Fundacja współpracuje z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Urzędem Gminy Bielsko-Biała.

logo funuszu inicjatyw obywatelskich

Program
"Nadzieja zawieść nie może"
dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
realizowany w okresie 01.06.2012 - 30.09.2013 r.

Cel główny:
Integracja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych

Krótka charakterystyka:
Projekt "Nadzieja zawieść nie może" jest programem terapeutycznym skierowanym do dzieci i młodzieży między 13 a 19 rokiem życia zagrożonych uzależnieniem, używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym także nieletnich matek uzależnionych od środków psychoaktywnych.
W związku z tym, program zakłada przeprowadzenie działań terapeutycznych w stosunku do dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie, a także udzielenie wsparcia ich rodzicom/opiekunom. Umiejętności rodziców/opiekunów beneficjentów takie jak: znajomość problematyki uzależnień, świadomość istnienia problemów rodzinnych, komunikatywność, zdolność radzenia sobie z negatywnymi emocjami i nastrojami, asertywność, zapewniają dojrzałe i o pozytywnym charakterze wsparcie, a także często decydują o powodzeniu prowadzonej terapii dziecka oraz o trwałości osiągniętych dzięki niej efektów.

Projekt zakłada podjęcie kompleksowych działań mających na celu zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz zaktywizowanie społeczne i kulturowe około 80 dzieci i młodzieży borykających się z problemem uzależnienia bądź zagrożonych uzależnieniem. Ponad 20-letnie doświadczenie Fundacji w pracy z osobami uzależnionymi, w tym młodzieżą, wskazują na konieczność wieloaspektowego podejścia do terapii leczenia uzależnień i wsparcia osób zagrożonych uzależnieniem. W związku z tym, program zakłada przeprowadzenie działań terapeutycznych w stosunku do dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie, a także udzielenie wsparcia ich rodzicom/opiekunom. Umiejętności rodziców/opiekunów beneficjentów takie jak: znajomość problematyki uzależnień, świadomość istnienia problemów rodzinnych, komunikatywność, zdolność radzenia sobie z negatywnymi emocjami i nastrojami, asertywność, zapewniają dojrzałe i o pozytywnym charakterze wsparcie, a także często decydują o powodzeniu prowadzonej terapii dziecka oraz o trwałości osiągniętych dzięki niej efektów. Program "Nadzieja zawieść nie może" podkreśla istotę ukształtowania zainteresowań osoby uzależnionej i używającej środków psychoaktywnych. W przypadku pierwszej grupy prawidłowo ukierunkowane zainteresowania stanowią czynnik zwiększający prawdopodobieństwo pozytywnego i trwałego efektu leczenia, a w przypadku drugiej grupy pozwalają na uniknięcie problemu uzależnienia. Projekt zwraca również uwagę na ogromne znaczenie konstruktywnego wsparcia udzielonego młodzieży uzależnionej ze strony pedagogów, wychowawców, terapeutów, czego wyrazem jest organizacja warsztatów psychodramy i warsztatów "Terapia dziecka a terapia rodzinna"

Program "Nadzieja zawieść nie może" obejmuje następujące działania:

 1. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
 2. Warsztaty zajęciowe dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
  • - warsztaty teatralne
  • - warsztaty filmowe,
  • - warsztaty plastyczne,
  • - warsztaty taneczne,
  • - warsztaty muzyczne,
  • - warsztaty naukowe,
  • - koło sportowe
 3. Poradnictwo zawodowe dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
 4. Obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
 5. Wsparcie rodzin dzieci i młodzieży używajacych i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
 6. Warszataty psychodramy.
 7. Warsztaty "Terapia dziecka a terapia rodzinna"
 8. Klub Wolontariusza "Nadzieja".

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie a nawet więcej!

- przeprowadzono 76 godz. zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych w średnio 30 osobowej grupie (działaniem zostało objętych 43 beneficjentów),
- przeprowadzono 304 godz. zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych w dwóch średnio 15-osobowych grupach (działaniem zostało objętych 43 beneficjentów) ,
- przeprowadzono 228 godz. zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych w dwóch średnio 15-osobowych grupach (działaniem zostało objętych 43 beneficjentów),
- przeprowadzono 570 godz. zajęć - społeczności dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych w średnio 30 osobowej grupie (działaniem zostało objętych 43 beneficjentów) ,
- przeprowadzono 152 godz. zajęć - bilansów dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych w dwóch średnio 15-osobowych grupach (działaniem zostało objętych 43 beneficjentów),
- przeprowadzono 26 godz. zajęć - grup wsparcia dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych w średnio 5- osobowej grupie (działaniem zostało objętych 14 beneficjentów);
- przeprowadzono 875 godz. zajęć - indywidualnych rozmów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych;
- 60 beneficjentów - dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych objęto zajęciami terapeutycznymi,
- przeprowadzono 71 godz. warsztatów teatralnych, w których uczestniczyło łącznie 34 beneficjentów;
- przeprowadzono 31,5 godz. warsztatów filmowych, w których uczestniczyło łącznie 55 beneficjentów – dzieci i młodzież uzależnione i używające narkotyków,
- przeprowadzono 114 godz. warsztatów plastycznych, w których uczestniczyło łącznie 33 beneficjentów – dzieci i młodzież uzależnione i używające narkotyków,
- przeprowadzono 121 godz. zajęć w ramach koła naukowego, w których uczestniczyło łącznie 39 beneficjentów – dzieci i młodzież uzależnione i używające narkotyków,
- przeprowadzono 46 godz. warsztatów tanecznych, w których uczestniczyło łącznie 24 beneficjentów – dzieci i młodzież uzależnione i używające narkotyków,
- przeprowadzono 257,5 godz. warsztatów muzycznych, w których uczestniczyło łącznie 21 beneficjentów – dzieci i młodzież uzależnione i używające narkotyków,
- przeprowadzono 56 godz. poradnictwa zawodowego, z którego skorzystało łącznie 24 beneficjentów (dzieci i młodzież uzależnione i używające narkotyków)
- zorganizowano 1 obóz letni, w którym uczestniczyło 34 beneficjentów - dzieci i młodzież uzależnione i używające narkotyków;
- zorganizowano 1 obóz zimowy, w którym uczestniczyło 30 beneficjentów - dzieci i młodzież uzależnione i używające narkotyków;
- przeprowadzono 9 godz. zajęć edukacyjno-informacyjnych dla rodzin dzieci używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych, w których uczestniczyło łącznie 72 beneficjentów,
- przeprowadzono 20 godz. warsztatów dla rodzin dzieci używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych, w których uczestniczyło łącznie 72 beneficjentów,
- przeprowadzono 20 godz. grup wsparcia dla rodzin dzieci używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych, w których uczestniczyło łącznie 72 beneficjentów,
- zorganizowano 2-dniowe warsztaty wyjazdowe dla rodzin dzieci używających, w których uczestniczyło 92 beneficjentów,
- przeprowadzono 16-godzinne warsztaty psychodramy, w których uczestniczyło 16 beneficjentów,
- zorganizowano akcję Świąteczna Nadzieja – przekazano łącznie paczek 204 paczki,
- zorganizowano 1 wycieczkę dla wolontariuszy i beneficjentów do Zabrza, w której uczestniczyło 67 osób
- zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym 60 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
- ograniczono szkody zdrowotne związanych z używaniem środków psychoaktywnych u 58 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
- zmotywowano bądź utrzymano motywację do leczenia 60 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
- zwiększono dostęp do edukacji dla 60 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
- zwiększono dostęp do kultury dla 60 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
- zwiększono dostęp do turystyki dla 60 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
- umożliwiono rozwój osobisty 60 beneficjentom (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
- 132 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych oraz ich rodzice/opiekunowie) podjęło działania mające na celu zdobycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi schematami myślenia, nastrojami i emocjami,
- 60 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych) zdobył umiejętność bycia w grupie rówieśniczej, w której nadrzędną zasadą jest całkowita abstynencja narkotykowa, alkoholowa, nikotynowa oraz zakaz używania przemocy i agresji,
- 132 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych oraz ich rodzice/opiekunowie) podjęło działania mające na celu zdobycie umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, współpracy i współdziałania z innymi,
- 132 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych oraz ich rodzice/opiekunowie) podjęło działania mające na celu zdobycie umiejętności pokonywania własnych słabości, radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- 132 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych oraz ich rodzice/opiekunowie) podjęło działania mające na celu zdobycie umiejętności wypoczywania i aktywnego spędzania wolnego czasu,
- 72 beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży używającej i uzależnionej od środków psychoaktywnych) podjęło działania mające na celu zbudowanie jednomyślnej postawy rodziców wobec zachowań dziecka,
- 132 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych oraz ich rodzice/opiekunowie) podjęło działania mające na celu przełamanie barier komunikacyjnych w rodzinie,
- 16 osób pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą używającą i uzależnioną od środków psychoaktywnych podniosło swoje kwalifikacje z zakresu psychodramy,
- przeprowadzono 136 godz. konsultacji terapeutycznych rodzin dzieci używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych, w których uczestniczyło 60 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych oraz ich rodzice/opiekunowie),
- przeprowadzono 8 godz. konsultacji prawnych w ramach wsparcia rodzin;
- zorganizowano 1 wycieczkę do Zakrzowa (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych), w której uczestniczyło 33 beneficjentów
- zorganizowano Piknik Rodzinny z Nadzieją, w którym uczestniczyło około 3 tys. osób (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych objęte działaniami projektu, mieszkańcy Bielska-Białej i okolic),
- zorganizowano koncert Grupy Furmana z uczestnikami warsztatów muzycznych

Program
"Bezpieczny kąt"
dofinansowany ze środków budżetu województwa śląskiego
realizowany w okresie 01.06.-31.12.2013 r.

Cel główny: 
Integracja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na uzależnienie od środków psychoaktywnych.

 

Krótka charakterystyka:
Projekt „Bezpieczny kąt” jest programem skierowanym do dzieci i młodzieży od 14 roku życia uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję, w tym także nieletnich matek z małymi dziećmi.

W ramach programu "Bezpieczny kąt" zostaną podjęte działania:

 • 1. pobyt w hostelu
 • 2. pomoc psychologiczna
 • 2.1. grupa rozwoju osobistego
 • 2.2. grupa wsparcia
 • 2.3. interwencje socjalne
 • 3. warsztaty zajęciowe
 • 3.1. koło sportowe
 • 3.2. koło naukowe
 • 3.3. warsztaty filmowe
 • 4. konsultacje prawne dla beneficjentów i ich rodziców/opiekunów
 • 5. superwizja
 • 6. zarządzanie projektem.

Działania "warsztaty zajęciowe, konsultacje prawne dla beneficjentów i ich rodziców/opiekunów" zostało współfinansowane także ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Działanie "pomoc psychologiczna" i "superwizja" zostało współfinansowane także ze środków Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!

- 12 beneficjentów (dzieci i młodzież uzależnione od środków psychoaktywnych) przebywało w Hostelu.
- 12 beneficjentów uczestniczyło w zajęciach w ramach grupy rozwoju osobistego dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych po terapii leczenia uzależnień. 
- 11 beneficjentów uczestniczyło w zajęciach grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych po terapii leczenia uzależnień.
- zapewniono dostępność do interwencji socjalnych 7 m-cy – dostępność 80 godz./m-ąc.
- przeprowadzenie 27,5 godz. warsztatów filmowych.
- przeprowadzenie 70 godz. zajęć w ramach koła sportowego.
- przeprowadzenie konsultacji prawnych ( 4 godz. dostępność konsultacji indywidualnych, przeprowadzono 15 godz. grupowych zajęć prawnych).
- przeprowadzono 21 godz. superwizji. 
- zwiększono dostępności profesjonalnej pomocy dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - działaniem objęto 11 beneficjentów.
- zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym u 11 beneficjentów. 
- u 11 beneficjentów nastąpił rozwój osobisty. 
- u 11 beneficjentów zdobyło umiejętność radzenia sobie z negatywnymi schematami myślenia, nastrojami i emocjami.
- 11 beneficjentów zdobyło bądź rozwinęło umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, współpracy i współdziałania z innymi.
- zorganizowano 2 wycieczki rowerowe, w tym jedna wycieczka 1-dniowa i jedna wycieczka 2 – dniowa.

Zadanie
"Nadzieja dla NADZIEI"
dofinansowane ze środków budżetu województwa śląskiego
realizowane w okresie 03.09.-30.11.2013 r.

Cel główny: 
Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych poprzez rozbudowę i modernizację Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej

Krótka charakterystyka:
Zadanie jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2012 r., którym celem jest rozbudowa istniejącego budynku Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”, o część mieszkalną, przewiązkę komunikacyjną i aulę, a także do przebudowy wraz ze zmianą konstrukcji dachu na części istniejącej wraz z wew. instalacjami (wod.-kan., c.o., elektryczną) oraz do budowy parkingu na 12 miejsc postojowych.

Prace przeprowadzone są według projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę z dnia 11.09.2008 r. nr 1120/2008 wydanym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

W ramach zadania w 2013 r. realizowane będą następujące działania:

1. Roboty budowlane:
1.1. Roboty rozbiórkowe auli,
1.2. Ścianki działowe – parter, piętro, poddasze nowej części budynku,
1.3. Tynki wewnętrzne (parter, piętro, poddasze nowej części budynku oraz aula), malowanie (aula), 
1.4. Posadzki (podkłady i ocieplenie – aula; wykładzina PCV – aula),
1.5. Stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne, drzwi wewnętrzne do auli, drzwi w przewiązce komunikacyjnej łączącej nową i starą część budynku
2. Roboty elektryczne 
2.1. Wewnętrzne linie zasilające,
2.2. Tablice rozdzielcze,
2.3. Oprzewodowanie ( nowa część budynku oraz aula) i osprzęt (aula),
2.4. Oprawy oświetleniowe – aula,
2.5. Instalacja PPOŻ i CSO (oprzewodowanie),
2.6. Instalacja teletechniczna (oprzewodowanie) - parter, piętro poddasze nowej części budynku,
3. Roboty instalacji sanitarnych
3.1. Instalacja kanalizacji wewnętrznej,
3.2. Instalacja CO (aula) i połączenie kotłowni z nową częścią budynku przez aulę.

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane na 2013 r.!

Program
"Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji"
- "Wakacje z nadzieją"
dofinansowany ze środków Gminy Bielsko-Biała 
zrealizowany w okresie 01.07.-31.08.2013 r.

Cel główny:
Ograniczenie szkód zdrowotnych u osób używających narkotyków w sposób szkodliwy oraz osób uzależnionych od narkotyków

Krótka charakterystyka:
"Wakacje z nadzieją" jest programem wsparcia skierowanym do dzieci i młodzieży między 13 a 18 rokiem życia używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych – w tym narkotyków i alkoholu, przebywających w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja" na terapii leczenia uzależnień.
Ze względu na nałóg są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a ponadto wiele z nich pochodzi z rodzin ubogich. Jest bardzo prawdopodobnym, że dla kilkorga z dzieci będzie to pierwszy obóz w ich życiu.
Projekt zakłada podjęcie kompleksowych działań mających na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania i uzależnienia od środków psychoaktywnych, rehabilitację i reintegrację beneficjentów oraz zmniejszenie Program "Wakacje z nadzieją" obejmuje następujące działania:

 1. Zajęcia terapeutyczne
 2. Obóz terapeutyczny "Karkonosze 2013"
 3. Wycieczka do Ogrodzieńca

Działanie "Obóz Karkonosze 2013" zostało współfinansowane także ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!

Program
wsparcia dla osób uzależnień od narkotyków utrzymujacych abstynencję 
- "Bezpieczny kąt"
dofinansowany ze środków 
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
zrealizowany w okresie 02.01.-31.12.2013 r.

Cel główny: 
Reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i nawrotami choroby.

Krótka charakterystyka:
Program "Bezpieczny kąt" realizowany będzie w okresie 02.01. – 31.12.2013 r. i skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 14-23 lat po zakończonym procesie leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych. Celem programu jest reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i nawrotami choroby poprzez udzielenie profesjonalnej pomocy, zaktywizowanie społeczne i kulturalne.

W ramach programu zostaną podjęte następujące działania:

1. pobyt w hostelu,
2. pomoc psychologiczna,
2.1. grupa rozwoju osobistego, 
2.2. grupa wsparcia,
2.3. grupa zapobiegania nawrotom,
2.4. interwencje socjalne.
3. warsztaty zajęciowe dla b.o.
4. poradnictwo zawodowe dla b.o., 
5. obozy terapeutyczne dla b.o., 
6. superwizja.

Działanie "obozy terapeutyczne" zostało współfinansowane także ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz budżetu Gminy Bielsko-Biała.

Działania "warsztaty zajęciowe" oraz "konsultacje prawne dla b.o. i ich rodziców/opiekunów" zostały współfinansowane także ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Działania "pobyt w hostelu" oraz "pomoc psychologiczna" zostały współfinansowane także ze środków budżetu województwa śląskiego.