Program

MODERNIZACJA OŚRODKA NADZIEJA – MODERNIZACJA BLOKU DYDAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO (II ETAP)

współfinansowany ze środków budżetu województwa śląskiego

 

Okres realizacji zadania: 01.09.2020 r. do 07.12.2020 r.

Kwota dotacji: 299 523,13 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote trzynaście groszy)

Cel dotacji:

Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie rehabilitacji i postrehabilitacjidzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych poprzez modernizację Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej

Krótka charakterystyka:

Przedmiotem zadania „MODERNIZACJA OŚRODKA NADZIEJA – MODERNIZACJA BLOKU DYDAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO II ETAP”są roboty budowlane w starej części budynku Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” (zakładu leczniczego, gdzie podmiotem leczniczym jest Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”) w Bielsku-Białej  przy ul. Barkowskiej 167c, a w szczególności prace zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się na piętrze i parterze starej części budynku.

Zadanie jest jednym z etapów modernizacji i rozbudowy Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”.

Prace prowadzące do modernizacji i rozbudowy Ośrodka Nadzieja zostały podzielone na dwa główne etapy:

1)     rozbudowa istniejącego budynku o część mieszkalną (sale pobytu pacjentów), przewiązkę komunikacyjną i aulę oraz zmianę konstrukcji dachu nad istniejącym budynkiem,

2)     modernizacja istniejącego budynku.

Roboty zaplanowane na 2020 r. stanowią II etap zadania „MODERNIZACJA OŚRODKA NADZIEJA – MODERNIZACJA BLOKU DYDAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO”. W ramach zadania w 2020 r. zostanie przeprowadzona modernizacja parteru i piętra, w wyniku której:

- na piętrze zostaną wydzielone: 2 pomieszczenia do indywidualnego nauczania/ terapii, 2 pomieszczenia do nauczania/terapii grupowej oraz zaplecze sanitarne,

- na parterze zostaną wydzielone 2 części – pierwsza stanowiąca izbę przyjęć wraz z gabinetem lekarskim, zapleczem sanitarnym i poczekalnią oraz druga to 2 szatnie dla pacjentów i pomieszczenie gospodarcze.

W pomieszczeniach na piętrze do indywidualnego oraz grupowego nauczania/terapii zostanie zainstalowana klimatyzacja, co znacznie poprawi komfort pracy i terapii. Pomieszczenia zostaną wykończone w sposób umożliwiający prowadzenie nie tylko działań terapeutycznych tj. terapia indywidualna, grupowa, konsultacje rodzinne ale także zajęć lekcyjnych dla pacjentów Ośrodka kontynuujących edukację w systemie indywidualnego nauczania na podstawie orzeczenia Zespołu Orzekającego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

W pomieszczeniach na parterze budynku projekt przewiduje montaż wentylacji mechanicznej, a w oknach gabinetu lekarskiego – miejscu przechowywania leków, w tym leków psychiatrycznych, zostaną zamontowane żaluzje antywłamaniowe.

Realizacja zaplanowanych prac wpłynie również na poprawę warunków bytowych pacjentów poprzez wydzielenie nowopowstałych pomieszczeń - szatni do przechowywania ubrań wierzchnich, obuwia oraz walizek/toreb, w których zostanie zamontowane pierwsze wyposażenie (szafki na buty i wieszaki na ubrania)

Ponadto poprzez wydzielenie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania akcesoriów do sprzątania i utrzymania czystości, w Ośrodku zostaną spełnione wymogi sanitarne w zakresie funkcjonowania zakładów leczniczych.

 

Program

IX Piknik Rodzinny z Nadzieją

współfinansowany ze środków budżetu Gminy Bielsko-Biała

 

Okres realizacji zadania: 02.03.2020 r. do 08.12.2020 r.

Kwota dotacji : 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

Cel główny:

Integracji ponadpokoleniowa wszystkich mieszkańców Bielska-Białej tj. dzieci, młodzieży, osób starszych oraz promocja rodzinnego, kulturalnego spędzania czasu wolnego.

Krótka charakterystyka:

Projekt „IX Piknik Rodzinny z Nadzieją” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców Bielska-Białej na wydarzenia kulturalne skierowane do całych rodzin. Ma na celu upowszechnienie kultury wśród mieszkańców Bielska-Białej, a także wraz z konkursem plastycznym ma wpływ na rozbudzenie zainteresowań artystycznych i edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

Efekty zrealizowanego zadania:

1)    zorganizowano 1 Piknik Rodzinny z Nadzieją,

2)    zorganizowano konkurs plastyczny, w którym wzięło udział 742 uczniów i przedszkolaków, na który wpłynęło 879 prac plastycznych

3)    zorganizowanie 1 przedstawienie teatralne dla dzieci,

4)    zorganizowano 1 pokaz Teatru Ognia,

5)    zorganizowano 1 pokaz laserów

6)    zorganizowano występ Teatru Muzycznego PROTALNET

7)    podjęto działania ukierunkowane na upowszechnienie kultury oraz rozbudzenie zainteresowań artystycznych i edukacyjnych wśród mieszkańców Bielska-Białej,

8)    transmisja Pikniku Rodzinnym z Nadzieją na https://youtu.be/Gk6pZRvrtog miała 480 odsłon

 

Program

VI Bieg Mikołajkowy z Nadzieją

współfinansowany ze środków budżetu Gminy Bielsko-Biała

 

Okres realizacji zadania: 01.06.2020 r. do 20.12.2020 r.

Kwota dotacji : 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

Cel główny:

Popularyzacja biegu jako dyscypliny sportowej dla wszystkich bez względu na wiek, sytuację materialną oraz zachęcenie mieszkańców Bielska-Białej do aktywności ruchowej.

Krótka charakterystyka:

W dniach 6-13.12.2020 r. został zorganizowany wirtualny, indywidualny Bieg Mikołajkowy z Nadzieją. Uczestnicy zostali zobowiązani do pokonania dystansu 6 km na dowolnie wybranej trasie, w terminie 6-13.12.2020 r.

Efekty zrealizowanego zadania

Zorganizowano imprezę sportowo-rekreacyjną tj. VI Bieg Mikołajkowy z Nadzieją

 

Program

Wakacje z Nadzieją”

współfinansowany ze środków budżetu Gminy Bielsko-Biała

 

Okres realizacji zadania: 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r.

Kwota dotacji : 11.077,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych)

Cel główny:

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji

Krótka charakterystyka:

Program „Wakacje z Nadzieją” jest skierowany do dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji, zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. używających i uzależnionych od środków psychoaktywnych – w tym narkotyków i alkoholu, pochodzących z rodzin ubogich.

Projekt zakłada podjęcie kompleksowych działań mających na celu zapewnienie beneficjentom atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku mając także na uwadze integrację i rehabilitację beneficjentów, promocję aktywnego wypoczynku i zainteresowanie aktywnością fizyczną.

Efekty zrealizowanego zadania:

Zorganizowano 14-dniowy obóz terapeutyczny na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w którym wzięło udział 25 uczestników.

Realizacja zadania poprzez organizację obozu terapeutycznego spowodowała zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży – mieszkańców Bielska-Białej, zagrożonych wykluczeniem społecznym do wypoczynku.

 

Program

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień „Nadzieja”

współfinansowany ze środków budżetu Gminy Bielsko-Biała

 

Okres realizacji zadania: 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.

Kwota dotacji : 52.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych)

Cel główny:

Udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii oraz zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomanią.

Krótka charakterystyka:

Projekt zakłada prowadzenie punktu konsultacyjnego, realizację zajęć edukacyjno-informacyjnych, udzielenie pomocy psychologicznej w formie konsultacji/poradnictwa indywidualnego i zajęć grupowych.

W ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień „Nadzieja” realizowano:

- poradnictwo psychologiczne,

- poradnictwo prawne,

- grupę wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży,

- Program Wzmacniania Rodziny,

- Program Fred goes net.

Zadanie realizowane było w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 19 (do 31.08.2020 r.) i przy ul. Zapora 100 (od 1.09.2020 r).

Efekty zrealizowanego zadania:

1. udzielenie wsparcia i pomocy 318 beneficjentom,

2. przeprowadzono 838 godz. dyżurów w ramach pomocy psychologicznej tj. średnio 16
godz. tygodniowo,

3. przeprowadzono 109,5 godz. poradnictwa prawnego tj. średnio 2,1 godz.
tygodniowo,

4. przeprowadzono 30 godz. grup wsparcia dla rodziców/opiekunów tj. średnio 2,5
godz. miesięcznie,

5. przeprowadzono 40 godz. (5 edycji) warsztatów FRED w ramach grupy dla osób
eksperymentujących,

6. objęcie pomocą psychologiczną i poradnictwem 318 beneficjentów (osoby zagrożone
uzależnieniem i uzależnione od środków psychoaktywnych oraz ich rodziny),

7. zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy dla beneficjentów (318
beneficjentów).

 

 

Program

Uzależnieniom STOP

współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego

 

Okres realizacji zadania: 14.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

Kwota dotacji : 34.634,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery złote)

Cel główny:

Udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii oraz zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

Krótka charakterystyka:

Program „Uzależnieniom STOP” skierowany jest do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz rodzin osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Program ma na celu zapewnienie osobom uzależnionym oraz ich rodzinom dostępu do profesjonalnej pomocy ukierunkowanej na zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym beneficjentów , zmianę nawyków osób uzależnionych, poprawę funkcji wychowawczych rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych, zdobycie przez beneficjentów/wzmocnienie u beneficjentów umiejętności radzenia sobie z negatywnymi schematami myślenia oraz rozwiązanie problemów prawnych będących często konsekwencją uzależnienia.

Efekty zrealizowanego zadania:

1. Przeprowadzono 703,5 godz. konsultacji/poradnictwa psychologicznego dla beneficjentów (osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, rodziny osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych).

Zwiększenie liczby godzin konsultacji z zaplanowanych 646 godz. do 703,5 godz. stanowiło odpowiedź na zgłaszane potrzeby beneficjentów oraz wynikało z objęcia konsultacjami psychologicznymi beneficjentów zgłodzonych do Programu Wzmacniania Rodziny, którego formuła ze względu na stan epidemii i obowiązujące obostrzenia została zmieniona.

2. Przeprowadzenie 20 godz. konsultacji prawnych dla beneficjentów (osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, rodziny osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych),

3. Przeprowadzono w ramach Programu Wzmacniania Rodziny 22 godz. grup wsparcia

W ramach zadania zaplanowano jedną edycję Programu Wzmacniania Rodziny, który ze względu na specyfikę zajęć (zajęcia interaktywne z udziałem kilku rodzin) i sytuację epidemiczną nie był możliwy do zrealizowania w założonej formie i w związku z powyższym został dostosowany do panujących warunków i obowiązujących zaleceń oraz obostrzeń, a w szczególności została zmieniona formuła zajęć na grupy wsparcia uzupełnione konsultacjami psychologicznymi

4. Udzielenie wsparcia 186 beneficjentom (osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, rodziny osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych).

5. Zwiększono dostępność do oddziaływań terapeutycznych i pomocowych skierowanych do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin,

6. Podjęto działania ukierunkowane na zmotywowanie do zmiany nawyków osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,

Podjęto działania ukierunkowane na poprawę funkcji wychowawczych i możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży, w tym w rodzinach z problemem narkomanii

 

 

Program

Poszerzamy horyzonty

współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego

 

Okres realizacji zadania: 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

Kwota dotacji : 9.545,23 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia trzy grosze)

Cel główny:

Rehabilitacja i reintegracja społeczna i zawodowa dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych, przebywających w hostelu

Krótka charakterystyka:

Program „Poszerzamy horyzonty” skierowany jest do młodzieży w wieku 16-21 lat ze zdiagnozowanym uzależnieniem od środków psychoaktywnych w trakcie lub po zakończeniu terapii uzależnień. Celem programu jest zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy i wsparcia dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych po zakończonym procesie leczenia lub w trakcie terapii oraz zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Efekty zrealizowanego zadania:

Wskaźniki liczbowe rezultatów

1)     Pobyt 6 beneficjentów w hostelu,

2)     przeprowadzono 26,5 godz. tj. ok. 35,33 godz. dydaktycznych zajęć grupy wsparcia (działaniem objętych zostało 6 beneficjentów),

3)     przeprowadzano 29 godz. tj. 38,67 godz. dydaktycznych zajęć grupy zapobiegania nawrotom (działaniem objętych zostało 6 beneficjentów),

4)     przeprowadzono 69 godz. warsztatów rozwoju osobistego, w tym 16 godz. w formie warsztatów kulinarnych i 53 godz. w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych (działaniem objętych zostało 6 beneficjentów),

5)     zorganizowano jeden 4-dniowy wyjazdu socjoterapeutyczny do Zakopanego, w którym wzięło udział 6 beneficjentów

6)     zorganizowano 1 spotkanie integracyjne , w których wzięło udział łącznie 2 beneficjentów

W ramach zadania zaplanowano 4 spotkania integracyjne, jednak ze względu na stan epidemii, obowiązujące zasady i ograniczenia wprowadzonych na podstawie Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (m.in. zawieszenie działalności kin, teatrów, parków rozrywki) zorganizowano tylko 1 spotkanie

7)     przeprowadzono 8 godz. superwizji

Wskaźniki jakościowe rezultatów

1)     wzmocniono skuteczność oraz uzupełniono ofertę oddziaływań terapeutycznych i pomocowych skierowanych do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych,

2)     zwiększono dostępność do terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję,

3)     zmniejszono zagrożenie wykluczeniem społecznym beneficjentów

4)     nastąpił wzrost umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych beneficjentów

5)     nastąpił rozwój postawy samodzielności beneficjentów

6)     sprowokowano rozwój osobisty beneficjentów

 

Program

Prowadzenie sprofilowanej regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej na terenie województwa śląskiego.

współfinansowany ze środków budżetu województwa śląskiego

 

Okres realizacji zadania: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Kwota dotacji : 1 004 107,19 zł (słownie: milion cztery tysiące sto siedem złotych dziewiętnaście groszy)

Cel główny:

Zapewnienie dzieciom skierowanym do placówki całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych..

Krótka charakterystyka:

Projekt zakłada prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej dla dzieci starszych powyżej 13 roku życia wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia, w tym uzależnienie od środków psychoaktywnych bądź szkodliwe używanie środków psychoaktywnych wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Placówka specjalizuje się w opiece nad dziećmi uzależnionymi od środków psychoaktywnych. Do placówki przyjmowane będą również dzieci wymagającej szczególnej opieki ze względu na stan zdrowia nie związany z uzależnieniem od środków psychoaktywnych.

W placówce zostanie zapewniona dzieciom całodobowa opieka i wychowanie, dostęp do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych, zostaną zaspokojone niezbędne potrzeby dzieci, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, zostanie umożliwiony kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, ze sąd postanowi inaczej, zostaną podjęte działania w celu powrotu dziecka do rodziny, dzieci zostaną objęte działaniami terapeutycznymi, zostanie zapewnione korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz specjalistyczna opieka medyczna i rehabilitacyjna.

 

Efekty zrealizowanego zadania:

Osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego:

-objęto opieką średnio 13,96 dzieci miesięcznie tj. 14 dzieci w okresie od 1.01.2020 do 15.09.2020, 13 dzieci w okresie od 16.09.2020 do 30.09.2020, 14 dzieci w okresie od 1.10.2020 do 31.12.2020

-zapewniono dyżury osób sprawujących opiekę nad dziećmi, w tym również wychowawców, psychologa, pielęgniarki w wymiarze 168 godz. tygodniowo,

- 7 wychowawców prowadziło proces wychowawczy, przy czym jeden wychowawca prowadził proces wychowawczy maksymalnie 3 dzieci,

- przeprowadzono średnio 2,6 godz. tygodniowo specjalistyczny zajęć grupowych w podziale na dwie grupy tj. po 1,3 godz. tygodniowo z każdą z grup

- przeprowadzono średnio 9,92 godz. tygodniowo specjalistycznych zajęć indywidualnych

- zorganizowanie 2 wyjazdy w trakcie letnich wakacji

- zapewnienie wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia (5 posiłków dziennie) 14 dzieciom w okresie od 1.01.2020 do 15.09.2020, 13 dzieciom w okresie od 16.09.2020 do 30.09.2020, 14 dzieciom w okresie od 1.10.2020 do 31.12.2020,

- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej 14 dzieciom w okresie od 1.01.2020 do 15.09.2020, 13 dzieciom w okresie od 16.09.2020 do 30.09.2020, 14 dzieciom w okresie od 1.10.2020 do 31.12.2020

- zakupiono odzież, obuwie, bieliznę i inne osobiste rzeczy dla 14 dzieci w okresie od 1.01.2020 do 15.09.2020, 13 dzieci w okresie od 16.09.2020 do 30.09.2020, 14 dzieci w okresie od 1.10.2020 do 31.12.2020,

- zakupiono podręczniki, pomoce i przybory szkolne dla 14 dzieci w okresie od 1.01.2020 do 15.09.2020, 13 dzieci w okresie od 16.09.2020 do 30.09.2020, 14 dzieci w okresie od 1.10.2020 do 31.12.2020,

- zapewnienie dostępu do kształcenia dostosowanego do wieku dzieci i możliwości rozwojowych dla 14 dzieci w okresie od 1.01.2020 do 15.09.2020, 13 dzieci w okresie od 16.09.2020 do 30.09.2020, 14 dzieci w okresie od 1.10.2020 do 31.12.2020,

- zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych 14 dzieciom w okresie od 1.01.2020 do 15.09.2020, 13 dzieciom w okresie od 16.09.2020 do 30.09.2020, 14 dzieciom w okresie od 1.10.2020 do 31.12.2020,

- zakupiono leki, produkty lecznicze i materiały opatrunkowe dla dzieci wymagających tych produktów 14 dzieciom w okresie od 1.01.2020 do 15.09.2020, 13 dzieciom w okresie od 16.09.2020 do 30.09.2020, 14 dzieciom w okresie od 1.10.2020 do 31.12.2020,

- sporządzono diagnozę psychofizyczną dla 2 dzieci, które zostały przyjęte do Placówki w 2020 r.

- zaktualizowano plan pomocy 16 dzieci,

- realizowano przygotowane z asystentami rodzin plany pomocy dzieciom,

- współpracowano z rodzinami, osobami bliskimi 14 dzieci w okresie od 1.01.2020 do 15.09.2020, 13 dzieci w okresie od 16.09.2020 do 30.09.2020, 14 dzieci w okresie od 1.10.2020 do 31.12.2020,

- zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka zebrał się dwukrotnie w roku sprawozdawczym w dniach 20 kwietnia 2020 r. oraz 4 i 5 listopada 2020 r. i dokonał oceny sytuacji 16 dzieci,

- 2 podopiecznych rozpoczęło realizację Indywidualnego Planu Usamodzielnienia, a w szczególności zakończyli pobyt w Placówce i powrócili do rodzinnych domów,

- zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym dzieci skierowanych do placówki tj. 14 dzieci w okresie od 1.01.2020 do 15.09.2020, 13 dzieci w okresie od 16.09.2020 do 30.09.2020, 14 dzieci w okresie od 1.10.2020 do 31.12.2020

- przeprowadzenie 48 godz. szkoleń, w tym 4 godz. superwizji.