Aktualności »

Zapraszamy na 6. Bieg Mikołajkowy z Nadzieją

Kiedy? 6-13 grudnia 2020 r.
Gdzie? WSZĘDZIE – każdy uczestnik indywidualnie wybiera trasę biegu
Jaki dystans? 6 km
Dla kogo? Dla Małych – w wózkach i na własnych nóżkach i Dużych
Opłaty startowe? Brak opłat
Nagrody? Medal dla każdego uczestnika biegu.
Nagrody specjalne:
- dla najmłodszego uczestnika biegu,
- za najciekawsze przebrania mikołajkowe
Coś ważnego? Każdy uczestnik potwierdza swoją aktywność przesyłając do dnia 14 grudnia 2020 roku do godz. 15.00 zdjęcie lub screen z aplikacji bądź z zegarka na adres fundacja@nadzieja.bielsko.pl
 
Zachęcamy również do przyłączenia się do akcji BIEGAMY DOBRO przekazując herbatki owocowe, które dostarczymy przed Świętami mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej.
Miejsce zbiórki: KLIMCZOKÓWKA, ul. Zapora 100, Bielsko-Biała
 
 
 
 
 
REGULAMIN WIRTUALNEGO INDYWIDUALNEGO 6. BIEGU MIKOŁAJKOWEGO Z NADZIEJĄ
zorganizowanego w ramach zadania publicznego VI Bieg Mikołajkowy z Nadzieją
dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Bielsko-Biała

I. CEL
Cele VI Biegu Mikołajkowego z Nadzieją:
1) popularyzacja wśród mieszkańców Bielska-Białej biegów, jako najprostszej formy
ruchu i rekreacji ruchowej,
2) propagowanie wśród mieszkańców Bielska-Białej aktywności ruchowej dla
zachowania zdrowia,
3) promocja Bielska-Białej jako miasta prosportowego,

II. ORGANIZATOR:
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku-Białej
(43-346) przy ul. Barkowskiej 167c
tel. 33 816 07 67, fundacja@nadzieja.bielsko.pl
III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS:
Każdy zarejestrowany uczestnik zobowiązany jest do pokonania w terminie od 6 do 13
grudnia 2020 roku dystansu 6 kilometrów ( bieg, nordic walking, chód, dogtrekking) w
dowolnym miejscu.

IV. NAGRODY
1. Każdy uczestnik, który zgodnie z pkt. III Regulaminu udokumentuje pokonanie dystansu 6 km
otrzyma pamiątkowy medal. Wysyłka medali nastąpi w terminie do 24 grudnia 2020 roku
2. W VI Biegu Mikołajkowym z Nadzieją zostaną przyznane 2 nagrody specjalne
- nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika Biegu
- nagroda specjalna za najciekawsze przebranie mikołajkowe – nagroda zostanie przyznana
przez komisje konkursową spośród nadesłanych na e-mail fundacja@nadzieja.bielsko.pl zdjęć
uczestników Biegu, którzy zdecydują się na pokonanie dystansu w przebraniu mikołajkowym
 
V. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną na stronie internetowej
https://bgtimesport.pl/zawody
2. W Biegu może wziąć udział każdy, zarówno dzieci jak i dorośli. Dzieci pokonują trasę pod
opieką dorosłych.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez
przesłanie do dnia 14 grudnia 2020 roku do godz. 15.00 na adres
fundacja@nadzieja.bielsko.pl zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka
 
VI. OPŁATA STARTOWA:
Brak opłaty startowej
 
VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji
Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej 167c;
fundacja@nadzieja.bielsko.pl, tel. 33 816 07 67.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod adresem: fundacja@nadzieja.bielsko.pl
3. Dane osobowe zawarte na karcie zgłoszeniowej - imię i nazwisko (w przypadku
uczestnika niepełnoletniego dodatkowo imię i nazwisko opiekuna prawnego), adres
zamieszkania, rok urodzenia, numer telefonu, email) będą przetwarzane zgodnie z
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz Polityką transparentności w zakresie przetwarzania danych osobowych
obowiązującą w Fundacji od dnia 28 maja 2018 r., w zakresie niezbędnym do przyjęcia,
rozpatrzenia i realizacji zgłoszenia uczestnictwa w VI Biegu Mikołajkowym z Nadzieją
(dalej Bieg), przekazania nagród oraz w celu realizacji ciążących na Administratorze
obowiązków prawnych związanych z realizacją zadań publicznych zleconych przez
administrację samorządową.
4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Biegu odbywa się na podstawie art.
6 ust. 1 a) RODO tj. zgody uczestnika Biegu, a w przypadku osób niepełnoletnich zgody
rodzica/opiekuna prawnego, na przetwarzanie danych osobowych.
5. Przetwarzanie danych obejmuje:
a) publikację imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, rok urodzenia
uczestnika Biegu na liście uczestników Biegu w wersji elektronicznej publikowanej na stronie
internetowej, https://bgtimesport.pl
b) publikację wizerunku uczestnika Biegu
6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie
zgłoszeniowej przez Organizatora w celu, określonym w pkt. 3.
7. Dane osobowe uczestników Biegu zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisu prawa lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na
realizację Biegu tj. firmie obsługującej rejestrację Biegu.
8. Dane osobowe uczestników Biegu będą przechowywane w okresie wskazanym przepisami
prawa.
9. Uczestnicy Biegu, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, mają prawo do
żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu, przenoszenia
danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co
uniemożliwi rozpatrzenie zgłoszenia uczestnictwa w Biegu.
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że są świadomi
zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z
tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania
medyczne do wzięcia udziału w zawodach.
2. Uczestnicy powinni zostać ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez
jednostki zgłaszające lub indywidualnie.
3.Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie
biegu
4.Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa i przestrzegania
ograniczeń obowiązujących w związku ze stanem epidemii.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorami biegu:
e-mail: fundacja@nadzieja.bielsko.pl, tel. 33 487 67 39, 665 020 609

 


Zdjęcia: