Fundacja współpracuje z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Urzędem Gminy Bielsko-Biała.

logo funuszu inicjatyw obywatelskich

Program
"Z nadzieją w życie"
dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
realizowany w okresie 02.05.-31.12.2012 r.

Cel główny: 
Integracja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych

Krótka charakterystyka:

"Z nadzieją w życie" jest programem terapeutycznym skierowanym do dzieci i młodzieży między 13 a 18 rokiem życia używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu i narkotyków. Projekt zakłada podjęcie kompleksowych działań mających na celu zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz zaktywizowanie społeczne i kulturowe około 120 dzieci borykających się z problemem uzależnienia. 20-letnie doświadczenie Fundacji w pracy z osobami uzależnionymi, w tym młodzieżą, wskazują na konieczność wieloaspektowego podejścia do terapii leczenia uzależnień i wsparcia osób zagrożonych uzależnieniem. W związku z tym, program zakłada przeprowadzenie działań terapeutycznych w stosunku do dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie, a także udzielenie wsparcia ich rodzicom/opiekunom. Umiejętności rodziców/opiekunów beneficjentów takie jak: znajomość problematyki uzależnień, świadomość istnienia problemów rodzinnych, komunikatywność, zdolność radzenia sobie z negatywnymi emocjami i nastrojami, asertywność, zapewniają dojrzałe i o pozytywnym charakterze wsparcie, a także często decydują o powodzeniu prowadzonej terapii dziecka oraz o trwałości osiągniętych dzięki niej efektów. Program "Z nadzieją w życie" podkreśla istotę ukształtowania zainteresowań osoby uzależnionej i używającej środków psychoaktywnych. W przypadku pierwszej grupy prawidłowo ukierunkowane zainteresowania stanowią czynnik zwiększający prawdopodobieństwo pozytywnego i trwałego efektu leczenia, a w przypadku drugiej grupy pozwalają na uniknięcie problemu uzależnienia. Projekt zwraca również uwagę na ogromne znaczenie konstruktywnego wsparcia udzielonego młodzieży uzależnionej ze strony pedagogów, wychowawców, kuratorów, terapeutów, przedstawicieli policji, czego wyrazem jest organizacja, w ramach programu, konferencji "Pomoc dziecku i rodzinie dotkniętej uzależnieniem" oraz warsztatów psychodramy.

Program "Z nadzieją w życie" obejmuje następujące działania:

 1. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
 2. Warsztaty zajęciowe dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
  • - warsztaty teatralne,
  • - warsztaty filmowe,
  • - warsztaty plastyczne,.
  • - koło języka angielskiego,
  • - warsztaty taneczne,
  • - warsztaty muzyczne.
 3. Poradnictwo zawodowe dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
 4. Obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych
 5. Wsparcie rodzin dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
 6. Konferencja "Pomoc dziecku i rodzinie dotkniętej uzależnieniem".
 7. Warszataty psychodramy.
 8. Klub Wolontariusza "Nadzieja".

Działanie "Obóz terapeutyczny" zostało współfinansowane także ze środków Gminy Bielsko-Biała.

Program
"Dom z nadzieją"
dofinansowany ze środków budżetu województwa śląskiego
realizowany w okresie 01.09.-31.12.2012 r.

Cel główny: 
Integracja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na uzależnienie od środków psychoaktywnych.

Krótka charakterystyka:
Projekt "Dom z nadzieją" jest programem skierowanym do dzieci i młodzieży od 14 roku życia uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję, w tym także nieletnich matek z małymi dziećmi.
Projekt zakłada podjęcie kompleksowych działań mających na celu zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz zaktywizowanie społeczne i kulturowe około 8 dzieci i młodzieży borykających się z problemem uzależnienia utrzymujących abstynencję, głównie poprzez stworzenie dla beneficjentów bezpiecznego, pełnego wsparcia i zrozumienia domu. Ponad 20-letnie doświadczenie Fundacji w pracy z osobami uzależnionymi, w tym młodzieżą, wskazują na konieczność wieloaspektowego wsparcia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Program "Dom z nadzieją" obejmuje następujące działania:

 1. pobyt w hostelu - zakwaterowanie, wyżywienie, środki czystości, opieka wychowawców, a dodatkowo beneficjentom w trudnej sytuacji materialnej zostanie zapewniona pomoc w zakresie zakupu odzieży i leków.
 2. pomoc psychologiczna,
 3. warsztaty zajęciowe
  • - warsztaty filmowe,
  • - warsztaty plastyczne,
  • - koło języka angielskiego
 4. konsultacje prawne dla beneficjentów i ich rodziców/opiekunów,
 5. superwizja,

Działania "warsztaty zajęciowe, konsultacje prawne dla beneficjentów i ich rodziców/opiekunów" zostało współfinansowane także ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Działanie "pomoc psychologiczna" i "superwizja" zostało współfinansowane także ze środków Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Zadanie
Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych poprzez rozbudowę i modernizację Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja" w Bielsku-Białej
- "Wakacje z nadzieją"
dofinansowany ze środków budżetu województwa śląskiego
realizowany w okresie 24.08.-16.11.2012 r.

Cel główny: 
Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych

Krótka charakterystyka:
Przedmiotem zadania jest rozbudowa i modernizacja Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja" (przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, gdzie podmiotem leczniczym jest Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja") w Bielsku-Białej, a w szczególności prace budowlane przeprowadzone w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej 167c, na działkach nr 1471/ i 1471/9 prowadzące do rozbudowy istniejącego budynku o część mieszkalną, przewiązkę komunikacyjną i aulę. 
Zadanie jest jednym z etapów modernizacji i rozbudowy Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja", zwanego dalej Ośrodkiem Nadzieja.
Prace przeprowadzone będą według projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę z dnia 11.09.2008 r. nr 1120/2008 wydanym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

W ramach zadania realizowane będą następujące działania:

 • 1. Roboty budowlane,
 • 1.1. Roboty ziemne i fundamentowe,
 • 1.2. Podkłady podposadzkowe na gruncie,
 • 1.3. Ściany parteru,
 • 1.4. Strop nad piętrem,
 • 1.5. Ściany piętra,
 • 1.6. Strop nad piętrem,
 • 1.7. Ściany poddasza,
 • 1.8. Kominy wentylacyjne,
 • 1.9. Roboty rozbiórkowe auli,
 • 1.10. Konstrukcja i pokrycie dachu.

Wyżej wymienione działania stanowią część z działań prowadzących do rozbudowy istniejącego budynku, w którym prowadzona jest działalność lecznicza, o część mieszkalną, przewiązkę komunikacyjną i aulę, a także do przebudowy wraz ze zmianą konstrukcji dachu na części istniejącej wraz z wew. instalacjami (wod.-kan., c.o., elektryczną) oraz do budowy parkingu na 12 miejsc postojowych

Program
"Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji"
- "Wakacje z nadzieją"
dofinansowany ze środków Gminy Bielsko-Biała 
zrealizowany w okresie 01.07.-31.08.2012 r.

Cel główny:
Ograniczenie szkód zdrowotnych u osób używających narkotyków w sposób szkodliwy oraz osób uzależnionych od narkotykó

Krótka charakterystyka:
"Wakacje z nadzieją" jest programem wsparcia skierowanym do dzieci i młodzieży między 13 a 18 rokiem życia używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych – w tym narkotyków i alkoholu, przebywających w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja" na terapii leczenia uzależnień.
Ze względu na nałóg są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a ponadto wiele z nich pochodzi z rodzin ubogich. Jest bardzo prawdopodobnym, że dla kilkorga z dzieci będzie to pierwszy obóz w ich życiu.
Projekt zakłada podjęcie kompleksowych działań mających na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania i uzależnienia od środków psychoaktywnych, rehabilitację i reintegrację beneficjentów oraz zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym. 
21-letnie doświadczenie Fundacji w pracy z osobami uzależnionymi, w tym młodzieżą, wskazują na konieczność wieloaspektowego podejścia do terapii leczenia uzależnień i wsparcia osób zagrożonych uzależnieniem. W związku z tym, program zakłada przeprowadzenie działań terapeutycznych w stosunku do dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie, a także podkreśla istotę ukształtowania zainteresowań osoby uzależnionej i używającej środków psychoaktywnych. W przypadku pierwszej grupy prawidłowo ukierunkowane zainteresowania stanowią czynnik zwiększający prawdopodobieństwo pozytywnego i trwałego efektu leczenia, a w przypadku drugiej grupy pozwalają na uniknięcie problemu uzależnienia.

Program "Wakacje z nadzieją" obejmuje następujące działania:

 1. Zajęcia terapeutyczne
 2. Obóz terapeutyczny "Karkonosze 2012"
 3. Wycieczka "Zakopane latem"
 4. Wyjścia na ściankę wspinaczkową

Działanie "Obóz Karkonosze 2012" zostało współfinansowane także ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Program wsparcia dla osób uzależnień od narkotyków utrzymujacych abstynencję 
- "Dom lepszego jutra – IV edycja"
dofinansowany ze środków 
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
zrealizowany w okresie 02.01.-31.12.2012 r.

Cel główny: 
Reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i nawrotami choroby.

Krótka charakterystyka:
Program "Dom Nadziei" realizowany będzie w okresie 02.01. – 31.12.2012 r. i skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 14-23 lat po zakończonym procesie leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych. Celem programu jest reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i nawrotami choroby poprzez udzielenie profesjonalnej pomocy, zaktywizowanie społeczne i kulturalne.

W ramach programu zostaną podjęte następujące działania:

 1. pobyt w hostelu,
 2. pomoc psychologiczna,
 3. warsztaty zajęciowe dla b.o.
  • - warsztaty teatralne,
  • - warsztaty filmowe,
  • - warsztaty plastyczne,
  • - koło języka angielskiego,
  • - warsztaty taneczne,
 4. poradnictwo zawodowe dla b.o.,
 5. obozy terapeutyczne dla b.o.,
 6. wsparcie rodzin b.o.,
 7. superwizja.
 8. konsultacje prawne dla b.o. i ich rodziców/opiekunów,

20-letnie doświadczenie Fundacji w pracy z osobami uzależnionymi, w tym młodzieżą, wskazują na konieczność podjęcia wieloaspektowych działań dla osiągnięcia założonego celu.
Projekt zakłada objęcie działaniami łącznie 60 beneficjentów, w tym 20 dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych po zakończonym procesie leczenia oraz 40 opiekunów/rodziców dzieci i młozieży biorących udział w projekcie.

Działanie "obozy terapeutyczne" zostało współfinansowane także ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz budżetu Gminy Bielsko-Biała.

Działania "warsztaty zajęciowe" oraz "konsultacje prawne dla b.o. i ich rodziców/opiekunów" zostały współfinansowane także ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Działania "pobyt w hostelu" oraz "pomoc psychologiczna" zostały współfinansowane także ze środków budżetu województwa śląskiego.