego dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych po terapii leczenia uzależnień dla 15 beneficjentów,
 3. przeprowadzono 25 godz. zajęć grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych po terapii leczenia uzależnień (działaniem zostało objętych 15 beneficjentów),
 4. zapewniono dostępność do interwencji socjalnych w wymiarze średnio 80 godz./miesiąc
 5. przeprowadzono 75 godz. zajęć w ramach koła sportowego
 6. przeprowadzenie 12 godz. superwizji
 7. zwiększono dostępność profesjonalnej pomocy dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (działaniem zostało objętych 15 beneficjentów)
 8. zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym beneficjentów – 15 os.
 9. sprowokowano rozwój osobisty beneficjentów – ok. 15 os.
 10. beneficjentów zdobyło lub rozwinęło umiejętność radzenia sobie z negatywnymi schematami myślenia, nastrojami i emocjami
 11. zorganizowano 1 wyjazdu socjoterapeutyczny

Zadanie
„Nadzieja dla NADZIEI”
dofinansowany ze środków budżetu województwa śląskiego
realizowany w okresie 03.09.2015r.–27.11.2015 r.

Cel główny:
Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych poprzez rozbudowę i modernizację Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej.

Krótka charakterystyka:
Zadanie jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2012 r., którym celem jest rozbudowa istniejącego budynku Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”, o część mieszkalną, przewiązkę komunikacyjną i aulę, a także do przebudowy wraz ze zmianą konstrukcji dachu na części istniejącej wraz z wew. instalacjami (wod.-kan., c.o., elektryczną) oraz do budowy parkingu na 12 miejsc postojowych.

Prace przeprowadzone są według projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę z dnia 11.09.2008 r. nr 1120/2008 wydanym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

W 2015 r. ze środków dotacji zostały pokryte koszty prac wykończeniowych na piętrze w dobudowanym skrzydle budynku (kwota 211.068,65 zł) oraz zostało zakupione wyposażenie do wykończonych w ramach projektu pomieszczeń (kwota 46.030,00 zł).


Program
„Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji”
- „Wakacje z nadzieją”
dofinansowany ze środków Gminy Bielsko-Biała 
zrealizowany w okresie 01.07.2015r.–31.08.2015 r.

Cel główny:
Ograniczenie szkód zdrowotnych u osób używających narkotyków w sposób szkodliwy oraz osób uzależnionych od narkotyków.

Krótka charakterystyka:
Wakacje z nadzieją” jest programem wsparcia skierowanym do dzieci i młodzieży między 13 a 18 rokiem życia używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych – w tym narkotyków i alkoholu, przebywających w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” na terapii leczenia uzależnień. Ze względu na nałóg są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a ponadto wiele z nich pochodzi z rodzin ubogich. Jest bardzo prawdopodobnym, że dla kilkorga z dzieci będzie to pierwszy obóz w ich życiu.

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!

W ramach programu „Wakacje z nadzieją” zorganizowano obóz terapeutyczny w Karkonoszach.


Program
„Punkt konsultacyjny ds. uzależnień”
dofinansowany ze środków Gminy Bielsko-Biała 
zrealizowany w okresie 10.06.2015r.–07.12.2015 r.

Cel główny:
Udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom, w których wysteruje problem narkomanii oraz zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomanią.

Krótka charakterystyka:
Projekt „Punkt konsultacyjny ds. uzależnień” jest programem skierowanym do osób zagrożonych uzależnieniem bądź uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin.

Projekt zakłada prowadzenie punktu konsultacyjnego, realizację programu FRED udzielenie pomocy psychologicznej i porad. W ramach punktu konsultacyjnego będą prowadzone następujące działania:

 1. program FRED
 2. program CANDIS
 3. konsultacje/poradnictwo indywidualne
  • poradnictwo psychologiczne
  • poradnictwo prawne
 4. zajęcia grupowe
  • grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży
  • grupa zapobiegania nawrotom dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych
 5. zajęcia/spotkania edukacyjno-informacyjne

 

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!

 1. udzielenie wsparcia i pomocy 246. beneficjentom
 2. objęcie programem FRED 30. beneficjentów
 3. przeprowadzenie 16 godz. spotkań grupowych z uczestnikami programu FRED
 4. przeprowadzenie 10 godz. rozmów indywidualnych z uczestnikami programu FRED
 5. objęcie programem CANDIS 10. beneficjentów
 6. przeprowadzenie 60 godz. rozmów indywidualnych w ramach programu CANDIS
 7. przeprowadzenie 364 godz. dyżurów w ramach pomocy psychologicznej
 8. przeprowadzenie 56 godz. poradnictwa prawnego,
 9. przeprowadzenie 48 godz. grup wsparcia dla rodziców/opiekunów,
 10. przeprowadzenie 48 godz. grup dla osób eksperymentujących
 11. przeprowadzenie 182 godz. zajęć/spotkań edukacyjno-informacyjnych
 12. objęcie pomocą psychologiczną i poradnictwem 177. beneficjentów (osoby zagrożone uzależnieniem i uzależnione od środków psychoaktywnych oraz ich rodziny)
 13. zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla beneficjentów – 246 beneficjentów
 14. zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 246 beneficjentów.
 15. ograniczono szkody zdrowotne związane z używaniem środków psychoaktywnych (udział w programie FRED, programie CANDIS, w konsultacjach psychologicznych),
 16. zwiększono dostępność do profesjonalnej pomocy (działania punktu konsultacyjnego, poradnictwo, program FRED, program CANDIS)

Działania program FRED, konsultacje/poradnictwo indywidualne oraz grupa wsparcia dla rodziców zostały współfinansowane także ze środków Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii


Program
„Piknik rodzinny z Nadzieją”
dofinansowany ze środków Gminy Bielsko-Biała 
zrealizowany w okresie 01.04.20125r.–15.07.2015 r.

Cel główny:
Upowszechnienie kultury oraz rozbudzenie zainteresowań artystycznych i edukacyjnych wśród mieszkańców Bielska-Białej oraz wzbogacenie oferty w sferze kultury dla mieszkańców Bielska-Białej.

Krótka charakterystyka:
Projekt „Punkt konsultacyjny ds. uzależnień” jest programem skierowanym do mieszkańców Bielska-Białej. W ramach programu w szkołach Bielska-Białej i okolic zostanie ogłoszony konkurs plastyczny „Moje marzenia” oraz w dniach 27–28.06.2015 r. zostanie zorganizowany w plenerze: 27.06. w Parku Słowackiego, a 28.06. w Parku, „Piknik Rodzinny z Nadzieją”.

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!

 1. zorganizowano 1 konkurs plastyczny,
 2. w konkursie plastycznym wzięło udział 259 uczniów i przedszkolaków z 44 placówek (szkół, przedszkoli, domów kultury, placówek opiekuńczo-wychowawczych)
 3. zorganizowano jeden 2-dniowy „Piknik Rodzinny z Nadzieją”
 4. zorganizowano koncert zespołu AVOCADO
 5. zorganizowano występy występów10 amatorskich grup artystycznych dziecięcych i młodzieżowych
 6. zorganizowano wystawę 259 prac plastycznych
 7. zorganizowano 2 przedstawienia teatralne, w tym jedno muzyczne
 8. zorganizowano pokaz tresury psów
 9. zorganizowano 1 pokaz Teatru Tańca Ognia
 10. wydrukowano 800 plakatów i 5000 ulotek
 11. w pikniku uczestniczyło ok. 2 tys. mieszkańców Bielska-Białej

Program
„Program wczesnej interwencji FRED – NADZIEJA na przyszłość”
dofinansowany ze środków 
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 
zrealizowany w okresie 02.01.2015r.–31.12.2015 r.

Cel główny:
Ograniczenie zachowań ryzykownych.

Krótka charakterystyka:
W ramach projektu Programy wczesnej interwencji FRED – NADZIEJA na przyszłość realizowany będzie program FreD goes net, który jest programem profilaktycznym, selektywnym. Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy z terenu Bielska-Białej, skierowanej do programu przez szkoły, sądy, policję, kuratorów, pedagogów, psychologów i rodziców. Celem zajęć jest ograniczenie czynnika ryzyka używania narkotyków związanych ze środowiskiem rodzinnym lub rówieśniczym, podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia  używania substancji lub abstynencji. Do współpracy w zakresie realizacji programu FRED zaproszono wiele instytucji z miasta Bielsko-Biała, m.in. zespół kuratorów sądowych i zawodowych, Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich, Komenda Miejska Policji Wydział Narkotykowy i Przestępczości, Straż Miejska, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!

 1. zorganizowano 1 konkurs plastyczny,
 2. objęto działaniami 44 beneficjentów,
 3. przeprowadzono 5 edycji programu FRED,
 4. przeprowadzono 75 godz. rozmów wstępnych/końcowych w ramach programu FRED,
 5. przeprowadzono 80 godz. zajęć warsztatowych (40 godz. * 2 os. prowadzące),
 6. podjęto próbę ograniczenia podejmowania zachowań ryzykownych u 44 beneficjentów,
 7. podjęto próbę ograniczenia ryzyka uzależnienia przez zapobieganie eskalacji używania środków psychoaktywnych u 44 beneficjentów,
 8. większono samoświadomość przyczyn i skutków używania substancji psychoaktywnych u 31 beneficjentów,
 9. określono wielkości własnego problemu w używaniu środków psychoaktywnych u 31 beneficjentów,
 10. podjęto działania mające na celu ukształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków u 31 beneficjentów.

Program
Program „Bądź wolny” 
dofinansowany ze środków 
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 
zrealizowany w okresie 02.01.2015r.–31.12.2015 r.

Cel główny:
Zapobieganie rozwojowi uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Krótka charakterystyka:
Program „Bądź wolny” skierowany jest do osób używających narkotyki w sposób okazjonalny oraz problemowy, a także ich rodzin. Beneficjenci w ramach projektu będą mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych realizowanych w punkcie konsultacyjnym prowadzonym przez Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku-Białej przy ul. Zapora 100.

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!

 1. uruchomiono punkt konsultacyjny,
 2. przeprowadzono 603 godz. konsultacji/poradnictwa indywidualnego,
 3. przeprowadzono 40 godz. zajęć w ramach grup wsparcia,
 4. przeprowadzono 24 godz. superwizji,
 5. koordynacja realizacji zadania w wymiarze 120 godz.