Aktualności »

IV Bieg Mikołajkowy z Nadzieją

REGULAMIN

4. BIEGU MIKOŁAJKOWEGO Z NADZIEJĄ
zorganizowanego w ramach projektu „IV Bieg Mikołajkowy z Nadzieją”
dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Bielsko-Biała


I. CEL
Cele biegu:
1) popularyzacja biegów, marszów, marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej, jednego z elementów zdrowego trybu życia,
2) propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
3) integracja środowiska biegowego.

II. ORGANIZATOR:
Fundacją Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-346) przy ul. Barkowskiej 167c
tel. 33 816 07 67, fundacja@nadzieja.bielsko.pl

III. TERMIN i MIEJSCE:
1. W ramach IV Biegu Mikołajkowego z Nadzieją odbędą się BIEG GŁÓWNY i MINI BIEG 2. IV Bieg Mikołajkowy z Nadzieją odbędzie się w dniu 2.12.2018 r.
3. BIEG GŁÓWNY
Start biegu głównego o godz. 12.15 z PARKINGU LEŚNEGO WAPIENICA
Meta biegu głównego - Hostel Klimczokówka, ul. Zapora 100 w Bielsku- Białej
4. MINIBIEG
Start MINIBIEGU o godz. 13.00 Hostel Klimczokówka ul. Zapora 100 w Bielsku-Białej
Meta MINIBIEGU – Hostel Klimczokówka ul. Zapora 100 w Bielsku-Białej

IV. TRASA, DYSTANS, KATEGORIE, NAGRODY
1. BIEG GŁÓWNY
1.1. Trasa prowadzi z PARKINGU LEŚNEGO W WAPIENICA, ścieżkami biegowymi
w „Dolinie Wapienicy” do Hostelu Klimczokówka
1.2. Bieg główny rozegrany zostanie na dystansie 6 km
1.3. Bieg główny zostanie rozegrany w kategoriach:
a. bieg rodzinny – dzieci do lat 7 z rodzicami
b. dzieci i młodzież (K)
• 8-10 lat
• 11-13 lat
• 14-18 lat
c. dzieci i młodzież (M)
• 8-10 lat
• 11-13 lat
• 14-18 lat
d. kobiety
e. mężczyźni
1.4. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu na trasie biegu głównego.
1.5. Każda forma pokonania trasy biegu głównego jest możliwa: bieg, marsz, marsz Nordic Walking, dogtrekking, bieg z wózkiem .
1.6. Za ukończenie biegu/marszu uznaje się pokonanie wyznaczonej trasy i ukończenie jej na mecie.
1.7. Nagrody
- nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zawodników w każdej z kategorii BIEGU GŁÓWNEGO
- nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika BIEGU GŁÓWNEGO
- nagroda specjalna dla najstarszego uczestnika BIEGU GŁÓWNEGO
- nagroda specjalna dla klasy szkolnej najliczniej reprezentowanej na BIEGU GŁÓWNYM

2. MINIBIEG
2.1. MINIBIEG zostanie rozegrany na terenie „Klimczokówki” w Bielsku-Białej przy ul. Zapora 100
2. 2. MINIBIEG zostanie rozegrany:
a) w kategorii dzieci 3-4 lat na dystansie 60 metrów,
b) w kategorii dzieci 5-6 lat na dystansie 120 metrów,
c) w kategorii dzieci w wieku 7 lat na dystansie 180 metrów,
2.3. Za ukończenie biegu/marszu uznaje się pokonanie wyznaczonej trasy i ukończenie jej na mecie.
2.4. Nagrody
- nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zawodników w każdej z kategorii MINIBIEGU
- medale dla uczestników MINIBIEGU

V. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną
https://bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/348
2. Numery startowe będą wydawane w Biurze Zawodów (biały namiot na PARKINGU LEŚNYM WAPIENICA)
3. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność
4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem
5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność lub w przypadku osób niepełnoletnich przedstawienie zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w biegu

VI. OPŁATA STARTOWA:
Brak opłaty startowej

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2.Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
3. Biegający winni stosować się do poleceń Policji oraz służby porządkowej.
4. Biegający na odcinku od przystanku autobusowego WAPIENICA ZAPORA do mety biegu tj. Hostelu Klimczokówka przy ul. Zapora 100 poruszają się chodnikiem zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602)
5.Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
6. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.
7. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
8.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorami biegu:
e-mail: fundacja@nadzieja.bielsko.pl, tel. 33 816 07 67, 665 020 609