Fundacja współpracuje z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Urzędem Gminy Bielsko-Biała.

logo bielska-białej

Program
Organizacja konferencji "Pomoc dziecku i rodzinie dotkniętej uzależnieniem"
dofinansowany ze środków Gminy Bielsko-Biała
zrealizowany w okresie 02.05.-31.05.2011 r.

Cel główny:
Przedstawienie zagadnień związanych z problematyką szeroko rozumianej pomocy dziecku i rodzinie dotkniętej uzależnieniem, wymiana poglądów i doświadczeń praktycznych, upowszechnianie nowoczesnych metod pracy, zwiększanie kompetencji w zakresie pomagania dzieciom.

Krótka charakterystyka:
Konferencja została poświęcona problemowi używania i uzależnienia dzieci i młodzieży od środków psychoaktywnych oraz zagrożeń zdrowia i życia w związku z eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi, w tym z tzw. "dopalaczami". Na konferencji został również poruszony narastający problem uzależnienia od komputera, internetu i hazardu. Patronat nad konferencją objął Prezydent miasta Bielska-Białej Jacek Krywult. W spotkaniu udział wzieli dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci uzależnień, pracownicy Centrum Interwencji Kryzysowych, Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorzy, reprezentanci organizacji społecznych, funkcjonariusze policji, przedstawiciele władz lokalnych, reprezentanci mediów oraz inne osoby pracujące zawodowo i społecznie z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi uzależnieniem.

Wykłady wygłosili:

 1. prof. Peter Varga (trener psychodramy i bibliodramy, założyciel i wiceprezes Węgierskiego Towarzystwa Bibliodramatycznego, profesor literatury na Uniwersytecie w Budapeszcie), biskup Antoni Długosz (duszpasterz osób z problemem narkotykowym, twórca domu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych "Betania") ,
 2. ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera (teolog, psycholog, doktor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny, wykładowca KUL i wielu innych krajowych oraz zagranicznych uczelni),
 3. Bogumiła Bukowska (z-ca Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii),
 4. Małgorzata Kowalcze (psycholog ze specjalizacją II stopnia psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista terapii uzależnień KBds.PN, superwizor programu szkoleniowego KBds.PN, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

Konferencja odbyła się w Bielskim Centrum Kultury.

W ramach projektu została wydana 2-częściowa broszura zawierająca materiały pokonferencyjne – pierwsza część pt. "Pomóż mi odzyskać nadzieję" stanowi poradnik dla rodziców i pedagogów, a druga część zawiera stricte materiały pokonferencyjne (wykłady prelegentów).

osoby zainteresowane broszura prosimy o kontakt pod numerem (33) 816 07 67 
lub pocztą elektroniczną fundacja@nadzieja.bielsko.pl

Konferncja jest jednym z działań projektu "Z nadzieją w życie" dofinansowanego ze środków dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Program
"Z nadzieją w życie"
dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
realizowany w okresie 02.05.-31.12.2012 r.

Cel główny:
Integracja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych

Krótka charakterystyka:
"Z nadzieją w życie" jest programem terapeutycznym skierowanym do dzieci i młodzieży między 13 a 18 rokiem życia używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu i narkotyków.
Projekt zakłada podjęcie kompleksowych działań mających na celu zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz zaktywizowanie społeczne i kulturowe około 120 dzieci borykających się z problemem uzależnienia. 20-letnie doświadczenie Fundacji w pracy z osobami uzależnionymi, w tym młodzieżą, wskazują na konieczność wieloaspektowego podejścia do terapii leczenia uzależnień i wsparcia osób zagrożonych uzależnieniem. 
W związku z tym, program zakłada przeprowadzenie działań terapeutycznych w stosunku do dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie, a także udzielenie wsparcia ich rodzicom/opiekunom. Umiejętności rodziców/opiekunów beneficjentów takie jak: znajomość problematyki uzależnień, świadomość istnienia problemów rodzinnych, komunikatywność, zdolność radzenia sobie z negatywnymi emocjami i nastrojami, asertywność, zapewniają dojrzałe i o pozytywnym charakterze wsparcie, a także często decydują o powodzeniu prowadzonej terapii dziecka oraz o trwałości osiągniętych dzięki niej efektów.
Program "Z nadzieją w życie" podkreśla istotę ukształtowania zainteresowań osoby uzależnionej i używającej środków psychoaktywnych. W przypadku pierwszej grupy prawidłowo ukierunkowane zainteresowania stanowią czynnik zwiększający prawdopodobieństwo pozytywnego i trwałego efektu leczenia, a w przypadku drugiej grupy pozwalają na uniknięcie problemu uzależnienia. 
Projekt zwraca również uwagę na ogromne znaczenie konstruktywnego wsparcia udzielonego młodzieży uzależnionej ze strony pedagogów, wychowawców, kuratorów, terapeutów, przedstawicieli policji, czego wyrazem jest organizacja, w ramach programu, konferencji "Pomoc dziecku i rodzinie dotkniętej uzależnieniem" oraz warsztatów psychodramy.

Program "Z nadzieją w życie" obejmuje następujące działania:

  1. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
  2. Warsztaty zajęciowe dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
  3. - warsztaty teatralne,

   - warsztaty filmowe,

   - warsztaty plastyczne,

   - koło języka angielskiego, 

   - warsztaty taneczne.

  1. Poradnictwo zawodowe dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
  2. Obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
  3. Wsparcie rodzin dzieci i młodzieży używajacych i uzależnionych od środków psychoaktywnych.
  4. Konferencja "Pomoc dziecku i rodzinie dotkniętej uzależnieniem".
  5. Warszataty psychodramy.
  6. Klub Wolontariusza "Nadzieja".

Działanie "Obóz terapeutyczny" zostało współfinansowane także ze środków Gminy Bielsko-Biała oraz budżetu województwa śląskiego.

Działanie "Konferencja – Pomoc dziecku i rodzinie dotkniętej uzaleznieniem" zostało współfinansowane ze środków Gminy Bielsko-Biała.

Program
"Z nadzieją w życie"
dofinansowany ze środków budżetu województwa śląskiego
realizowany w okresie 01.06.-31.12.2011

Cel główny: 
Ograniczenie szkód zdrowotnych u osób używających narkotyków w sposób szkodliwy oraz osób uzależnionych od narkotyków.

Krótka charakterystyka:

"Z nadzieją w życie" jest programem wsparcia skierowanym do dzieci i młodzieży między 13 a 18 rokiem życia używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych, przebywajacych na terapii leczenia uzależnień w Katolickim Ośrodku Wychownaia i Terapii Młodzieży "Nadzieja".
Projekt zakłada podjęcie kompleksowych działań mających na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania i uzależnienia od środków psychoaktywnych, rehabilitację i reintegrację beneficjentów oraz zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym. 
20-letnie doświadczenie Fundacji w pracy z osobami uzależnionymi, w tym młodzieżą, wskazują na konieczność wieloaspektowego podejścia do terapii leczenia uzależnień i wsparcia osób zagrożonych uzależnieniem. W związku z tym, program zakłada przeprowadzenie działań terapeutycznych w stosunku do dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie, a także podkreśla istotę ukształtowania zainteresowań osoby uzależnionej i używającej środków psychoaktywnych. W przypadku pierwszej grupy prawidłowo ukierunkowane zainteresowania stanowią czynnik zwiększający prawdopodobieństwo pozytywnego i trwałego efektu leczenia, a w przypadku drugiej grupy pozwalają na uniknięcie problemu uzależnienia.

Program "Z nadzieją w życie" obejmuje następujące działania:

  1. Zajęcia terapeutyczne,
  2. Wyjazd integracyjny "Z pierwszymi Piastami".
  3. Obóz terapeutyczny "Karkonosze 2011".
  4. Wycieczka "Równica".

Działanie "Obóz Karkonosze 2011" zostało współfinansowane także ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz budżetu województwa śląskiego.

Działanie "Wycieczka - Równica" zostało współfinansowane także ze środków Gminy Bielsko-Biała.

Program
"Wiemy jak żyć"
dofinansowany ze środków budżetu województwa śląskiego
realizowany w okresie 01.09.-31.12.2011

Cel główny: 
Rozwój i podniesienie aktywności społecznej i mobilności środowiskowej beneficjentów programu poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psycho-społecznych i środowiskowych.

Krótka charakterystyka:
Program "Wiemy jak żyć" skierowany jest do młodzieży w wieku 16-25 lat, po zakończej terapii leczenia uzależnień, którzy z różnych względów nie mogą powrócić do domu rodzinnego i mieszkaja w Hostelu prowadzonym przez Fundację. Projekt zakłada podjęcie kompleksowych działań mających na celu rehabilitację i reintegrację beneficjentów po zakończonym leczeniu w ośrodku stacjonarnym, zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz promocję postaw i zachowań trzeźwościowych jako poprawę jakości życia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Projekt "Wiemy, jak żyć" obejmuje następujące działania:

  1. Zajęcia terapeutyczne,
  2. Wyjazd integracyjny w połączeniu z wejściem do jaskini,
  3. Wspinaczka po skałkach w Centrum Wspinaczkowym,
  4. Zajęcia z psychologiem.

W ramach projektu beneficjentom zostanie zapewnione wyżywienie oraz całodobowa opieka sprawowana m.in. przez specjalistę terapii uzależnień, psychologa, wychowawcę.

Wynagrodzenie osób prowadzacych zajęcia terapeutyczne oraz sprawujących opiekę nad benficjentami zostało dofinansowane ze środków Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Program
"Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji"
- "Wakacje z nadzieją"
dofinansowany ze środków Gminy Bielsko-Biała
zrealizowany w okresie 01.07.-31.08.2011 r.

Cel główny: 
Ograniczenie szkód zdrowotnych u osób używających narkotyków w sposób szkodliwy oraz osób uzależnionych od narkotyków.

Krótka charakterystyka:
"Wakacje z nadzieją" jest programem wsparcia skierowanym do dzieci i młodzieży między 13 a 18 rokiem życia używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych – w tym narkotyków i alkoholu, przebywających w Katolickim Ośrodku Wychowania i Resocjalizacji Uzależnień na terapii leczenia uzależnień.
Projekt zakłada podjęcie kompleksowych działań mających na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania i uzależnienia od środków psychoaktywnych, rehabilitację i reintegrację beneficjentów oraz zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym. 
20-letnie doświadczenie Fundacji w pracy z osobami uzależnionymi, w tym młodzieżą, wskazują na konieczność wieloaspektowego podejścia do terapii leczenia uzależnień i wsparcia osób zagrożonych uzależnieniem. 
W związku z tym, program zakłada przeprowadzenie działań terapeutycznych w stosunku do dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie, a także podkreśla istotę ukształtowania zainteresowań osoby uzależnionej i używającej środków psychoaktywnych. W przypadku pierwszej grupy prawidłowo ukierunkowane zainteresowania stanowią czynnik zwiększający prawdopodobieństwo pozytywnego i trwałego efektu leczenia, a w przypadku drugiej grupy pozwalają na uniknięcie problemu uzależnienia.

Program "Wakacje z nadzieją" obejmuje następujące działania:

  1. Zajęcia terapeutyczne,
  2. Obóz terapeutyczny "Karkonosze 2011",
  3. Wycieczka "Równica",
  4. Wyjścia na basen,
  5. Zarządzanie projektem,
  6. Promocja projektu.

Działanie "Obóz Karkonosze 2011" zostało współfinansowane także ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz budżetu województwa śląskiego.

Działanie "Wycieczka - Równica" zostało współfinansowane także z budżetu województwa śląskiego.

Program profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży
- "Eksperymentuj prozdrowotnie"
dofinansowany ze środków 
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
zrealizowany w okresie 03.01.-31.07.2011 r.

Cel główny:
Rozwój prozdrowotnych zainteresowań wśród młodzieży eksperymentującej ze środkami odurzającymi i zagrożonej demoralizacją.

Krótka charakterystyka:
Program profilaktyczny "Eksperymentuj Prozdrowotnie" adresowany jest do 30 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Bielska-Białej.

Program "Eksperymentuj prozdrowotnie" obejmuje następujące działania:

  1. Terapia pedagogiczna,
  2. Wyjazdy warsztatowe,
  3. Zajęcia warsztatowe:
  4. - warsztat fotograficzny,

   - warsztat teatralny, 

   - warsztat dziennikarski, 

   - warsztat graffiti. 

 1. Wspinaczka na ściance wspinaczkowej,
 2. Obóz wakacyjny na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej,
 3. Poradnictwo rodzinne dla rodziców/opiekunów beneficjentów.

Program 
wsparcia dla osób uzależnień od narkotyków utrzymujacych abstynencję 
- "Dom lepszego jutra – IV edycja"
dofinansowany ze środków 
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
zrealizowany w okresie 03.01.-31.12.2011 r.

Cel główny: 
Usamodzielnienie młodzieży po zakończonej terapii leczenia uzależnień oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

Krótka charakterystyka:
Program "Dom lepszego jutra – IV edycja" skierowany jest do młodzieży w wieku pomiędzy 14 do 23 rokiem zycia, która ukończyła terapię leczenia uzależnień w ośrodkach stacjonarnych, z zaleceniem dalszej terapii w Hostelu oraz dla młodzieży, która z różnych powodów nie ma możliwości powrotu do swoich domów rodzinnych (np. zdemoralizowane rodziny, zagrażające środowisko lokalne, czy też sieroctwo).

Działania podejmowane w ramach projektu:

  1. Grupy rozwoju osobistego,
  2. Grupy zapobiegania nawrotom,
  3. Zajęcia informacyjno – edukacyjne,
  4. Interwencja kryzysowa,
  5. Interwencja socjalna,
  6. Poradnictwo rodzinne,
  7. Nadzór nad procesem readaptacji.

Beneficjentom projektu zostanie zapewnione wyżywienie oraz całodobowa opieka sprawowana m.in. przez specjalistę terapii uzależnień, psychologa, wychowawcę.