Program    

„VIII Piknik Rodzinny z Nadzieją”

współfinansowany ze środków budżetu Gminy Bielsko-Biała

 

Okres realizacji zadania15.02.2019 r. – 15.08.2019r.

Kwota dotacji : 11 900,- (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset złotych)

 

Cel główny:

Upowszechnienie kultury oraz rozbudzenie zainteresowań artystycznych i edukacyjnych wśród mieszkańców Bielska-Białej.

Pozostałe osiągnięte cele to:

- wzbogacenie oferty w sferze kultury dla mieszkańców Bielska-Białej,

- prezentacja i promocja amatorskich ruchów artystycznych,

- budowanie więzi rodzice – dzieci,

- integracja ponadpokoleniowa mieszkańców Bielska-Białej,

- zdobycie umiejętności wypoczywania i spędzania wolnego czasu,

- promocja rodzinnego, kulturalnego spędzania czasu wolnego.

 

Krótka charakterystyka

Projekt „VIII Piknik Rodzinny z Nadzieją” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców Bielska-Białej na wydarzenia kulturalne skierowane do całych rodzin - zarówno dzieci i młodzieży jaki i osób dorosłych. Piknik został celowo zaplanowany w plenerze, w dniu wolnym od pracy, w pierwszy weekend wakacji letnich. Zaproponowany program pikniku wzbogaci ofertę w sferze kultury i sztuki (m.in. o przedstawienie teatralne dla dzieci, koncert laserowy, koncert wieczorny) na rzecz mieszkańców Bielska-Białej oraz przyczyni się do promocji działań amatorskich grup artystycznych działających w Bielsku-Białej. Realizacja projektu zapewni również wzrost uczestnictwa mieszkańców Bielska-Białej w kulturze zarówno w wymiarze biernym tj. uczestnictwo w Pikniku w roli widza, a także            w wymiarze czynnym tj. w roli twórców kultury – występy m.in. amatorskich zespołów muzycznych, teatralnych, grup tanecznych. Ze względu na fakt, że wstęp na imprezę będzie bezpłatny nastąpi wzrost liczby uczestników biernych. Piknik stanowi imprezę, która może spowodować szeroki oddźwięk społeczny

W związku z zorganizowaną podczas pikniku zbiórka publiczną, projekt przyczyni się ponadto do realizacji zadania rozbudowy i modernizacji Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”.

 

Efekty zrealizowanego zadania:

 1. Upowszechniono kulturę oraz rozbudzono zainteresowania artystyczne i edukacyjne wśród mieszkańców Bielska-Białej.
 2. Wzbogacono ofertę w sferze kultury dla mieszkańców Bielska-Białej.
 3. Zaprezentowano i promowano amatorskie ruchy artystyczne.
 4. Podjęto działania ukierunkowane na budowanie więzi rodzice – dzieci.
 5. Podjęto działania ukierunkowane na integrację ponadpokoleniowa mieszkańców Bielska-Białej.
 6. Podjęto działania ukierunkowane na zdobycie umiejętności wypoczywania i spędzania wolnego czasu.
 7. Promowano rodzinne, kulturalne spędzania czasu wolnego.
 8. Zorganizowano 1 imprezę plenerową- Piknik Rodzinny z Nadzieją.
 9. Zorganizowano konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów Bielska-Białej, na który wpłynęły 126 prace plastyczne.
 10. Zorganizowano 1 koncert.
 11. Zorganizowanie 1 przedstawienie teatralne dla dzieci.
 12. Zorganizowano występy 5 amatorskich grup artystycznych.
 13. Zorganizowano wystawę prac plastycznych.
 14. Wydrukowano plakaty i ulotki promujące Piknik Rodzinny z Nadzieją – 500 szt.
 15. Podjęto działania ukierunkowane na upowszechnienie kultury oraz rozbudzenie zainteresowań artystycznych i edukacyjnych wśród mieszkańców Bielska-Białej.
 16. W Pikniku Rodzinnym z Nadzieją wzięło udział ok. 1500 mieszkańców Bielska-Białej.

 

 

Program

Punkt konsultacyjny ds. Uzależnień „Nadzieja”

współfinansowany ze środków budżetu Gminy Bielsko-Biała

Okres realizacji zadania01.02.2019 r. – 31.12.2019 r.

Kwota dotacji: 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Cel główny:

Udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii oraz zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomanią.

Krótka charakterystyka:

Projekt Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień „Nadzieja” jest programem skierowanym do dzieci i młodzieży, mieszkańców Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomanią oraz rodzin osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Projekt zakłada prowadzenie punktu konsultacyjnego, realizację zajęć edukacyjno-informacyjnych, udzielenie pomocy psychologicznej w formie konsultacji/poradnictwa indywidualnego i zajęć grupowych. W ramach punktu konsultacyjnego będą prowadzone następujące działania:

a) poradnictwo psychologiczne

b) poradnictwo prawne

a) grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci uzależnionych od środków psychoaktywnych

b) Program Wzmacniania Rodzin

 

Zaplanowane działania w ramach punktu konsultacyjnego prowadzone będą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 19.

 

Efekty zrealizowanego zadania:

 1. Udzielenie wsparcia i pomocy 272 beneficjentom.
 2. Przeprowadzono 666 godz. dyżurów w ramach pomocy psychologicznej tj. średnio 14 godz. tygodniowo.
 3. Przeprowadzono 104 godz. poradnictwa prawnego tj. średnio 2,2 godz. tygodniowo
 4. Przeprowadzono 22 godz. grup wsparcia dla rodziców/opiekunów tj. średnio 2 godz. miesięcznie.
 5. Przeprowadzono 24 godz. warsztatów FRED w ramach grupy dla osób eksperymentujących .
 6. Przeprowadzono 1 edycję (14 godz.) Programu Wzmacniania Rodziny
 7. Objęcie pomocą psychologiczną i poradnictwem 272 beneficjentów (osoby zagrożone uzależnieniem i uzależnione od środków psychoaktywnych oraz ich rodziny).
 8. Zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla beneficjentów –272 beneficjentów.

 

Program

„Rodzinne wsparcie”

współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego

 

Okres realizacji zadania01.07.2019 r. - 31.12.2019 r.

Kwota dotacji: 9750,00 (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

Cel główny:

Doskonalenie umiejętności rodzin dzieci uzależnionych w zakresie radzenia sobie z problemem narkomanii w rodzinie.

Krótka charakterystyka:

Program adresowany jest do około 50 rodzin borykających się z problemem uzależnienia dzieci. W projekcie biorą udział rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży przebywających na terapii uzależnień od środków psychoaktywnych w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej. Ze względu na rotacje dzieci przebywających w Ośrodku (terapia trwa około jednego roku, ale dzieci są przyjmowane w indywidualnie ustalanych terminach i tym samym są na różnym etapie terapii) odbiorcami programu będzie w sumie około 30 dzieci uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz osoby bliskie m.in. rodzice, opiekunowie - około 88 osób.

W ramach projektu zaplanowano działania tj. zajęcia edukacyjno-informacyjne, warsztaty umiejętności rodzicielskich, grupy wsparcia, rodzinne konsultacje terapeutyczne, konsultacje prawne, rodzinne warsztaty wyjazdowe.

Efekty zrealizowanego zadania:

Wskaźniki liczbowe

 1. Przeprowadzono 6 godz. zajęć edukacyjno-informacyjnych dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 2. Przeprowadzono 8 godz. konsultacji prawnych dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków, dzieci używające i uzależnione od narkotyków).
 3. Przeprowadzono 14 godz. warsztatów dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 4. Przeprowadzono 12 godz. grup wsparcia dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 5. Przeprowadzono 64,75 godz. rodzinnych konsultacji terapeutycznych.
 6. Zorganizowano 2-dniowe rodzinne warsztaty wyjazdowe, w których uczestniczyło 76 beneficjentów.
 7. Udzielenie wsparcia 167 osobom borykającym się z problemem uzależnienia bądź współuzależnienia.

 

Wskaźniki jakościowe:

 1.  Wzmocniono skuteczność oddziaływań terapeutycznych realizowanych wobec dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin.
 2. Wzmocniono funkcję wychowawczą rodziców.
 3. Rozszerzono ofertę wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci używających bądź uzależnionych od narkotyków.
 4. Beneficjenci zdobyli lub poszerzyli swoją wiedzę na temat uzależnienia i współuzależnienia (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 5. Podjęto działania mające na celu zdobycie lub poszerzenie umiejętności beneficjentów w zakresie zmiany negatywnych i szkodliwych sposobów przystosowania się osób współuzależnionych (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 6. Podjęto działania mające na celu zdobycie lub poszerzenie umiejętności beneficjentów w zakresie zmiany radzenia sobie z negatywnymi schematami myślenia, nastrojami i emocjami (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 7. Podjęto działania mające na celu zdobycie lub poszerzenie umiejętności beneficjentów w zakresie brania odpowiedzialności za siebie i za dzieci (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 8. Podjęto działania mające na celu zmotywowanie wszystkich członków rodziny do pracy nad wyjściem z trudnych sytuacji życiowych jaką jest m.in. uzależnienie dziecka (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 9. Podjęto działania mające na celu przełamanie barier komunikacyjnych w rodzinie dziecka uzależnionego(rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków, dzieci używające i uzależnione od narkotyków).
 10. Podjęto działania mające na celu zbudowanie jednomyślnej postawy rodziców wobec zachowań dziecka uzależnionego (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 11. Beneficjenci zdobyli lub ugruntowali umiejętności wypoczywania i spędzania wolnego czasu (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków, dzieci używające i uzależnione od narkotyków).
 12. Wzmocniono skuteczność oddziaływań terapeutycznych realizowanych wobec dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin.
 13. Przeprowadzono 4 godz. zajęć edukacyjno-informacyjnych dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 14. Przeprowadzono 6 godz. konsultacji prawnych dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków, dzieci używające i uzależnione od narkotyków).
 15. Przeprowadzono 10 godz. warsztatów dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 16. Przeprowadzono 10 godz. grup wsparcia dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 17. Przeprowadzono 42 godz. rodzinnych konsultacji terapeutycznych.
 18. Zorganizowano 2-dniowe rodzinne warsztaty wyjazdowe, w których uczestniczyło 112 beneficjentów.
 19. Udzielenie wsparcia 128 osobom borykającym się z problemem uzależnienia bądź współuzależnienia.
 20. Wzmocniono funkcję wychowawczą rodziców.
 21. Rozszerzono ofertę wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci używających bądź uzależnionych od narkotyków.
 22. Beneficjenci zdobyli lub poszerzyli swoją wiedzę na temat uzależnienia                                   i współuzależnienia (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 23. Podjęto działania mające na celu zdobycie lub poszerzenie umiejętności beneficjentów w zakresie zmiany negatywnych i szkodliwych sposobów przystosowania się osób współuzależnionych (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 24. Podjęto działania mające na celu zdobycie lub poszerzenie umiejętności beneficjentów w zakresie zmiany radzenia sobie z negatywnymi schematami myślenia, nastrojami i emocjami (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 25. Podjęto działania mające na celu zdobycie lub poszerzenie umiejętności beneficjentów w zakresie brania odpowiedzialności za siebie i za dzieci (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 26. Podjęto działania mające na celu zmotywowanie wszystkich członków rodziny do pracy nad wyjściem z trudnych sytuacji życiowych jaką jest m.in. uzależnienie dziecka (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 27. Podjęto działania mające na celu przełamanie barier komunikacyjnych w rodzinie dziecka uzależnionego(rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków, dzieci używające i uzależnione od narkotyków).
 28. Podjęto działania mające na celu zbudowanie jednomyślnej postawy rodziców wobec zachowań dziecka uzależnionego (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 29. Beneficjenci zdobyli lub ugruntowali umiejętności wypoczywania i spędzania wolnego czasu (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków, dzieci używające i uzależnione od narkotyków).

 

 Program

„Oferta na trzeźwość”.

współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego

 Okres realizacji zadania01.09.2019 r. - 31.12.2019 r.

Kwota dofinansowania: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

 

Cel główny:

Głównym celem jest integracja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na uzależnienie m.in. od narkotyków.

 

Krótka charakterystyka:

Program "Odnaleźć nadzieję" poprzez stworzenie „bezpiecznego" miejsca zapewniającego wsparcie i dalszą pomoc przyczyni się do integracji i aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na uzależnienie m.in. od narkotyków.

 

Program „Odnaleźć nadzieję” obejmuje następujące działania:

 

Efekty zrealizowanego zadania:

 1. Zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym beneficjentów (pobyt w hostelu, grupa wsparcia, warsztaty zapobiegania nawrotom, zajęcia sportowo-rekreacyjne, spotkania integracyjne, warsztaty kulinarne, wyjazd socjoterapeutyczny).
 2. Beneficjenci zdobyli bądź zwiększyli swoje umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych poprzez pełnienie różnych funkcji wyznaczonych podczas pobytu w hostelu, udział w zajęciach, korzystanie z pomocy psychologicznej, a także w wyniku przebywania w grupie.
 3. W związku z pobytem beneficjentów w hostelu i realizacji zadań wyznaczonych podczas zajęć nastąpił rozwój postawy samodzielności beneficjentów.
 4. Stworzono warunki do rozwoju osobistego beneficjentów poprzez udział beneficjentów w zajęciach.
 5. Beneficjenci podjęli działania – udział w zajęciach, pobyt w hostelu, spotkaniach integracyjnych - zmierzające do zdobycia bądź wzmocnienia umiejętności radzenia sobie z negatywnymi schematami myślenia, nastrojami i emocjami.
 6. Wskazano na ogromne znaczenie rozwoju własnych zainteresowań, w walce z nałogiem poprzez realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, warsztatów kulinarnych, spotkań integracyjnych, wyjazdu socjoterapeutycznego.
 7. Beneficjenci podjęli działania – udział w zajęciach, spotkaniach integracyjnych, wyjeździe socjoterapeutycznym, pobyt w hostelu - zmierzające do zdobycia umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, współpracy i współdziałania z innymi.
 8. Beneficjenci podjęli działania – pobyt w hostelu, udział w zajęciach - zmierzające do zdobycia pokonywania własnych słabości, radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 9. Beneficjenci zdobyli umiejętność wypoczywania i aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez udział w spotkaniach integracyjnych, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, kulinarnych oraz wyjeździe socjoterapeutycznym.

 

Program

„Stawiamy na rozwój”

współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

 

Okres realizacji zadania: 02.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Kwota dofinansowania: 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).

Cel główny:

Podjęcie działania mającego na celu poprawę funkcjonowania i jakości życia młodzieży zmarginalizowanej społecznie w związku z używaniem środków psychoaktywnych.

 

Krótka charakterystyka:

Program „Stawiamy na rozwój” skierowany jest do młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych po zakończonym procesie leczenia  lub w trakcie leczenia utrzymujących abstynencję. Celem programu jest zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy i wsparcia dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych po zakończonym procesie leczenia lub w trakcie terapii oraz zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Podejmowane działania mają na celu rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych, zdobycie/ wzmocnienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętności przebywania i współdziałania z grupą oraz poczucia odpowiedzialności za grupę. Działania ukierunkowane są na utrzymanie abstynencji beneficjentów zadania oraz zwiększenie stopnia samodzielności, na zdobycie bądź zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy i zdobycie wiedzy dotyczącej możliwości i zakresu wsparcia instytucjonalnego po zakończeniu udziału w projekcie.

 

Efekty zrealizowanego zadania:

 1. Pobyt 20 beneficjentów w Hostelu .
 2. Przeprowadzono 233,5godz. warsztatów rozwoju osobistego tj. o 25,5 godz. więcej niż zaplanowano; liczbę godzin zajęć dostosowano do potrzeb grupy beneficjentów.
 3. Przeprowadzono 84 godz. warsztatów zapobiegania nawrotom tj. o 20 godz. mniej niż zaplanowano; liczbę godzin zajęć dostosowano do potrzeb grupy beneficjentów.
 4. Przeprowadzono 99,5 godz. zajęć w ramach grup wsparcia tj. o 4,5 godz. mniej niż zaplanowano; liczbę godzin zajęć dostosowano do potrzeb grupy beneficjentów.
 5. Zapewniono całodobowy dostęp do interwencji kryzysowych.
 6. Zapewniono całodobowe dyżury wychowawców/specjalistów terapii uzależnień.
 7. Koordynacja i obsługa projektu w wymiarze 360 godz., w tym:

- koordynacja merytoryczna 120 godz. w ramach wolontariatu, tj. śr. 10 godz./m-c

- koordynacja finansowa 120 godz., w tym 60 godz. w ramach wolontariatu i 60 godz. w ramach umowy zlecenie, tj. średnio 10 godz./miesiąc

- obsługa księgowa 120 godz., w tym 60 godz. w ramach wolontariatu i 60 godz. w ramach umowy zlecenie, tj. średnio 10 godz./miesiąc

 1. Podjęto działania mające na celu poprawę funkcjonowania i jakości życia młodzieży zmarginalizowanej społecznie w związku z używaniem środków psychoaktywnych.
 2. Zwiększono dostępność profesjonalnej pomocy i wsparcia dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych po zakończonym procesie leczenia lub w trakcie terapii.
 3. Zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym wśród 20 osób.
 4. Podjęto działania mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych u 20 beneficjentów.
 5. Podjęto działania mające na celu zdobycie przez beneficjentów/wzmocnienie u beneficjentów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych u 20 beneficjentów.
 6. Podjęto działania mające na celu zdobycie przez beneficjentów/wzmocnienie u beneficjentów umiejętności przebywania i współdziałania z grupą oraz poczucia odpowiedzialności za grupę u 20 beneficjentów.
 7. Podjęto działania mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych u 20 beneficjentów.
 8. Podjęto działania ukierunkowane na utrzymanie abstynencji przez 20 beneficjentów.
 9. Podjęto działania ukierunkowane na zwiększenie stopnia samodzielności 20 beneficjentów.
 10. Podjęto działania ukierunkowane na zdobycie bądź zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy 20 beneficjentów.
 11. 20 beneficjentów zdobyło wiedzę dotycząca możliwości i zakresu wsparcia instytucjonalnego po zakończeniu udziału w projekcie.

 

 

Program

” MODERNIZACJA OŚRODKA NADZIEJA – MODERNIZACJA BLOKU DYDAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO”

współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Okres realizacji zadania15.07.2019 - 15.11.2019r.

Kwota dotacji: 299 842,01złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote i jeden grosz)

Cel główny:

Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie rehabilitacji i postrehabilitacji dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych poprzez modernizację Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej.

Krótka charakterystyka:

Przedmiotem zadania „MODERNIZACJA OŚRODKA NADZIEJA – MODERNIZACJA BLOKU DYDAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO” są roboty budowlane w starej części budynku Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” (zakładu leczniczego, gdzie podmiotem leczniczym jest Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”) w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej 167c, a w szczególności prace zostaną przeprowadzone na klatce schodowej i w pomieszczeniach znajdujących się na poddaszu starej części budynku oraz przebudowane zostaną schody zewnętrze prowadzące do drzwi wejściowych budynku.

 

Program

„Odnaleźć nadzieję”

współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego

Okres realizacji zadania01.04.2019 r. - 31.12.2019 r.

Kwota dofinansowania: 24 000,- (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)

Cel główny:

Głównym celem zadania „Odnaleźć nadzieję” jest udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom z województwa śląskiego, a w szczególności z powiatu Bielsko-Biała oraz powiatów ościennych dotkniętych problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz borykających się z uzależnieniami behawioralnymi i zagrożonymi uzależnieniem poprzez udzielenie pomocy w punkcie konsultacyjnym 345 beneficjentom oraz objęcie Programem Wspierania Rodziny 5 rodzin.

Krótka charakterystyka:

Działania prowadzone w punkcie konsultacyjnym, a w szczególności konsultacje/poradnictwo indywidualne, Program Wzmacniania Rodziny zapewniły dostęp do profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej i powiatów ościennych eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomanią, a także stanowiły formę wsparcia i pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnienia lub zagrożenie uzależnieniem np. ze względu na najbliższe otoczenie, brak właściwych realizacji dziecko-rodzic.

 

Program „Odnaleźć nadzieję” obejmuje następujące działania:

a) poradnictwo psychologiczne

b) poradnictwo prawne

 

Efekty zrealizowanego zadania:

 

 

Program

„V Bieg Mikołajkowy z Nadzieją”

współfinansowany ze środków Gminy Bielsko-Biała

Okres realizacji zadania:od 01.07.2019 do 13.12.2019 r

Kwota dofinansowania: 3 500,- (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Cel główny: Popularyzacja wśród mieszkańców Bielska-Białej biegów jako dyscypliny sportowej i jednocześnie najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej

Krótka charakterystyka:

W dniu 8 grudnia 2019 r. (niedziela) w ramach zadania został zorganizowany Bieg Mikołajkowy z Nadzieją, w ramach którego odbył się bieg główny i minibieg. Bieg główny został rozegrany na dystansie 6 km na trasie od Parkingu Leśnego w Wapienicy ścieżkami biegowymi w Dolinie Wapienicy do Hostelu Klimczokówka przy ul. Zapora 100, a minibieg, w którym wzięły udział dzieci w wieku 3-7 lat na dystansach 60 m, 120 m i 180 m na terenie Hostelu Klimczokówka.

 

Efekty zrealizowanego zadania:

 1. Zorganizowano imprezę sportowo-rekreacyjną tj. V Bieg Mikołajkowy z Nadzieją (plakat, dokumentacja zdjęciowa, program biegu, umowa o udostępnienie gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Bielsko, decyzja Prezydenta Miasta Bielska-Białej – zezwolenie za zamknięcie ul. Tartacznej i Zapory).
 2. Udział 296 osób w biegu mikołajkowym - do udziału w biegu zarejestrowało się 431 os., z których 135 os. nie zgłosiło się na starcie biegu (lista zgłoszeń, wyniki, dokumentacja zdjęciowa).
 3. Zorganizowano ognisko po biegu (dokumentacja zdjęciowa).
 4. Zorganizowano spotkanie z Mikołajem po biegu (dokumentacja zdjęciowa).
 5. Wydrukowano plakaty promujące realizowane zadanie (plakat).

 

 

 

Program

„Czas na FreDa”

współfinansowany ze środków

Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia


 

Okres realizacji zadania: 02.01.2019 r do 31.12.2019 r

Kwota dofinansowania: 26  850 ,- (słownie: dwadzieścia cześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt  złotych)

Miejsce realizacji zadania: Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień, 43-300 Bielsko-Biała ul. Stojałowskiego 19

Cel ogólny:

Celem ogólnym realizacji zadania jest zmiana postawy i zachowania - ograniczenie używania substancji psychoaktywnych lub zachowanie abstynencji u 80 osób w wieku 14-24 lat używających narkotyków w sposób okazjonalny lub problemowy, z wyłączeniem uzależnienia.

Krótka charakterystyka programu:

W ramach projektu Czas na FreDa realizowany będzie profilaktyczny, selektywny program FreD goes net. Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat (w wyjątkowych sytuacjach do 24 roku życia), które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub problemowy (z wyjątkiem uzależnienia) z terenu Bielska-Białej i okolicznych powiatów. Celem działań jest ograniczenie czynnika ryzyka używania narkotyków związanych ze środowiskiem rodzinnym lub rówieśniczym, podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia  używania substancji lub abstynencji.

Do współpracy w zakresie realizacji programu zostanie zaproszonych wiele instytucji z Bielska-Białej i okolic m.in. sądy, policja, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, szkoły podstawowe (w tym gimnazjalne) i średnie.

Projekt realizowany będzie w Punkcie konsultacyjnym do spraw uzależnień „Nadzieja” w centrum Bielska-Białej.

Efekty zrealizowanego zadania:

 1. Zrealizowano 3 edycje programu FRED, w których wzięło udział łącznie 20 beneficjentów.
 2. Podjęto próbę ograniczenia ryzyka uzależnienia poprzez zapobieganie eskalacji używania środków psychoaktywnych.
 3. Zwiększono samoświadomości przyczyn i skutków używania substancji psychoaktywnych.
 4. Określono wielkości własnego problemu w używaniu środków psychoaktywnych.
 5. Zwiększono zaangażowanie instytucji współpracujących w rozwiązywanie problemów narkotykowych wśród młodzieży, wyłowienie osób uzależnionych i pokierowanie ich do dalszego leczenia.
 6. Podjęto działania mające na celu ukształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków.
 7. Objęto działaniami 25 beneficjentów.
 8. Przeprowadzenie 23 godz. rozmów indywidualnych w ramach programu FRED, w których wzięło udział 24 beneficjentów.
 9. Przeprowadzono 20 godz. rekrutacji uczestników.
 10. Przeprowadzano 48 godz. zajęć warsztatowych (24 godz.*2 os. prowadzące)
 11. Koordynacja programu w ramach wolontariatu w łącznym wymiarze 30 godz., w tym 15 godz. koordynacja merytoryczna i 15 godz. koordynacja finansowa.
 12. Obsługa księgowa programu w wymiarze 15 godz. w ramach umowy zlecenia.

 

 

Program

„Pomocna dłoń”

współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Okres realizacji zadania: 02.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Kwota dofinansowania: 64 000,- (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)

Miejsce realizacji zadania: Poradnia leczenia uzależnień w Bielska-Białej przy ul. Stojałowskiego 19.

Cel ogólny realizacji zadania: Ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania przetworów konopi.

 

Krótka charakterystyka:

Projekt skierowany jest do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich. W ramach zadania zostaną podjęte działania tj. sesje diagnostyczne, indywidualne sesje programu CANDIS, poradnictwo rodzinne, poradnictwo prawne, poradnictwo socjalne, konsultacje psychiatryczne, ukierunkowane na zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania wśród odbiorców zadania.

 

 

W ramach programu podjęto następujące działania:

 1. Sesje diagnostyczne
 2. Indywidualne sesje programu CANDIS
 3. Sesje psychoterapii indywidualnej
 4. Poradnictwo rodzinne
 5. Poradnictwo prawne
 6. Konsultacje psychiatryczne
 7. Ewaluacja projektu
 8. Koordynacja projektu i obsługa

Efekty zrealizowanego zadania

 1. Objęto działaniami 280 beneficjentów.
 2. Przeprowadzono 136 sesji diagnostycznych, w których wzięło udział 101
 3. Przeprowadzono 178 indywidualnych 1,5 godzinnych sesji programu CANDIS, w których wzięło udział 45 beneficjentów.
 4. Przeprowadzono 290 godz. sesji psychoterapii indywidualnych, w których wzięło udział 35 beneficjentów - w związku z dużym zapotrzebowaniem beneficjentów w zakresie psychoterapii indywidualnej zrealizowano o 12 godz. więcej psychoterapii niż zaplanowano w ofercie.
 5. Przeprowadzono 34 godz. poradnictwa rodzinnego, działaniem objęto 38 beneficjentów.
 6. Przeprowadzono 83 godz. poradnictwa prawnego, działaniem objęto 36 beneficjentów - w związku z dużym zapotrzebowaniem beneficjentów w zakresie poradnictwa prawnego zrealizowano o 5 godz. więcej porad niż zaplanowano w ofercie.
 7. Przeprowadzono 138 godz. konsultacji psychiatrycznych, w których wzięło udział 69 beneficjentów - w związku z dużym zapotrzebowaniem beneficjentów w zakresie konsultacji psychiatrycznych zrealizowano o 8 godz. więcej psychoterapii niż zaplanowano w ofercie.
 8. Koordynacja i obsługa projektu w łącznym wymiarze 240 godz.
 9. Ograniczono szkody zdrowotne wynikające z używania przetworów konopi.
 10. Zwiększono samoświadomość przyczyn i skutków używania przetwór konopi.
 11. Wskazano beneficjentom wielkości problemu w używaniu środków psychoaktywnych.
 12. Ukształtowano adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków.
 13. Rozwiązywano problemy prawnych beneficjentów.
 14. Ukierunkowano beneficjentów na pozyskanie wiedzy z zakresu wsparcia instytucjonalnego.
 15. Ukierunkowano beneficjentów na nabycie lub rozwój umiejętności adekwatnego do sytuacji i skutecznego rozwiązywania problemów.
 16. Ukierunkowano beneficjentów na poprawę relacji rodzinnych.
 17. Przeprowadzono ewaluację zadania.

 

 

Program

„Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej na terenie województwa śląskiego.”

współfinansowany ze środków budżetu województwa śląskiego

Okres realizacji zadania01.01.2019 r. – 31.12.2019r.

Kwota dofinansowania: 69 6157,08- (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych osiem groszy).

 

Cel ogólny realizacji zadania:

Zapewnienie dzieciom skierowanym do placówki całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych..

 

Krótka charakterystyka:

Projekt zakłada prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej dla dzieci starszych powyżej 13 roku życia wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia, w tym uzależnienie od środków psychoaktywnych bądź szkodliwe używanie środków psychoaktywnych wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Placówka specjalizować się będzie w opiece nad dziećmi uzależnionymi od środków psychoaktywnych (uzależnienie od środków psychoaktywnych – rozpoznanie zgodnie z klasyfikacją medyczną ICD: F19.2 i inne) oraz używającymi szkodliwie środki psychoaktywne (następstwa szkodliwego używania środków psychoaktywnych – rozpoznanie zgodnie z klasyfikacją medyczną ICD: F19.1 i inne). Do placówki przyjmowane będą również dzieci wymagającej szczególnej opieki ze względu na stan zdrowia nie związany z uzależnieniem od środków psychoaktywnych.

W placówce zostanie zapewniona dzieciom całodobowa opieka i wychowanie, dostęp do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych, zostaną zaspokojone niezbędne potrzeby dzieci, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, zostanie umożliwiony kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, ze sąd postanowi inaczej, zostaną podjęte działania w celu powrotu dziecka do rodziny, dzieci zostaną objęte działaniami terapeutycznymi, zostanie zapewnione korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz specjalistyczna opieka medyczna i rehabilitacyjna.

 

Efekty zrealizowanego zadania

 1. Prowadzenie 1 regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej dla dzieci powyżej 14 roku życia.
 2. Objęto opieką średnio 13,90 dzieci miesięcznie.tj. 15 dzieci w okresie od 1.01.2019 do 10.02.2019, 14 dzieci w okresie od 11.02.2019 do 11.03.2019, 13 dzieci w okresie od 12.03.2019 do 29.05.2019, 14 dzieci w okresie od 30.05.2019 do 31.12.2019.
 3. Zapewniono dyżury osób sprawujących opiekę nad dziećmi, w tym również wychowawców, psychologa, pielęgniarki w wymiarze 168 godz. tygodniowo.
 4. 6 wychowawców prowadziło proces wychowawczy, przy czym jeden wychowawca prowadził proces wychowawczy maksymalnie 3 dzieci.
 5. Przeprowadzono średnio 3,6 godz. tygodniowo specjalistyczny zajęć grupowych w podziale na dwie grupy tj. po 2 godz. tygodniowo z każdą z grup.
 6. Przeprowadzono średnio 8,97 godz. tygodniowo specjalistycznych zajęć indywidualnych.
 7. Zorganizowanie 2 wyjazdy w trakcie letnich wakacji.
 8. Zapewniono wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia 15 dzieciom w okresie od 1.01.2019 do 10.02.2019, 14 dzieciom w okresie od 11.02.2019 do 11.03.2019, 13 dzieciom w okresie od 12.03.2019 do 29.05.2019, 14 dzieciom w okresie od 30.05.2019 do 31.12.2019.
 9. Zapewniono środków czystości i higieny osobistej 15 dzieciom w okresie od 1.01.2019 do 10.02.2019, 14 dzieciom w okresie od 11.02.2019 do 11.03.2019, 13 dzieciom w okresie od 12.03.2019 do 29.05.2019, 14 dzieciom w okresie od 30.05.2019 do 31.12.2019.
 10. Zakupiono odzież, obuwie, bieliznę i inne osobiste rzeczy dla 15 dzieci w okresie od 1.01.2019 do 10.02.2019, 14 dzieci w okresie od 11.02.2019 do 11.03.2019, 13 dzieci w okresie od 12.03.2019 do 29.05.2019, 14 dzieci w okresie od 30.05.2019 do 31.12.2019.
 11. Zakupiono podręczniki, pomoce i przybory szkolne dla 15 dzieci w okresie od 1.01.2019 do 10.02.2019, 14 dzieci w okresie od 11.02.2019 do 11.03.2019, 13 dzieci w okresie od 12.03.2019 do 29.05.2019, 14 dzieci w okresie od 30.05.2019 do 31.12.2019.
 12. Zakupiono leki, produkty lecznicze i materiały opatrunkowe dla dzieci wymagających tych produktów.
 13. Sporządzono diagnozę psychofizyczną dla 15 dzieci.
 14. Przygotowano plan pomocy 15 dzieci.
 15. Realizowano przygotowanych z asystentami rodzin plany pomocy dzieciom.
 16. Współpracowano z rodzinami, osobami bliskimi 15 dzieci.
 17. Przeprowadzono ocenę dziecka przez zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka dwukrotnie w roku sprawozdawczym w dniach 15 i 16 kwietnia 2019 r. oraz 14 i 17 października 2019 r.
 18. W przypadku 2 podopiecznych podjęto działania ukierunkowane na przygotowanie do samodzielnego życia.
 19. Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym dzieci skierowanych do placówki.
 20. Przeprowadzenie 24 godz. szkoleń, w tym 3 godz. superwizji.