Program
"Moc w rodzinie"
dofinansowany ze środków budżetu województwa śląskiego
realizowany w okresie 01.09.-31.12.2017 r.
Cel główny:
Doskonalenie umiejętności rodzin dzieci uzależnionych w zakresie radzenia sobie z problemem narkomanii w rodzinie.

Krótka charakterystyka:
Program „Moc w rodzinie” był adresowany do około 32 rodzin borykających się z problemem uzależnienia dzieci. W projekcie wzięli udział rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży przebywających na terapii uzależnień od środków psychoaktywnych w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadziej” w Bielsku-Białej.

W ramach programu „Moc z rodziną” zostały podjęte działania:
1. zajęcia edukacyjno-informacyjne
2. grupy wsparcia
3. warsztaty
4. rodzinne konsultacje terapeutyczne
5. konsultacje prawne
6. rodzinne warsztaty wyjazdowe

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!
1. Przeprowadzono 6 godz. zajęć edukacyjno-informacyjnych dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków)
2. Przeprowadzono 6 godz. konsultacji prawnych dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków, dzieci używające i uzależnione od narkotyków)
3. Przeprowadzono 10 godz. warsztatów dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
4. Przeprowadzono 10 godz. grup wsparcia dla beneficjentów (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków).
5. Przeprowadzenie 55 godz. rodzinnych konsultacji terapeutycznych.
6. Zorganizowano 2-dniowych rodzinne warsztaty wyjazdowe, w których uczestniczyło 111 beneficjentów.
7. Udzielenie wsparcia 132 osobom borykającym się z problemem uzależnienia bądź współuzależnienia.
8. Udzielono wsparcia rodzinom borykających się z problemem uzależnienia dzieci od narkotyków.
9. Rozszerzono ofertę wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci używających bądź uzależnionych od narkotyków.
10. Beneficjenci zdobyli lub poszerzyli swoją wiedzę na temat uzależnienia i współuzależnienia (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków)
11. Podjęto działania mające na celu zdobycie lub poszerzenie umiejętności beneficjentów w zakresie zmiany negatywnych i szkodliwych sposobów przystosowania się osób współuzależnionych (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków)
12. Podjęto działania mające na celu zdobycie lub poszerzenie umiejętności beneficjentów w zakresie zmiany radzenia sobie z negatywnymi schematami myślenia, nastrojami i emocjami (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków)
13. Podjęto działania mające na celu zdobycie lub poszerzenie umiejętności beneficjentów w zakresie brania odpowiedzialności za siebie i za dzieci (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków),
14. Podjęto działania mające na celu zmotywowanie wszystkich członków rodziny do pracy nad wyjściem z trudnych sytuacji życiowych jaką jest m.in. uzależnienie dziecka (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków)
15. Podjęto działania mające na celu przełamanie barier komunikacyjnych w rodzinie dziecka uzależnionego(rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków, dzieci używające i uzależnione od narkotyków),
16. Podjęto działania mające na celu zbudowanie jednomyślnej postawy rodziców wobec zachowań dziecka uzależnionego (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków),
17. Beneficjenci zdobyli lub ugruntowali umiejętności wypoczywania i spędzania wolnego czasu (rodzice/opiekunowie dzieci używających i uzależnionych od narkotyków, dzieci używające i uzależnione od narkotyków)Program
"Przystań Nadzieja"
dofinansowany ze środków budżetu województwa śląskiego
realizowany w okresie 01.09.-31.12.2017 r.
Cel główny:
Integracja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na uzależnienie m.in. od narkotyków

Krótka charakterystyka:
Projekt „Dom z nadzieją” był skierowany do dzieci i młodzieży od 14 roku życia uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję.

W ramach programu „Dom z nadzieją” zostały podjęte działania:
1. pobyt w hostelu
2. pomoc psychologiczna
2.1. bilanse
2.2. grupa wsparcia
3. zajęcia rehabilitacyjne – koło sportowe
4. wyjazd socjoterapeutyczny
5. superwizja
6. zarządzanie projektem.

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!
1. zorganizowano pobyt 13 beneficjentów w hostelu dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych po terapii leczenia uzależnień, przy czym 3 z beneficjentów po pobycie próbnym w hostelu nie zakceptowały zasad obowiązujących w placówce i zrezygnowały z dalszego udziału w projekcie
2. przeprowadzono 32 godz. zajęć grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych po terapii leczenia uzależnień
3. przeprowadzono 60,5 godz. bilansów
4. przeprowadzono 44 godz. ergoterapii
5. przeprowadzono 34 godz. zajęć w ramach koła sportowego
6. Zorganizowano jeden 3-dniowy wyjazd socjoterapeutyczny w Beskidy
7. przeprowadzenie 8 godz. superwizji
8. zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym beneficjentów,
9. nastąpił wzrost umiejętności pełnienia ról społecznych beneficjentów,
10. nastąpił rozwój postawy samodzielności beneficjentów,
11. sprowokowano rozwój osobisty beneficjentów,
12. wskazano beneficjentom na ogromne znaczenie rozwoju własnych zainteresowań w walce z uzależnieniem,
13. beneficjenci zdobyli lub rozwinęli umiejętność radzenia sobie z negatywnymi schematami myślenia, nastrojami i emocjami
14. beneficjenci zdobyli lub rozwinęli umiejętność efektywnej komunikacji interpersonalnej, współpracy i współdziałania z innymi,
15. beneficjenci z dobyli lub rozwinęli umiejętność pokonywania własnych słabości, radzenia sobie w sytuacjach trudnych
16. beneficjenci zdobyli lub rozwinęli umiejętność wypoczywania i aktywnego spędzania wolnego czasuZadanie
„Rozbudowa Ośrodka Nadzieja – prace wykończeniowe”
dofinansowane ze środków budżetu województwa śląskiego
realizowane w okresie 30.08.-23.11.2017 r.
Cel główny:
Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych poprzez rozbudowę i modernizację Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej
Krótka charakterystyka:
Zadanie jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2012 r., którym celem jest rozbudowa istniejącego budynku Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”, o część mieszkalną, przewiązkę komunikacyjną i aulę, a także do przebudowy wraz ze zmianą konstrukcji dachu na części istniejącej wraz z wew. instalacjami (wod.-kan., c.o., elektryczną) oraz do budowy parkingu na 12 miejsc postojowych.
Prace przeprowadzone są według projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę z dnia 11.09.2008 r. nr 1120/2008 wydanym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
W 2017 r. ze środków dotacji zostały pokryte koszty prac wykończeniowych na poddaszu w dobudowanym skrzydle budynku, a w szczególności prace obejmujące aulę wraz z zapleczem (kwota 99 981,00 zł)


Program
"Punkt konsultacyjny ds. uzależnień Nadzieja"
dofinansowany ze środków Gminy Bielsko-Biała
zrealizowany w okresie 14.02-18.12.2017 r.
Cel główny:
Udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom, w których wysteruje problem narkomanii oraz zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomanią.

Krótka charakterystyka:
Projekt „Punkt konsultacyjny ds. uzależnień” to program skierowany do osób zagrożonych uzależnieniem bądź uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin.

W ramach projektu prowadzony był punkt konsultacyjny, w którym prowadzone były:
1. program FRED
2. program CANDIS
3. konsultacje/poradnictwo indywidualne
3.1. poradnictwo psychologiczne
3.2. poradnictwo prawne
4. zajęcia grupowe
4.1. grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży
4.2. grupa dla osób eksperymentujących
5. zajęcia/spotkania edukacyjno-informacyjne

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!
1. udzielenie wsparcia i pomocy 320 beneficjentom
2. objęcie programem FRED 36 beneficjentów
3. przeprowadzenie 32 godz. spotkań grupowych z uczestnikami programu FRED
4. przeprowadzenie 20 godz. rozmów indywidualnych z uczestnikami programu FRED
5. objęcie programem CANDIS 18 beneficjentów
6. przeprowadzenie 60 godz. rozmów indywidualnych w ramach programu CANDIS
7. przeprowadzenie 698 godz. dyżurów w ramach pomocy psychologicznej
8. przeprowadzenie 124,50godz. poradnictwa prawnego,
9. przeprowadzenie 48 godz. grup wsparcia dla rodziców/opiekunów,
10. przeprowadzenie 45 godz. grup dla osób eksperymentujących
11. przeprowadzenie 88 godz. zajęć/spotkań edukacyjno-informacyjnych
12. objęcie pomocą psychologiczną i poradnictwem 320 beneficjentów (osoby zagrożone uzależnieniem i uzależnione od środków psychoaktywnych oraz ich rodziny)
13. zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla beneficjentów –320 beneficjentów
14. zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 320 beneficjentów.
15. ograniczono szkody zdrowotne związane z używaniem środków psychoaktywnych (udział w programie FRED, programie CANDIS, w konsultacjach psychologicznych),
16. zwiększono dostępność do profesjonalnej pomocy (działania punktu konsultacyjnego, poradnictwo, program FRED, program CANDIS)
Działania program FRED, CANDIS zostały współfinansowane ze środków Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii


Program „FRED dla Bielska"
dofinansowany ze środków
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
zrealizowany w okresie 02.01.-31.12.2017 r.
Cel główny:
Ograniczenie zachowań ryzykownych.
Krótka charakterystyka:
W ramach projektu realizowano program FreD goes net, który jest programem profilaktycznym, selektywnym. Adresatem programu były młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy z terenu Bielska-Białej, skierowane do programu przez szkoły, sądy, policję, kuratorów, pedagogów, psychologów i rodziców.


Zrealizowaliśmy
1. objęto działaniami 88 beneficjentów,
2. przeprowadzono 6 edycji programu FRED, w których wzięło udział łącznie 36 beneficjentów,
3. przeprowadzenie 90 godz. rozmów wstępnych/końcowych w ramach programu FRED, w których wzięło udział 71 beneficjentów
4. przeprowadzano 96 godz. zajęć warsztatowych (48 godz.*2 os. prowadzące)
5. koordynacja programu w wymiarze 45 godz. w ramach wolontariatu)
6. obsługa finansowa programu w wymiarze 45 godz.

 


Program „CANDIS dla Bielska” dofinansowany ze środków
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
zrealizowany w okresie 02.01.-31.12.2017 r.

Cel główny:
Zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania

Krótka charakterystyka:
W ramach projektu prowadzono terapię w programie CANDIS, którego celem jest zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania. Adresatami programu były osoby w wieku powyżej 16 lat używające przetworów konopi w sposób problemowy.


Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!
1. przeprowadzono 100 sesji programu CANDIS,
2. objęto programem 25 osób
3. 9 beneficjentów ukończyło program,
4. 16 beneficjent przerwało udział w programie,
5. podjęto próbę ograniczenia szkód zdrowotnych wynikających z używania przetworów konopi
6. zwiększono samoświadomości przyczyn i skutków używania substancji psychoaktywnych
7. określono wielkości własnego problemu w używaniu środków psychoaktywnych
8. zwiększono zaangażowanie instytucji współpracujących w rozwiązywanie problemów narkotykowych wśród młodzieży, wyłowienie osób
9. uzależnionych i pokierowanie ich do dalszego leczenia,
10. podjęto działania mające na celu ukształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotykówProgram „Nadziejowy dom” dofinansowany ze środków
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
zrealizowany w okresie 02.01.-31.12.2017 r.
Cel główny:
Reintegracja społeczna i zawodowa beneficjentów zagrożonych wykluczeniem społecznym i nawrotami choroby poprzez udzielenie profesjonalnej pomocy i wsparcia.

Krótka charakterystyka:
Program „Nadziejowy dom” skierowany był do młodzieży oraz pełnoletnich kobiet (od 18 roku życia, bez górnej granicy wiekowej) po zakończonym procesie leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym narkotyków. W ramach programu zostały podjęte następujące działania:
1. Pobyt w Hostelu,
2. Pomoc psychologiczna:
2.1 Grupa wsparcia
2.3 Interwencje kryzysowe
3. Konsultacje prawne
4. Superwizja.
5. Ewaluacja.
6. Zarządzanie projektem.
7. Promocja projektu.

Projekt realizowany był w Hostelu Królowej Pokoju w Bielsku-Białej przy ul. Kolonia 17, w którym przebywać będzie młodzież.

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!
1. pobyt 20 beneficjentów w Hostelu
2. przeprowadzono 96 godzin zajęć w ramach grup wsparcia
3. zapewniono dostępność do pomocy psychologicznej w zakresie interwencji kryzysowych w wymiarze 160 godz. w miesiącu (łącznie 960 godz.)
4. 4koordynacja projektu w wymiarze 160 godz. (wolontariat)
5. obsługa finansowa projektu w wymiarze 160 godz. (wolontariat)
6. 6 godz. ewaluacji
7. 10 godz. zajęć "Z ekonomią i prawem za pan brat"
8. zapewniono dostępność do pomocy prawnej w wymiarze 4 godz. w miesiącu
9. funkcjonowanie hostelu dla osób po zakończonym procesie terapii,
10. zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym beneficjentów
11. podjęto działania mające na celu zdobycie przez beneficjentów/wzmocnienie u beneficjentów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
12. podjęto działania mające na celu zdobycie przez beneficjentów/wzmocnienie u beneficjentów umiejętności przebywania i współdziałania z grupą oraz poczucia odpowiedzialności za grupę
13. podjęto działania mające na celu rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społecznych beneficjentów
14. podjęto działania mające na celu zbudowanie trwałych relacji między beneficjentami a ich rodzinami i osobami bliskimi
15. podjęto działania mające na celu rozwój osobisty beneficjentów,
16. beneficjenci zdobyli wiedzę dotycząca możliwości i zakresu wsparcia instytucjonalnego po zakończeniu udziału w projekcie.Program „Nadzieja wyrusza w świat” dofinansowany ze środków
Programu Fundusz inicjatyw Obywatelskich
zrealizowany w okresie 01.02.-31.12.2017 r.
Cel główny:
Integracja i aktywizacja społeczna 50 dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od środków psychoaktywnych zamieszkałych czasowo lub na stałe w Bielsku-Białej i zostanie on zrealizowany do końca realizacji projektu tj. 31.12.2017 r.
Krótka charakterystyka:
Projekt „Nadzieja wyrusza w świat” to program terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych, który wspiera aktywne formy integracji społecznej.
Projekt zakładał podjęcie kompleksowych działań mających na celu zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz zaktywizowanie społeczne i kulturowe dzieci i młodzieży borykających się z problemem uzależnienia bądź zagrożonych uzależnieniem, m.in. działania terapeutyczne, warsztaty zajęciowe, zajęcia „Z prawem i ekonomią za pan brat”, spotkania „Podróże Nadziei”, działanie „Podróże NADZIEI”, Piknik Rodzinny z Nadzieją,

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!
1. przeprowadzono 128 godz. zajęć psychoedukacyjnych dla łącznie 52 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
2. przeprowadzono 143 godz. zajęć rehabilitacyjnych dla łącznie 52 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
3. przeprowadzono 253,45 godz. zajęć terapeutycznych dla łącznie 52 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
4. przeprowadzono 1214 godz. zajęć - rozmów indywidualnych z łącznie 52 beneficjentami (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
5. objęto zajęciami terapeutycznymi łącznie 52 beneficjentów (dzieci i młodzież używające i uzależnione od środków psychoaktywnych),
6. przeprowadzono 39,5 godz. zajęć "Z PRAWEM I EKONOMIĄ ZA PAN BRAT", w których uczestniczyło łącznie 52 beneficjentów
7. przeprowadzono 44 godz. zajęć plastycznych, w których uczestniczyło łącznie 35 beneficjentów,
8. zorganizowano 1 wystawę prac plastycznych,
9. przeprowadzono 44 godz. zajęć tanecznych, w których uczestniczyło łącznie 27 beneficjentów,
10. zorganizowano 1 pokaz tańca,
11. przeprowadzono 144 godz. zajęć w ramach koła sportowego, w których uczestniczyło łącznie 45 beneficjentów,
12. zorganizowano 4 wyprawy rowerowe, 1 wyprawę czterodniową, 1 wyprawę trzydniową, w których uczestniczyło łącznie 24 beneficjentów,
13. beneficjenci wzięli udział w 6 biegach publicznych,
14. zorganizowano 1 Bieg Mikołajkowy z Nadzieją, w którym wzięło udział 202 biegaczy, przy czym na bieg zgłosiło się 326 os. i prawdopodobnie ze względu na złą pogodę w dniu biegu tj. 3.12.2017 r. bądź z innych powodów 124 os. nie odebrały numerów startowych i nie zgłosiły się na start biegu
15. przeprowadzono 66 godz. warsztatów kulinarnych, w których wzięło udział łącznie 32os.,
16. zakupiono 12 kasków rowerowych,
17. zakupiono nawigację tras rowerowych,
18. zakupiono 2 latarki czołowe na potrzeby koła sportowego (koło biegaczy)
19. zakupiono 10 kompletów kamizelek i opasek odblaskowych na potrzeby koła sortowego (koło biegaczy),
20. zakupiono 10 kompletów pasów biegowych z bidonem na potrzeby koła sortowego (koło biegaczy),
21. zorganizowano przedstawienie mikołajkowe podczas Biegu Mikołajkowego z Nadzieją, które obejrzało ok. 60 beneficjentów,
22. zorganizowano gry i zabawy podczas Biegu Mikołajkowego z Nadzieją, w których wzięło udział ok. 100 beneficjentów,
23. zorganizowano ognisko podczas Biegu Mikołajkowego z Nadzieją, w którym wzięło udział ok. 250 beneficjentów,
24. zakupiono 20 fartuchów kuchennych dla uczestników warsztatów kulinarnych,
25. zorganizowano 11 spotkań „Podróże kształcą” w średnio 32-osobowej grupie,
26. zorganizowano 14-dniowy obóz letni, w którym wzięło udział 34 beneficjentów,
27. zorganizowano obóz terapeutyczny w Żabnicy, w którym uczestniczyło 37 beneficjentów,
28. zorganizowano wycieczkę do Torunia, w której wzięło udział 48 beneficjentów,
29. zorganizowano 1 Piknik Rodzinny z Nadzieją, w którym uczestniczyło ok. 1500 mieszkańców Bielska-Białej i okolic,
30. zorganizowano 1 grę miejską podczas Piknik Rodzinnego z Nadzieją, w której uczestniczyło ok. 60 beneficjentów,
31. zorganizowano 1 przedstawienie „Wyspa Skarbów” podczas Pikniku Rodzinnego z Nadzieją,
32. zorganizowano 1 koncert „Muzyka z różnych stron świata” podczas Pikniku Rodzinnego z Nadzieją,
33. zorganizowano 1 pokaz carvingu podczas Pikniku Rodzinnego z Nadzieją,
34. zorganizowano 1 pokaz laserów podczas Pikniku Rodzinnego z Nadzieją,
35. wydano broszurę „Przewodnik Nadziei” w nakładzie 3000 szt.

 


Program
"Nadzieja dla rodzin"
dofinansowany ze środków budżetu województwa śląskiego
zrealizowany w okresie 01-31.07.2017 r.

Cel główny:
Udzielenie wsparcia i poprawa sytuacji rodzin z województwa śląskiego, a w szczególności z powiatu Bielsko-Biała oraz powiatów ościennych dotkniętych problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz borykających się z uzależnieniami behawioralnymi i zagrożonych uzależnieniem poprzez udzielenie pomocy w punkcie konsultacyjnym ok. 150 beneficjentom, objęcie Programem Wspierania Rodziny 7 rodzin oraz objęcie profilaktyką uzależnień 8 szkół.

Krótka charakterystyka:
Projekt „Nadzieja dla rodzin” to programem skierowanym do mieszkańców województwa śląskiego – powiatu Bielsko-Biała oraz powiatów ościennych, a w szczególności rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych a także borykających się z innymi uzależnieniami nie stanowiącymi uzależnień od substancji psychoaktywnych m.in. uzależnieniem od hazardu, komputera, telefonu.

W ramach projektu prowadzony był punkt konsultacyjny, w którym prowadzone były:
1. Rekrutacja uczestników projektu
2. Profilaktyka uzależnień w szkołach
2.1. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów
2.2. Warsztaty profilaktyczne dla rodziców
2.3. Warsztaty profilaktyczne dla nauczycieli
3. Punkt konsultacyjny ds. uzależnień
3.1. konsultacje/poradnictwo indywidualne
a) poradnictwo psychologiczne
b) poradnictwo prawne
3.2. Program Wzmacniania Rodziny
3.3. Grupa dla osób eksperymentujących
4. Koordynacja projektu
5. Promocja projektu
6. Rozliczenie projektu.

Zrealizowaliśmy wszystko co zostało zaplanowane w projekcie!
1. udzielono wsparcia i pomocy 1045 beneficjentom
2. przeprowadzenie 868 godz. dyżurów w ramach pomocy psychologicznej
3. przeprowadzono 75 godz. poradnictwa prawnego,
4. przeprowadzono 14 godz. zajęć w ramach Programu Wzmacniania Rodziny
5. objęto pomocą psychologiczną i poradnictwem 281 beneficjentów (osoby zagrożone uzależnieniem i uzależnione od środków psychoaktywnych oraz ich rodziny)
6. przeprowadzono 45 godz. zajęć grupy dla osób eksperymentujących,
7. objęto profilaktyką uczniów 9 szkół podstawowych/gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych (24 klasy) oraz uczniów z różnych szkół zgromadzonych na warsztatach w bursie (uczniowie 16 szkół)
8. przeprowadzono 48 godz. zajęć dla uczniów w ramach profilaktyki w szkołach (471 uczniów)
9. przeprowadzono 8 godz. zajęć profilaktycznych dla rodziców uczniów w ramach profilaktyki w szkołach (293 os.)
10. zwiększono dostępność profesjonalnej pomocy dla beneficjentów
11. zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym beneficjentów
12. wzmocniono więzi rodzinne beneficjentów
13. Poprawiono relacje dziecko-rodzic
14. Beneficjenci zdobyli lub wzmocnili umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, współpracy i współdziałania z innymi
15. Zwiększono wśród beneficjentów (uczniowie, ich rodzice/opiekunowie) świadomość problemu uzależnień od narkotyków wśród dzieci i młodzieży
16. Podniesiono poziom wiedzy beneficjentów (uczniowie, ich rodzice/opiekunowie) w zakresie uzależnień
17. Podniesiono poziom wiedzy beneficjentów (uczniowie, ich rodzice/opiekunowie) w zakresie dostępnych form pomocy dla osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych
Działania konsultacje/poradnictwo indywidualne oraz grupa dla osób eksperymentujących zostały współfinansowane ze środków Gminy Bielsko-Biała