Program

„VII Piknik Rodzinny z Nadzieją”

współfinansowany ze środków budżetu Gminy Bielsko-Biała

Okres realizacji zadania 15.02.2018 r.- 31.07.2018 r.

Kwota dotacji : 10 000,- (słownie: dziesięć tysięcy)

Cel główny:

Zapewnienie wzrostu uczestnictwa mieszkańców Bielska-Białej w kulturze zarówno w wymiarze biernym tj. uczestnictwo w Pikniku w roli widza, a także w wymiarze czynnym tj. w roli twórców kultury – występy m.in. amatorskich zespołów muzycznych, teatralnych, grup tanecznych. Ze względu na fakt, że wstęp na imprezę będzie bezpłatny nastąpi wzrost liczby uczestników biernych. Piknik stanowi imprezę, która może spowodować szeroki oddźwięk społeczny.

Krótka charakterystyka

Projekt „VII Piknik Rodzinny z Nadzieją” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców Bielska-Białej na wydarzenia kulturalne skierowane do całych rodzin - zarówno dzieci i młodzieży jaki i osób dorosłych. Piknik został celowo zaplanowany w plenerze, w dniu wolnym od pracy, w pierwszy weekend wakacji letnich

Efekty zrealizowanego zadania:

 1. upowszechniono kulturę oraz rozbudzono zainteresowania artystyczne i edukacyjne wśród mieszkańców Bielska-Białej,
 2. wzbogacono ofertę w sferze kultury dla mieszkańców Bielska-Białej,
 3. zaprezentowano i promowano amatorskie ruchy artystyczne,
 4. podjęto działania ukierunkowane na budowanie więzi  rodzice – dzieci,
 5. podjęto działania ukierunkowane na integrację ponadpokoleniowa mieszkańców Bielska-Białej,
 6. podjęto działania ukierunkowane na zdobycie umiejętności wypoczywania i spędzania wolnego czasu,
 7. promowano rodzinne, kulturalne spędzania czasu wolnego
 8. zorganizowano 1 imprezę plenerową- Piknik Rodzinny z Nadzieją,
 9. zorganizowano konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów Bielska-Białej, na który wpłynęły 153 prace plastyczne
 10. zorganizowano 1 koncert,
 11. zorganizowanie 1 przedstawienie teatralne dla dzieci,
 12. zorganizowano występy 5 amatorskich grup artystycznych,
 13. zorganizowano wystawę prac plastycznych,
 14. wydrukowano plakaty i ulotki promujące Piknik Rodzinny z Nadzieją – 500 szt.
 15. podjęto działania ukierunkowane na upowszechnienie kultury oraz rozbudzenie zainteresowań artystycznych i edukacyjnych wśród mieszkańców Bielska-Białej,
 16. w Pikniku Rodzinnym z Nadzieją wzięło udział ok. 1000 mieszkańców Bielska-Białej

 

 

Program

Punkt konsultacyjny ds. Uzależnień „Nadzieja”

współfinansowany ze środków budżetu Gminy Bielsko-Biała

Okres realizacji zadania 01.02.2018 r. – 21.12.2018 r.

Kwota dotacji: 40 000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

Cel główny:

Udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii oraz zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomanią.

Krótka charakterystyka:

Projekt zakłada prowadzenie punktu konsultacyjnego, realizację zajęć edukacyjno-informacyjnych, udzielenie pomocy psychologicznej w formie konsultacji/poradnictwa indywidualnego i zajęć grupowych.

W ramach punktu konsultacyjnego będą prowadzone następujące działania:

1)     konsultacje/poradnictwo indywidualne

a)     poradnictwo psychologiczne

b)     poradnictwo prawne

2)     zajęcia grupowe

a)     grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci uzależnionych od środków psychoaktywnych

b)     grupa dla osób eksperymentujących

3)     zajęcia/spotkania edukacyjno-informacyjne

Zadanie realizowane było w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 19. 

Efekty zrealizowanego zadania:

 1. udzielono wsparcia i pomocy 275 beneficjentom
 2. przeprowadzono 663 godz. dyżurów w ramach pomocy psychologicznej
 3. przeprowadzono 94 godz. poradnictwa prawnego
 4. przeprowadzono 47 godz. grup wsparcia dla rodziców/opiekunów
 5. przeprowadzono 48 godz. warsztatów FRED w ramach grupy dla osób eksperymentujących
 6. przeprowadzono 94 godz. zajęć/spotkań edukacyjno-informacyjnych
 7. objęto pomocą psychologiczną i poradnictwem 275 beneficjentów (osoby zagrożone uzależnieniem i uzależnione od środków psychoaktywnych oraz ich rodziny) 
 8. zwiększono dostępność profesjonalnej pomocy dla beneficjentów –275 beneficjentów
 9. zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym ok. 200 beneficjentów.

 

 

Program

„PoMOC W RODZINIE”

współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego

 

Okres realizacji zadania 01.09.2018 r. - 31.12.2018 r.

Kwota dotacji: 9935,00 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych)

Cel główny:

Doskonalenie umiejętności rodzin dzieci uzależnionych w zakresie radzenia sobie z problemem narkomanii w rodzinie.

Krótka charakterystyka:

Program adresowany jest do około 32 rodzin borykających się z problemem uzależnienia dzieci. W projekcie biorą udział rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży przebywających na terapii uzależnień od środków psychoaktywnych w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej. Ze względu na rotacje dzieci przebywających w Ośrodku (terapia trwa około jednego roku, ale dzieci są przyjmowane w indywidualnie ustalanych terminach i tym samym są na różnym etapie terapii) odbiorcami programu będzie w sumie około 30 dzieci uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz osoby bliskie m.in. rodzice, opiekunowie - około 80 osób.

W ramach projektu zaplanowano działania tj. zajęcia edukacyjno-informacyjne, warsztaty umiejętności rodzicielskich, grupy wsparcia, rodzinne konsultacje terapeutyczne, konsultacje prawne, rodzinne warsztaty wyjazdowe.

Efekty zrealizowanego zadania:

 1. Wzmocniono skuteczność oddziaływań terapeutycznych realizowanych wobec dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin
 2. Przeprowadzono 4 godz. zajęć edukacyjno-informacyjnych dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków)
 3. Przeprowadzono 6 godz. konsultacji prawnych dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków, dzieci używające i uzależnione od narkotyków)
 4. Przeprowadzono 10 godz. warsztatów dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 5. Przeprowadzono 10 godz. grup wsparcia dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
 6. Przeprowadzono 42 godz. rodzinnych konsultacji terapeutycznych.
 7. Zorganizowano 2-dniowe rodzinne warsztaty wyjazdowe, w których uczestniczyło 112beneficjentów.
 8. Udzielenie wsparcia 128 osobom borykającym się z problemem uzależnienia bądź współuzależnienia.
 9. Wzmocniono funkcję wychowawczą rodziców.
 10. Rozszerzono ofertę wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci używających bądź uzależnionych od narkotyków.
 11. Beneficjenci zdobyli lub poszerzyli swoją wiedzę na temat uzależnienia i współuzależnienia (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków)
 12. Podjęto działania mające na celu zdobycie lub poszerzenie umiejętności  beneficjentów w zakresie zmiany negatywnych i szkodliwych sposobów przystosowania się osób współuzależnionych (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków)
 13. Podjęto działania mające na celu zdobycie lub poszerzenie umiejętności  beneficjentów w zakresie zmiany radzenia sobie z negatywnymi schematami myślenia, nastrojami i emocjami (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków)
 14. Podjęto działania mające na celu zdobycie lub poszerzenie umiejętności  beneficjentów w zakresie brania odpowiedzialności za siebie i za dzieci (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków),
 15. Podjęto działania mające na celu zmotywowanie wszystkich członków rodziny do pracy nad wyjściem z trudnych sytuacji życiowych jaką jest m.in. uzależnienie dziecka (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków)
 16. Podjęto działania mające na celu przełamanie barier komunikacyjnych w rodzinie dziecka uzależnionego(rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków, dzieci używające i uzależnione od narkotyków),
 17. Podjęto działania mające na celu zbudowanie jednomyślnej postawy rodziców wobec zachowań dziecka uzależnionego (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków),

Beneficjenci zdobyli lub ugruntowali umiejętności wypoczywania i spędzania wolnego czasu (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków, dzieci używające i uzależnione od narkotyków).

 

Program

„Bezpieczna przystań”.

współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego

 

Okres realizacji zadania 01.09.2018 r. - 31.12.2018 r.

Kwota dofinansowania: 18440,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych).

Cel główny:

Głównym celem projektu jest rehabilitacja i reintegracja społeczna i zawodowa dzieci i młodzieży uzależnionych od narkotyków, przebywających w hostelu.

Krótka charakterystyka:

Program "Bezpieczna przystań" poprzez stworzenie „bezpiecznego" miejsca zapewniającego wsparcie i dalszą pomoc przyczyni się do integracji i aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na uzależnienie m.in. od narkotyków.

Program „Bezpieczna przystań” obejmuje następujące działania:

Efekty zrealizowanego zadania:

 1. wzmocniono skuteczności oddziaływań terapeutycznych realizowanych wobec dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych (zajęcia rehabilitacyjne, wyjazd socjoterapeutyczny, pobyt w hostelu),
 2. zwiększono dostępności do terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję (zajęcia rehabilitacyjne, wyjazd socjoterapeutyczny, pobyt w hostelu),
 3. zorganizowano pobyt 16 beneficjentów w hostelu - dzieci i młodzieży uzależnionych od narkotyków po terapii leczenia uzależnień
 4. przeprowadzenie 30 godz. zajęć grupy wsparcia (działaniem objęto 16 beneficjentów),
 5. W ofercie zaplanowano realizację 34 godz. dydaktycznych zajęć grup wsparcia, natomiast w uwzględniając potrzeby beneficjentów wydłużono zajęcia do godziny zegarowej i zrealizowano łącznie 30 godzin zegarowych, tj. 40 godz. dydaktycznych,
 6. przeprowadzenie 18,5 godz. bilansów (działaniem objęto 16 beneficjentów), Zrealizowano o 1,5 godz. zajęć więcej niż zaplanowano w ofercie, ponieważ program wszystkich zajęć oraz liczba godzin zajęć zostały dostosowane do aktualnych potrzeb beneficjentów.
 7. przeprowadzenie 34 godz. ergoterapii (działaniem zostało objętych 16 beneficjentów),
 8. przeprowadzenie 34 godz. zajęć w ramach koła sportowego (działaniem zostało objętych 16 beneficjentów),
 9. zorganizowano jeden 3-dniowy wyjazd socjoterapeutyczny w Beskidy, w którym wzięło udział 9 beneficjentów
 10. zorganizowano 4 spotkania integracyjne,
 11. zorganizowano 4 konkursy w ramach zajęć rehabilitacyjnych,
 12. przeprowadzono 8 godz. superwizji,
 13. zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym beneficjentów
 14. nastąpił wzrost umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych beneficjentów
 15. nastąpił rozwój postawy samodzielności beneficjentów
 16. sprowokowano rozwój osobisty beneficjentów
 17. beneficjenci zdobyli bądź wzmocnili umiejętność radzenia sobie z negatywnymi schematami myślenia, nastrojami i emocjami
 18. wskazano beneficjentom na ogromne znaczenie rozwoju własnych zainteresowań, w walce z uzależnieniem
 19. beneficjenci zdobyli lub rozwinęli umiejętność efektywnej komunikacji interpersonalnej, współpracy i współdziałania z innym
 20. beneficjenci zdobyli lub rozwinęli umiejętność pokonywania własnych słabości, radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 21. beneficjenci zdobyli lub rozwinęli umiejętność wypoczywania i aktywnego spędzania wolnego czasu
 22.  beneficjenci utrzymali abstynencję.

 

Program

”Modernizacja Ośrodka Nadzieja – modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym”

współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego

Okres realizacji zadania  27.08.2018 - 30.11.2018 r.

Kwota dotacji: 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych)

Cel główny:

Celem realizacji zadania jest wsparcie rozwoju oraz modernizacja bazy materialnej Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”, który prowadzi leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży uzależnionych od narkotyków.

Krótka charakterystyka:

Przedmiotem zadania „MODERNIZACJA OŚRODKA NADZIEJA – MODERNIZACJA KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM” są roboty budowlane w starej części budynku Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” (zakładu leczniczego, gdzie podmiotem leczniczym jest Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”) w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej 167c, a w szczególności prace zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach bloku żywieniowego.

 

Program

„Siła w rodzinie”

współfinansowany ze środków Wojewody Śląskiego

Okres realizacji zadania 01.06.2018 r. - 31.12.2018 r.

Kwota dofinansowania: 20 200,- (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście złotych)

Cel główny:

Głównym celem zadania „Siła w rodzinie” jest udzielenie wsparcia i poprawa sytuacji rodzin z województwa śląskiego, a w szczególności z powiatu Bielsko-Biała oraz powiatów ościennych dotkniętych problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz borykających się z uzależnieniami behawioralnymi i zagrożonych uzależnieniem poprzez udzielenie pomocy w punkcie konsultacyjnym ok. 150 beneficjentom, objęcie Programem Wzmacniania Rodziny 12 rodzin oraz objęcie profilaktyką uzależnień 8 szkół  i zostanie on zrealizowany w oparciu o cele szczegółowe

Krótka charakterystyka:

Działania prowadzone w punkcie konsultacyjnym, a w szczególności konsultacje/poradnictwo indywidualne, Program Wzmacniania Rodziny zapewniają dostęp do profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej i powiatów ościennych eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomanią, a także stanowią formę wsparcia i pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnienia lub zagrożenie uzależnieniem np. ze względu na najbliższe otoczenie, brak właściwych realizacji dziecko-rodzic.

Program „Siła w rodzinie” obejmuje następujące działania:

 1. uzależnień w szkołach

a) poradnictwo psychologiczne

b) poradnictwo prawne

 

Efekty zrealizowanego zadania:

 

 

Program

„IV Bieg Mikołajkowy z Nadzieją”

współfinansowany ze środków Gminy Bielsko-Biała

Okres realizacji zadania: od 01.07.2018 do 17.12.2018 r

Kwota dofinansowania: 3 500,- (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Cel główny: Popularyzacja wśród mieszkańców Bielska-Białej biegów jako dyscypliny sportowej i jednocześnie najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej

W ramach zadania „IV Bieg Mikołajkowy z Nadzieją” podjęto następujące działania:

Krótka charakterystyka:

W dniu 2 grudnia 2018 r. (niedziela) w ramach zadania został zorganizowany Bieg Mikołajkowy z Nadzieją, w ramach którego odbył się bieg główny i minibieg. Bieg główny został rozegrany na dystansie 6 km na trasie od Parkingu Leśnego w Wapienicy ścieżkami biegowymi w Dolinie Wapienicy do Hostelu Klimczokówka przy ul. Zapora 100, a minibieg, w którym wzięły udział dzieci w wieku 2-7 lat na dystansach 60 m, 120 m i 180 m na terenie Hostelu Klimczokówka.

 

Efekty zrealizowanego zadania:

1)     zorganizowano imprezę sportowo-rekreacyjną tj. IV Bieg Mikołajkowy z Nadzieją (plakat, dokumentacja zdjęciowa, program biegu, umowa o udostępnienie gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Bielsko, decyzja Prezydenta Miasta Bielska-Białej – zezwolenie za zamknięcie ul. Tartacznej i Zapory)

2)     udział 303 osób w biegu mikołajkowym - do udziału w biegu zarejestrowało się 401 os., z których 101 os. nie zgłosiło się na starcie biegu (lista startowa, dokumentacja zdjęciowa),

3)     zorganizowano ognisko po biegu (dokumentacja zdjęciowa),

4)     zorganizowano spotkanie z Mikołajem po biegu (dokumentacja zdjęciowa),

5)     wydrukowano plakaty promujące realizowane zadanie (plakat)

 

 

 

 

Program

„Przystań Nadzieja”

współfinansowany ze środków

Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

 

Okres realizacji zadania: 02.01.2018 r do 31.12.2018 r

Kwota dofinansowania: 67 356,- (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych)

Miejsce realizacji zadania: Hostel im. Królowej Pokoju 43-344 Bielsko-Biała ul. Kolonia 17

Cel ogólny:

Poprawa funkcjonowania i jakości życia młodzieży zmarginalizowanej społecznie w związku z używaniem środków psychoaktywnych.

Krótka charakterystyka programu:

Program „Przystań Nadzieja” skierowany jest do młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych po zakończonym procesie leczenia  lub w trakcie leczenia utrzymujących abstynencję. Celem programu jest poprawa funkcjonowania i jakości życia beneficjentów poprzez udzielenie profesjonalnej pomocy i wsparcia, w tym zapewnienie „bezpiecznego” miejsca pobytu – hostelu, dostępności do interwencji kryzysowych i konsultacji socjalnych, konsultacji prawnych, organizację warsztatów/grup rozwoju osobistego, warsztatów/grupy zapobiegania nawrotom, grupy wsparcia, treningów aktywizacji zawodowej, kursów zawodowych. Ponadto dla osiągnięcia w jak najwyższym stopniu założonych celów, projekt zakłada również superwizję realizatorów projektu, promocję i ewaluację projektu. Planowane działania ukierunkowane  zostały na utrzymanie abstynencji beneficjentów, zwiększenie stopnia ich samodzielności poprawę sytuacji socjalnej, mieszkaniowej zawodowej, rozwój osobisty, zdobycie/zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz umiejętności psychospołecznych, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych oraz problemów prawnych/urzędowych.

Efekty zrealizowanego zadania:

1) pobyt 18 beneficjentów w Hostelu

2) przeprowadzono 8,5 godz. warsztatów rozwoju osobistego,

3) przeprowadzono 58 godz. warsztatów zapobiegania nawrotom

4) przeprowadzono 50 godz. zajęć w ramach grup wsparcia

3) zapewniono całodobowy dostęp do interwencji kryzysowych

4) zapewnienie dostępu do konsultacji prawnych w wymiarze 4 godz. w miesiącu

5) zapewniono całodobowe dyżury wychowawców/specjalistów terapii uzależnień

6) koordynacja i obsługa projektu w wymiarze 180 godz., w tym

- koordynacja merytoryczna 60 godz. w ramach wolontariatu, tj. średnio 10 godz./miesiąc

- koordynacja finansowa 60 godz. w ramach wolontariatu, tj. średnio 10 godz./miesiąc

- obsługa księgowa 60 godz., w tym 24 godz. w ramach umowy zlecenie i 23 godz.  w ramach wolontariatu, tj. średnio 10 godz./miesiąc

 

 

Program

„Wyjdź z trawy”

współfinansowany ze środków

Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Okres realizacji zadania 02.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Kwota dofinansowania: 74 900,- (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych).

Projekt zrealizowany w Poradni leczenia uzależnień w Bielska-Białej przy ul. Stojałowskiego 19.

Cel ogólny realizacji zadania: Zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania.

Krótka charakterystyka:

Projekt skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia używających przetworów konopi w sposób problemowy oraz rodzin i bliskich osób używających przetworów konopi. W ramach zadania zostaną podjęte działania tj. sesje diagnostyczne, indywidualne sesje programu CANDIS, poradnictwo rodzinne, poradnictwo prawne, poradnictwo socjalne, konsultacje psychiatryczne, ukierunkowane na zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania wśród odbiorców zadania.

 

W ramach programu podjęto następujące działania:

 1. Sesje diagnostyczne
 2. Indywidualne sesje programu CANDIS
 3. Sesje psychoterapii indywidualnej
 4. Poradnictwo rodzinne
 5. Poradnictwo prawne
 6. Poradnictwo socjalne
 7. Konsultacje psychiatryczne
 8. Ewaluacja projektu
 9. Promocja projektu
 10. Koordynacja projektu i obsługa

Efekty zrealizowanego zadania

 1. udzielono wsparcia i pomocy 989 beneficjentom
 2. przeprowadzenie 600 godz. dyżurów w ramach pomocy psychologicznej
 3. przeprowadzono 56 godz. poradnictwa prawnego,
 4. przeprowadzono 11 dwugodzinnych zajęć w ramach Programu Wzmacniania Rodziny, w tym w ramach edycji przypominającej 4 dwugodzinne spotkania i w ramach edycji podstawowej 7 dwugodzinnych spotkań
 5. objęto pomocą psychologiczną i poradnictwem 233 beneficjentów (osoby zagrożone uzależnieniem i uzależnione od środków psychoaktywnych oraz ich rodziny) 
 6. objęto profilaktyką uczniów 12 szkół podstawowych/średnich (24 klasy)
 7. przeprowadzono 48 godz. zajęć dla uczniów w ramach profilaktyki w szkołach (457 uczniów) 
 8. przeprowadzono 8 godz. zajęć profilaktycznych dla rodziców uczniów w ramach profilaktyki w szkołach (299 os.)
 9. zwiększono dostępność profesjonalnej pomocy dla beneficjentów
 10. zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym beneficjentów
 11. wzmocniono więzi rodzinne beneficjentów
 12. Poprawiono relacje dziecko-rodzic
 13. Beneficjenci zdobyli lub wzmocnili umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, współpracy i współdziałania z innymi
 14. Zwiększono wśród beneficjentów (uczniowie, ich rodzice/opiekunowie) świadomość problemu uzależnień od narkotyków wśród dzieci i młodzieży
 15. Podniesiono poziom wiedzy beneficjentów (uczniowie, ich rodzice/opiekunowie) w zakresie uzależnień
 16. Podniesiono poziom wiedzy beneficjentów (uczniowie, ich rodzice/opiekunowie) w zakresie dostępnych form pomocy dla osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych.