II Program terapeutyczny Ośrodka Nadzieja


FILOZOFIA OŚRODKA

Ośrodek stanowi wspólnotę terapeutyczną, która swoje rozumienie człowieka czerpie z chrześcijańskiej filozofii personalistycznej. Człowiek jest najwyższą wartością, jako podmiot zdolny do rozumnego i wolnego działania, a uzależnienie to choroba, która pozbawia człowieka tej właściwej mu zdolności stanowienia o sobie.

Celem działań jest umożliwienie osobie uzależnionej odnalezienia siebie i odkrycia w sobie sił do przywrócenia poczucia godności i zdolności dokonywania wolnych wyborów i życia w społeczeństwie.

Pacjenci i pracownicy Ośrodka tworzą społeczność, w której wszyscy mają swoje prawa i obowiązki. Normy i zasady oparte na wzajemnym szacunku pomagają stworzyć atmosferę, w której możliwe będzie leczenie z uzależnienia.

JAK PRZEBIEGA U NAS TERAPIA?

DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE I REHABILITACYJNE
Zakres świadczeń zdrowotnych prowadzonych przez Ośrodek obejmuje:
a) psychiatryczne i psychologiczne badania diagnostyczne,
b) leczenie psychiatrycznego,
c) terapię indywidualną,
d) terapię grupową:
• społeczność terapeutyczna kierowana,
• zajęcia terapeutyczne,
• zajęcia psychoedukacyjne,
• zajęcia rehabilitacyjne,
• zajęcia socjoterapeutyczne,
• zajęcia zadaniowe,
• bilanse,
e) terapię rodzinną, konsultacje i psychoedukację dla rodziców/opiekunów pacjentów Ośrodka.
Udzielane w Ośrodku świadczenia zdrowotne uwzględniają pięć etapów terapii:

Etap wstępny : „Co ja tu robię?”
Etap I : „A może jednak …?
Etap II: „ Leczyć się czy się nie leczyć?”
Etap III : „Trzeźwość czy nietrzeźwość?”
Etap IV : „ Po co mi ta trzeźwość?” .

Wstępny etap terapii „Co ja tutaj robię?” trwa od dnia przyjęcia do Ośrodka przez okres od 3 tygodni do 2 miesięcy i obejmuje:
- przydzielenie pacjentowi w dniu przyjęcia do Ośrodka „opiekuna” (starsza pobytem w Ośrodku osoba tej samej płci), do którego zadań należy:
• wprowadzenie nowego pacjenta w życie społeczności,
• wyjaśnienie zasad obowiązujących w Ośrodku,
- przydzielenie pacjentowi pracownika medycznego (specjalista terapii uzależnień, psycholog) prowadzącego indywidualną terapię pacjenta, dalej zwanego terapeutą prowadzącym,
- ocenę stanu fizycznego (lekarz pediatra),
- badanie psychiatryczne (lekarz psychiatra),
- indywidualne rozmowy terapeutyczne,
- terapię grupową.
Cel: zapoznanie pacjenta z regulaminem i zasadami obowiązującymi w Ośrodku oraz z metodami radzenia sobie z „głodem” narkotykowym, postawienie jasnych wymagań wobec pacjenta, wstępna integracja z grupą, wstępne zmotywowanie pacjenta, praca nad motywacją pacjenta, wstępna diagnoza nozologiczna i problemowa. Pozyskanie zaufania pacjenta i ustalenie zasad współpracy , ustalenie właściwej motywacji do leczenia.

Pierwszy etap terapii „A może jednak ……?” trwa od momentu rozliczenia ze wstępnego etapu terapii przez okres od 2 miesięcy do 4-5 miesięcy terapii i obejmuje:
- postawienie pacjentowi szczegółowej diagnozy w oparciu o:
• analizę środowiska rodzinnego oraz rówieśniczego,
• analizę dotychczasowych schematów postępowania,
• diagnozę psychologiczną (osobowościowa, schematów temperamentalnych, problemowa, uzależnień, potencjalności),
• opinie i badania psychologiczno – pedagogiczne z miejsca zamieszkania i szkół.
- ustalenie w oparciu o diagnozę odpowiedniego program terapii,
- badanie psychiatryczne w zależności od potrzeb wynikających z przebiegu leczenia pacjenta,
- indywidualne rozmowy terapeutyczne,
- terapię grupową.

Cel: zmiana motywacji zewnętrznej na motywację wewnętrzna, tj. wewnętrzne przekonanie pacjenta o potrzebie leczenia, uzupełnienie diagnozy problemowej i uzgodnienie z pacjentem osobistego planu terapii.

Drugi etap terapii „Leczyć się czy się nie leczyć?”
trwa od momentu rozliczenia się z pierwszego etapu przez okres od 4-5 miesięcy do 6-9 miesięcy terapii i obejmuje:
- realizacje i modyfikowanie Osobistego Planu Terapii,
- uczenie się odpowiedzialności poprzez realizację różnych zadań np.:
- pierwsze przepustki krótkoterminowe pod opieką terapeuty
- przyjmowanie odpowiedzialnych funkcji w Ośrodku,
- konsultacje psychiatryczne w zależności od potrzeb wynikających z przebiegu leczenia pacjenta,
- indywidualne rozmowy terapeutyczne,
- terapię grupową.
Cel : Praca motywacyjna i weryfikacyjna poprzez podwyższanie poziomu trudności i działania poza terenem Ośrodka.

Trzeci etap terapii „Trzeźwość czy nietrzeźwość?” trwa od momentu rozliczenia z drugiego etapu terapii przez okres od 6-9 miesięcy terapii do 10-15 miesięcy t i obejmuje:
- realizacje i modyfikowanie Osobistego Planu Terapii,
- uczenie się odpowiedzialności poprzez realizację różnych zadań np.:
• regularne przepustki krótko i dłogoterminowe
• przyjmowanie odpowiedzialnych funkcji w Ośrodku,
- konsultacje psychiatryczne w zależności od potrzeb wynikających z przebiegu leczenia pacjenta,
- indywidualne rozmowy terapeutyczne,
- terapię grupową.
Cel: Rozwiązanie indywidualnych trudności pacjenta poprzez pracę wokół historii życia, pracę z tzw. psychologicznymi mechanizmami uzależnienia, pracę z rodziną pacjenta, ugruntowanie decyzji o trzeźwości, wsparcie rozwoju psychicznego i fizycznego, rozbudzanie potrzeby samorealizacji poprzez pasje, zainteresowania, szkołę itp.

Czwarty etap terapii „Po co mi ta trzeźwość?” trwa od momentu rozliczenia z trzeciego etapu terapii przez okres od 10-15 miesięcy do 16- 18 miesięcy i obejmuje:
- określenie celów na przyszłość,
- ustalenie planu zdrowienia na najbliższe pół roku,
- przyjmowanie odpowiedzialnych funkcji w Ośrodku,
- konsultacje psychiatryczne w zależności od potrzeb wynikających z przebiegu leczenia pacjenta,
- indywidualne rozmowy terapeutyczne,
- terapię grupową.
Cel: Uczenie samodzielności, przeniesienie ciężaru rozwiązywania problemów z terapeuty prowadzącego na pacjenta, zwiększenie odpowiedzialności pacjenta za swoje życie, wypracowanie u pacjenta przekonania o konieczności dbałości o stan zdrowia zarówno fizyczny jak i psychiczny, wzmacnianie systematyczności w realizowaniu swoich pasji i zainteresowań.

Terapia indywidualna.
Terapia indywidualna pacjenta prowadzona jest przez wyznaczonego pracownika medycznego Ośrodka, zwanego terapeutą prowadzącym i ma charakter przede wszystkim 1-godzinnych rozmów pacjenta z terapeutą prowadzącym odbywających się min. raz w tygodniu. Terapia ta ukierunkowana jest na wypracowanie wewnętrznego przekonania pacjenta o potrzebie leczenia, stworzenie planu własnej terapii w zależności od problemów wynikających z uzależnienia oraz sprecyzowanie własnych celów na przyszłość.

Społeczność terapeutyczna kierowana.
Prowadzona raz w tygodniu, jej celem są zintensyfikowane oddziaływania grupowe.
Społeczność służy instalowaniu norm i zasad, omawianiu spraw społecznych grupy, omawianiu funkcjonowania pacjentów w grupie, regulowaniu spraw organizacyjnych domu. Na spotkaniach społeczności zapadają najistotniejsze decyzje dotyczące rozliczeń z zadań, a tym samym rozliczeń z etapów terapii, łamanych podstawowych norm i zasad Ośrodka, włącznie z decyzją o wykluczeniu pacjenta albo ze społeczności albo z procesu terapii, rozliczeń z terapii.

Zajęcia terapeutyczne.
Zajęcia terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu przez 3 godziny w 2 grupach w zależności od etapu terapii pacjenta:
1) grupa wstępna – motywacyjna,
2) grupa pracy nad uzależnieniem i indywidualnym rozwojem.

Zajęcia psychoedukacyjne odbywają się w 3 zakresach:
1 ) uzależnienia,
2) zdrowia i norm społecznych,
3) prawa.

Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w formie:
1) zajęć teatralnych,
2) zajęć plastycznych,
3) zajęć filmowych,
4) zajęć rekreacyjno-sportowych
5) zajęć tanecznych
6) zajęć krawieckich
7) zajęć muzycznych
Pacjenci uczestniczą w zajęciach zgodnie ze swoimi uznaniem i posiadanymi predyspozycjami.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe realizowane są w oparciu o infrastrukturę Ośrodka (boisko, sala gimnastyczna, siłownia) i posiadane zasoby kadrowe (m.in. współpraca z instruktorem tańca) oraz o walory Bielska-Białej (liczne szlaki turystyczne, rowerowe, baseny).

Zajęcia bilansujące.
Zajęcia bilansujące mają formę wieczornych spotkań, których celem jest:
- podsumowanie dnia , co udało się zrealizować pacjentowi z zakładanych celów, jak wywiązywał się z zadań w szkole, funkcji, dyżurów,
- uzyskanie informacji zwrotnych od innych osób dotyczących funkcjonowania w domu, realizowania zadań, wywiązywania się z obowiązków, istniejących zagrożeń,
- przedstawienie grupie celów, zadań do realizacji na następny dzień.

Zajęcia zadaniowe.
Zajęcia mają na celu omówienie przebiegu przepustek m.in. do Bielska-Białej, do domu rodzinnego, a także w przypadku pacjentów kontynuujących naukę w szkołach poza Ośrodkiem wyjść do szkół.
Zajęcia mają na celu weryfikację postaw pacjentów poza Ośrodkiem wobec abstynencji, zasad Ośrodka, członków rodziny, rówieśników, sytuacji społecznych.

FORMACJA RELIGIJNO-MORALNA
Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci bez względu na wyznanie.
Formacja religijno -moralna w Ośrodku prowadzona jest z poszanowaniem wyznania pacjenta.

NAUKA SZKOLNA
Nauka szkolna ma miejsce na trzech poziomach:
- szkoły podstawowej – organizowana jest w trybie indywidualnego nauczania na terenie Ośrodka,
- gimnazjum, które działa przy Ośrodku – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku zgodnie z planem lekcji ustalonym przez szkołę,
- szkoły średnie w Bielsku – Białej (licea ogólnokształcące, licea zawodowe, zasadnicze szkoły zawodowe) – organizowana jest w trybie indywidualnego nauczania na terenie Ośrodka, indywidualnej organizacji na terenie szkół lub w przypadku pacjentów realizujących zaawansowany etap terapii nauka odbywa się poza Ośrodkiem w szkołach.

PROGRAM DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA LECZENIU W OŚRODKU.
Program adresowany jest do rodziców/opiekunów pacjentów Ośrodka.
Celem podjętych działań jest pomoc rodzicom oraz opiekunom dzieci uzależnionych w uświadomieniu zjawiska współuzależnienia, a także doskonalenie ich umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemem narkomanii w rodzinie m.in. poprzez kształtowanie właściwych postaw i relacji.
Program realizowany jest w głównej mierze przez terapeutów pracujących z młodzieżą uzależnioną, w oparciu o następujące formy działania tj.:
1) konsultacje rodzinne,
2) zajęcia psychoedukacyjne połączone z grupą wsparcia,
3) warsztaty umiejętności wychowawczych,
4) terapia rodzinna.
PROGRAM POSTREHABILITACYJNY
Pacjenci Ośrodka po zakończeniu terapii mogą:
- korzystać z hostelu prowadzonego przez organ założycielski Ośrodka – Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”,
- uczestniczyć w grupach wsparcia na terenie Bielska-Białej.

 


Program Ośrodka ulega modyfikacjom oraz cechuje się elastycznością, która jest wynikiem potrzeb i możliwości konkretnej grupy pacjentów.
Program Ośrodka jest zgodny z Regulaminem podmiotu leczniczego Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”.