II Program terapeutyczny Ośrodka Nadzieja


FILOZOFIA OŚRODKA

Ośrodek stanowi wspólnotę terapeutyczną, która swoje rozumienie człowieka czerpie z chrześcijańskiej filozofii personalistycznej. Człowiek jest najwyższą wartością, jako podmiot zdolny do rozumnego i wolnego działania, a uzależnienie to choroba, która pozbawia człowieka tej właściwej mu zdolności stanowienia o sobie.

Celem działań jest umożliwienie osobie uzależnionej odnalezienia siebie i odkrycia w sobie sił do przywrócenia poczucia godności i zdolności dokonywania wolnych wyborów i życia w społeczeństwie.

Pacjenci i pracownicy Ośrodka tworzą społeczność, w której wszyscy mają swoje prawa i obowiązki. Normy i zasady oparte na wzajemnym szacunku pomagają stworzyć atmosferę, w której możliwe będzie leczenie z uzależnienia.

JAK PRZEBIEGA U NAS TERAPIA?

DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE I REHABILITACYJNE
Zakres świadczeń zdrowotnych prowadzonych przez Ośrodek obejmuje:
a) psychiatryczne i psychologiczne badania diagnostyczne,
b) leczenie psychiatrycznego,
c) terapię indywidualną,
d) terapię grupową:
• społeczność terapeutyczna kierowana,
• zajęcia terapeutyczne,
• zajęcia psychoedukacyjne,
• zajęcia rehabilitacyjne,
• zajęcia socjoterapeutyczne,
• zajęcia zadaniowe,
• bilanse,
e) terapię rodzinną, konsultacje i psychoedukację dla rodziców/opiekunów pacjentów Ośrodka.
Udzielane w Ośrodku świadczenia zdrowotne uwzględniają czterech etapów terapii:

 
Etap I : „Co ja tu robię?”
Etap II: „ Leczyć się czy się nie leczyć?”
Etap III : „Trzeźwość czy nietrzeźwość?”
Etap IV : „ Po co mi ta trzeźwość?” .

 

Terapia indywidualna.
Terapia indywidualna pacjenta prowadzona jest przez wyznaczonego pracownika medycznego Ośrodka, zwanego terapeutą prowadzącym i ma charakter przede wszystkim 1-godzinnych rozmów pacjenta z terapeutą prowadzącym odbywających się min. raz w tygodniu. Terapia ta ukierunkowana jest na wypracowanie wewnętrznego przekonania pacjenta o potrzebie leczenia, stworzenie planu własnej terapii w zależności od problemów wynikających z uzależnienia oraz sprecyzowanie własnych celów na przyszłość.

Społeczność terapeutyczna kierowana.
Prowadzona raz w tygodniu, jej celem są zintensyfikowane oddziaływania grupowe.
Społeczność służy instalowaniu norm i zasad, omawianiu spraw społecznych grupy, omawianiu funkcjonowania pacjentów w grupie, regulowaniu spraw organizacyjnych domu. Na spotkaniach społeczności zapadają najistotniejsze decyzje dotyczące rozliczeń z zadań, a tym samym rozliczeń z etapów terapii, łamanych podstawowych norm i zasad Ośrodka, włącznie z decyzją o wykluczeniu pacjenta albo ze społeczności albo z procesu terapii, rozliczeń z terapii.

Zajęcia terapeutyczne.
Zajęcia terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu przez 3 godziny w 2 grupach w zależności od etapu terapii pacjenta:
1) grupa wstępna – motywacyjna,
2) grupa pracy nad uzależnieniem i indywidualnym rozwojem.

Zajęcia psychoedukacyjne odbywają się w 3 zakresach:
1 ) uzależnienia,
2) zdrowia i norm społecznych,
3) prawa.

Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w formie:
1) zajęć teatralnych,
2) zajęć plastycznych,
3) zajęć filmowych,
4) zajęć rekreacyjno-sportowych
5) zajęć tanecznych
6) zajęć krawieckich
7) zajęć muzycznych
Pacjenci uczestniczą w zajęciach zgodnie ze swoimi uznaniem i posiadanymi predyspozycjami.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe realizowane są w oparciu o infrastrukturę Ośrodka (boisko, sala gimnastyczna, siłownia) i posiadane zasoby kadrowe (m.in. współpraca z instruktorem tańca) oraz o walory Bielska-Białej (liczne szlaki turystyczne, rowerowe, baseny).

Zajęcia bilansujące.
Zajęcia bilansujące mają formę wieczornych spotkań, których celem jest:
- podsumowanie dnia , co udało się zrealizować pacjentowi z zakładanych celów, jak wywiązywał się z zadań w szkole, funkcji, dyżurów,
- uzyskanie informacji zwrotnych od innych osób dotyczących funkcjonowania w domu, realizowania zadań, wywiązywania się z obowiązków, istniejących zagrożeń,
- przedstawienie grupie celów, zadań do realizacji na następny dzień.

Zajęcia zadaniowe.
Zajęcia mają na celu omówienie przebiegu przepustek m.in. do Bielska-Białej, do domu rodzinnego, a także w przypadku pacjentów kontynuujących naukę w szkołach poza Ośrodkiem wyjść do szkół.
Zajęcia mają na celu weryfikację postaw pacjentów poza Ośrodkiem wobec abstynencji, zasad Ośrodka, członków rodziny, rówieśników, sytuacji społecznych.

FORMACJA RELIGIJNO-MORALNA
Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci bez względu na wyznanie.
Formacja religijno -moralna w Ośrodku prowadzona jest z poszanowaniem wyznania pacjenta.

PROGRAM DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA LECZENIU W OŚRODKU.
Program adresowany jest do rodziców/opiekunów pacjentów Ośrodka.
Celem podjętych działań jest pomoc rodzicom oraz opiekunom dzieci uzależnionych w uświadomieniu zjawiska współuzależnienia, a także doskonalenie ich umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemem narkomanii w rodzinie m.in. poprzez kształtowanie właściwych postaw i relacji.
Program realizowany jest w głównej mierze przez terapeutów pracujących z młodzieżą uzależnioną, w oparciu o następujące formy działania tj.:
1) konsultacje rodzinne,
2) zajęcia psychoedukacyjne połączone z grupą wsparcia,
3) warsztaty umiejętności wychowawczych,
4) terapia rodzinna.
PROGRAM POSTREHABILITACYJNY
Pacjenci Ośrodka po zakończeniu terapii mogą:
- korzystać z hostelu prowadzonego przez organ założycielski Ośrodka – Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”,
- uczestniczyć w grupach wsparcia na terenie Bielska-Białej.

Aktualnie ze względu na zagrożenie epidemiczne spotkania z rodzicami odbywają się indywidualnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 
Program Ośrodka ulega modyfikacjom oraz cechuje się elastycznością, która jest wynikiem potrzeb i możliwości konkretnej grupy pacjentów.
Program Ośrodka jest zgodny z Regulaminem podmiotu leczniczego Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”.